Hotărârea nr. 438/2007

Hotarare privind aprobarea deplasarii in strainatate a unui consilier municipal (Serbanescu Valentin) pentru indeplinirea unei misiuni cu caracter temporar -participarea la conferinta internationala "Safer seas", dedicata sigurantei si securitatii maritime si aprobarea cheltuielilor aferente acestei deplasari

 

                                    ROMAMA

JUDEŢUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea deplasării in străinătate a unui consilier municipal (Serbanescu Valentin) pentru îndeplinirea unei misiuni cu caracter temporar -participarea la conferinţa internaţionala "Safer seas", dedicata siguranţei si securităţii maritime si aprobarea cheltuielilor aferente acestei deplasări

Consiliul Local al Municipiului Constanta întrunit in şedinţa ordinara din data
de 24.09.2007;

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul primar Radu Ştefan Mazăre, referatul serviciului de relaţii internaţionale - protocol nr. 121648/11.09.2007 , avizul comisiei nr. 5 juridice, avizul comisiei nr.I buget-finante;

Având in vedere prevederile legii nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligaţii ale personalului roman trimis in străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar* modificata prin H.G nr.606/1996, H.G nr. 420/1998, H.G 359/1999, si H.G. 436/ 2002, HGR 1162/23 iulie 2004 precum si ale H.C.L.M. nr. 73/1997;

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.b, alin.4, lit.a, art.51, alin.6 si art.l 15, alin.I, lit.b, din legea 215/2001 privind administraţia publica locala republicata,

Hotărăşte:

Art.l - Se aproba deplasarea in străinătate precum si cheltuielile de deplasare si acordarea diurnei legale pentru domnul consilier municipal, Serbanescu Valentin, ocazionate de deplasarea acestuia, intr-o delegaţie oficiala ia Brest, Franţa in perioada 09-13 octombrie, la invitaţia Comunităţii Urbane Brest. Aceste cheltuieli vor fi suportate de la bugetul local.

Art.2 - Serviciul comisiilor de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare, Serviciului relaţii internaţionale - protocol, domnului consilier Serbanescu Valentin in vederea aducerii la îndeplinire, precum si Prefecturii judeţului Constanta spre ştiinţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de 22 consilieri din 27 membri.


Preşedinte şedinţa


Constanta


 


România

Judeţul Constanta

Primăria Municipiului Constanta

direcţia relaţii internationale si organizare evenimente

servicii l relaţii internationale

NRI21648/1L09.2007


APROBAT PRIMAR
 
RADU STEFAN MAZARE

 


REFERAT


APROBAT VICEPRIMAR. GABRIELSTAN

 


In urma invitaţiei cu nr 121043/11.09.2007 la Conferinţa "Safer Seas" . ce va avea loc la Brest in perioada 09 -13 octombrie 2007 la care va participa domnul consilier Serbanescu Valentin, si in vederea organizării deplasării, va rugam sa aprobaţi următoarele cheltuieli:

1.    Transport Constanta - Bucureşti:
Deplasarea se va face cu autoturismul personal

266 km dus/intors x 7. 5 I = 39, 9 I x 2 drumuri = 79,8 I x 3, 6 lei = 287,28 lei

2.   Transport internaţional:

606 euro x 1 persoana = 606 euro

3.   Cazare:

124 euro x 5 nopţi = 620 euro

4.      Asigurare medicala 35 lei x I pers - 35 lei

5.      Diurna:

35 EURO x 5 zile x I pers = 175 EURO (09-14.09.2007) 17.5 EURO x !/:zix I pers = 17,5 EURO (14.09.2007) Total: 192,5 EURO

TOTAL LEI: 322,28 TOTAL EURO: 1418,5

Baza legala de calcul pentru determinarea costurilor este IIGR 741/14 mai 2004, HOR 1162 / 23 iulie 2004 si HGR 436 / 30 aprilie 2002 de modificare si completare a HGR 518/1995 privind drepturile si obligaţiile personalului roman trimis in străinătate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar.


 


Director executiv,

 Petrica Munteanu

 


Intocmit.
Tincuta Doga

HJ   U>nnj n


«0040   41    708101. Tel 0040   4|    70RIO*. STUOCONSI AVI A - K< IM ANI A