Hotărârea nr. 439/2007

HOTARARE PRIVIND RIDICAREA, TRANSPORTUL, IMPOZITAREA Sl ELIBERAREA AUTOVEHICULELOR SAU REMORCILOR STATIONATE NEREGULAMENTAR PE DRUMURILE PUBLICE DIN MUNICIPIUL CONSTANTA

România

Judeţul  Constanta
Municipiul         Constanta
consiliul local constanţa


HOTĂRÂRE
PRIVIND RIDICARF.A. TRANSPORTUL. IMPOZITAREA Şl ELIBERAREA AUTOVEHICULELOR SAU REMORCILOR STAŢIONATE NEREGULAMENTAR PE DRUMURILE PUBLICE DIN MUNICIPIUL

CONSTANŢA.

Consiliul Local al Municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data

De 24.09.2007;

Analizând expunerea de motive prezentată de Primarul Municipiului Constanţa, domnul RADU ŞTEFAN MAZĂRE, referatul cu nr.53539/24,04,2007 al Direcţiei Corp Control, Serviciul Control Trafic Rutier şi P.S.I., adresa Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa nr. 150046/15.12.2006, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr.l, nr.3 şi nr.5;

In conformitate cu prevederile Legii nr.49/2006 pentru aprobarea O.U.G. 195/2002 "privind circulaţia pe drumurile publice" şi prevederile Regulamentului din 04.10.2006 de aplicare a O.U.G. nr.l95/2002 ;O.U.G NR. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; Legea nr. 337/2006 pentru aprobarea O.U.G nr. 34/2006 şi H.G nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în O.U.G nr. 34/2006;


in baza O.G. or. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. a şi art.115 alin.l lit.b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă desfăşurarea activităţii de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice din Municipiul Constanţa de către agenţii economici care îndeplinesc condiţiile legislaţiei în vigoare.

Art. 2 Pot fi supuse ridicării, transportării şi depozitării în spaţii special destinate, până la eliberarea acestora proprietarilor sau deţinătorilor legali, autovehiculele sau remorcile staţionate sau parcate neregulamentar pe domeniul public sau privat al Municipiului Constanţa, respectiv parcuri, spaţii verzi, amenajări destinate spaţiilor verzi ( casete, jardiniere), alei pietonale sau amenajate cu pavele, zone în care circulaţia sau accesul autovehiculelor sau remorcilor este interzisă, pe trotuare - atunci când stânjenesc sau blochează circulaţia pietonilor, ce încalcă prevederile legale în vigoare şi dispoziţiile art. 4 alin. 22; art. 5, alin. 6, art. 6,alin. 13; 14; 15; din H.C.L.M Constanta nr. 444/2000 modificată .

Ari. 3 Constatarea staţionării neregulamentare a autovehiculelor sau remorcilor pe drumurile publice din Municipiul Constanţa se efectuează de către agenţii constatatori abilitaţi conform legislaţiei în vigoare.

Agenţii constatatori prevăzuţi la alineatul precedent dispun, în scris, luarea măsurilor de ridicare a autovehiculelor.

Art. 4 în conformitate cu prevederile O.U.G nr. 195/2002 art. 64 (2), contravaloarea cheltuielor pentru ridicarea, transportul şi depozitarea autovehiculului staţionat neregulamentar se suportă de către deţinătorul acestuia în baza fişei de calcul întocmită de prestatorul de servicii autorizat.


Art.5 Restituirea autovehiculelor şi remorcilor proprietarilor, deţinătorilor legali sau conducătorilor auto care au săvârşit contravenţia, se efectuează de către agentul economic după ce se face dovada achitării cheltuielilor reprezentând contravaloarea operaţiunilor efectuate.

In situaţia contestării procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, întocmit de agenţii constatatori şi a măsurii de ridicare dispuse, contravenientul va achita contravaloarea cheltuielilor prevăzute la art.4, din prezenta hotărâre, urmând ca instanţa să se pronunţe în cauză.

Restituirea autovehiculelor aparţinând instituţiilor de stat, care sunt în misiune se face gratuit, imediat şi necondiţionat.

Art. 6 Constituie contravenţie efectuarea de ridicări de autovehicule staţionate neregulamentar de către alţi agenţi economici sau persoane fizice, altele decât cele stabilite în urma procedurilor legale şi se sancţioneză cu amendă între 1.500 lei şi 2.500 lei. având regimul juridic stabilit prin O.G nr. 2/2001.

Art. 7 Prestarea serviciului de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor sau remorcilor staţionate nercgulamcntar pe drumurile publice din Municipiul Constanţa se va realiza de către un agent economic specializat în acest domeniu, ce va fi selectat în baza licitaţiei organizate conform prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice. Procedura se va finaliza prin încheierea unui contract de prestări servicii sau a unui acord cadru.

Art. 8 începând cu data prezentei, H.C.L.M nr. 359/2007 privind ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice din Municipiul Constanţa, îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 9 Compartimentul de specialitate al Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Corp Control, Direcţiei Financiare a Primăriei Municipiului Constanţa, Inspectoratului Judeţean de Poliţie Constanţa, mass-media locală, în vederea aducerii Ia îndeplinire şi spre ştiinţă Prefecturii Judeţului Constanţa.


Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de 22 consilieri din cei

27 prezenţi.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI                                           

                                                                                    CONTRASEMNEAZA

                                                                                    MARCELA ENACHE

Nr.439/24.09.2007