Hotărârea nr. 437/2007

HOTARARE PRIVIND ORGANIZAREA IN MUNICIPIUL CONSTANTA A MANIFESTARILOR SPECIFICE SARBATORILOR DE IARNA, PRECUM SI A ACTIVITATILOR CARACTERISTICE ACESTEI PERIOADE

 

ROMÂNIA
 JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA


HOTĂRÂRE

PRIVIND ORGANIZAREA ÎN MUNICIPIUL CONSTANŢA A MANIFESTĂRILOR

SPECIFICE SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ, PRECUM ŞI A ACTIVITĂŢILOR

CARACTERISTICE ACESTEI PERIOADE

Consiliul     Local     al     Municipiului     Constanţa     întrunit    în     şedinţa     ordinară    din     data    de 24.09.2007;
Luând în dezbatere Expunerea de Motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre şi referatul nr.
din          al Serviciului Transport Local şi Organizare Evenimente;

Văzând avizul Comisiei nr. 3 - Servicii Publice, Comerţ, Turism şi Agrement şi avizul Comisiei nr. 5 de Administraţie Locală, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor şi Libertăţilor Cetăţeneşti;

Având în vedere prevederile Hotărâri Guvernului nr. 1103 / 2002 privind unele măsuri de comercializare a produselor alimentare, ambalate sau preambalate şi a produselor nealimentare în cadrul altor spaţii decât cele cu destinaţie prestabilită, precum şi prevederile art. 10, art. 11, ari. 12 şi art. 14 din Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 370 / 2004 privind aprobarea regulamentului de eliberare a certificatului de oportunitate referitor la funcţionarea unităţilor comerciale, de producţie şi de prestări servicii în municipiul Constanta, cu completările şi modificările ulterioare şi;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2   lit. ,.c" şi alin. 5 lit. „a" şi art. 115 alin. I lit „b" din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată.

HOTĂREŞTE:

Art. 1 Se aprobă organizarea Parcului de Distracţii "Orăşelul Copiilor" în Municipiul Constanta, în perioada 01.12.2007 — 10.01.2008, în parcul "Gradina Tomis", situat lângă Primăria Municipiului Constanta. Organizarea se va face in colaborare cu Regia Autonoma de Exploatare a Domeniului Public si Privat.

Art. 2 Se aprobă, pe perioada menţionată la art.l, transmiterea din administrarea Consiliului local al municipiului Constanţa în administrarea Regiei Autonome de Exploatare a Domeniului Public şi Privat a perimetrului Parcului Grădina Tomis.

Art. 3 Având în vedere complexitatea şi amploarea activităţilor prilejuite de acest eveniment se aprobă în limita sumelor alocate în buget achiziţionarea de bunuri şi servicii necesare organizării manifestărilor specifice Sărbătorilor de Iarnă, după cum urmează:

a)   achiziţionarea şi montarea unei scene în vederea organizării de manifestări cultural - artistice şi religioase specifice Sărbătorilor de Iarna;

b)   achiziţia şi montarea de brazi necesari creării unui cadru festiv specific perioadei Crăciunului;

c)   achiziţionarea, montarea şi repararea instalaţiilor de iluminat, ghirlande şi figurine luminoase necesare pavoazării brazilor şi scenei;

d)   achiziţia şi montarea de ornamente neluminoase pentru brazi;

e)  transportul şi montarea căsuţelor din lemn precum şi montarea instalaţiilor de alimentare cu energie
electrică în vederea realizării iluminatului necesar desfăşurării activităţilor comerciale respective;

f)       organizarea a doua focuri de artificii in zilele de 6 Decembrie si 25 Decembrie 2007;

g)   achiziţionarea serviciului necesar menţinerii ordini publice şi a pazei bunurilor existente în incinta „Orăşelului Copiilor";

h) amenajarea toaletelor ecologice. i) alte cheltuieli necesare organizării;

Art. 4 în perimetrul Parcului de Distracţii transmis în administrare Regiei Autonome de Exploatare a Domeniului Public şi Privat se aproba desfăşurarea următoarelor activităţi:

-  comerţ de mic detaliu;

-  agrement, distracţii populare;

-  programe cultural - artistice specifice Sărbătorilor de Iarnă; -campanii promoţionale;

-  activităţi fotografice;


2

- servicii de alimentaţie publică.

Art. 5 Se aprobă ocuparea temporara a terenului mai sus menţionat prin amplasarea de figurine reprezentând cadre din basm, panouri multifuncţionale, căsuţe din lemn, amplasamente tip agreate de Primărie necesare desfăşurării activităţilor comerciale specifice Sărbătorilor de Iarna şi aparate tip specializate pentru diferite produse.

Art 6 Se aprobă în limita sumei aprobate în buget achiziţionarea cadourilor pentru copii şcolari şi preşcolari de pe raza municipiului Constanţa ce urmează a fi oferite cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă.

Art. 7 Se aprobă în limita sumei aprobate în buget achiziţionarea pachetelor cu alimente ce urmează a fi oferite cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă persoanelor în vârstă cu venituri reduse.

Art. 8   în Parcul de Distracţii " Orăşelul Copiilor ** se aproba comercializarea de:

- cărţi, reviste, ziare, vederi, loz-în-plic, articole artizanale,

- produse de panificaţie, patiserie, expuse in spaţii cu destinaţii prestabilite.

-  hot-dog, pop-corn (floricele de porumb), îngheţată, vată de zahăr -  pe aparate tip,
specializate;

- băuturi răcoritoare, îngheţată din lăzi frigorifice, băuturi calde;

-    flori, fructe;

-    produse nealimentare in condiţii igienico-sanitare corespunzătoare

-    felicitări, sorcove şi alte produse specifice Sărbătorilor de Iarnă.

Art. 9 Tarifele ce vor fi percepute pentru activităţi de închiriere căsuţe, comercializare, agrement sau amplasare a diferitelor aparate sau automate şi altele vor fi stabilite prin hotărâre de către Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Exploatare a Domeniului Public si Privat

Art. 10 Serviciul Autorizare Agenţi Economici din cadrul Primăriei Municipiului Constanţa va elibera autorizaţiile de funcţionare pentru desfăşurarea în cadrul perimetrului Parcujui Grădina Tomis a activităţilor temporare stabilite la art.8.

Art. 11 Serviciul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome de Exploatare a Domeniului Public si Privat, Direcţiei Financiare, Direcţiei Administrarea Domeniului Public si Privat, Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Organizare Evenimente, Direcţiei Corp Control, Direcţiei Gospodărie Comunală şi Direcţiei Servicii Publice in vederea aducerii Ia îndeplinire, în mass-media precum şi Prefectului Judeţului Constanta spre ştiinţă.

Art. 12 Prezenta hotărâre intra în vigoare de la data publicării în presa locală

Aprobata de un număr de 22 din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR MARCELA ENACHE

Nr. 437/24.09.2007

Constanţa