Hotărârea nr. 436/2007

Hotarare privind aprobarea completarii si modificarii HCLM nr.491/ 06.11.2002 cu privire la Regulamentul de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanta

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


                                          HOTARARE

Privind aprobarea completarii si modificarii HCLM nr.491/ 06.11.2002 cu privire la Regulamentul de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului         municipiului Constanta

            Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in sedinta ordinara din data de  24.09.2007 ;

Luand in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar al Municipiului Constanta, Radu Stefan Mazare, adresa nr.110172/16.08.2007 a, Serviciului Inspectorat Protectie Civila, adresa nr.117835/04.09.2007 a Directiei Corp Control, precum si referatul nr.118258/04.09.2007 al Directiei Organizare si Informatizare si avizul Comisiei nr. 5 juridica;

In temeiul prevederilor art.36 alin.2, lit. a si art. 115 alin.1, lit.b  din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

 

                                                            HOTARASTE:


               Art.l Se aproba completarea si modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanta, astfel :
              - se completeaza Cap.1, punctul 6 cu atributiile Serviciului Control Trafic Rutier, Prevenirea si stingerea incendiilor, conform Anexei 1 ;

              -  se modifica Cap. 1, punctul 15 referitor la atributiile Serviciului Inspectorat Protectie Civila cu Regulamentul de Organizare si Functionare al Serviciului respectiv , conform Anexei 2;

               Art.2 Celelalte dispozitii cuprinse in HCLM nr.491/06.11.2002 raman neschimbate.

            Art.3 Anexa 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.4 Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotarare Directiei Organizare si Informatizare, Serviciului Inspectorat Protectie Civila, Directiei Corp Control si Prefecturii Judetului Constanta spre stiinta.
             Prezenta hotarare a fost adoptata de un numar de  22  consilieri din 27 de membri.

 

PRESEDINTE SEDINTA                                       CONTRASEMNEAZA SECRETAR
                                                                                    MARCELA ENACHE

CONSTANTA,

NR.436/24.09.2007
                 

 

Romania
Judetul Constanta
municipiul constanta

                                                   Anexa 1 la HCLM nr.436/24.09.2007

 

               6. Atributiile Serviciului  Control Trafic Rutier, Prevenirea si stingerea incendiilor

 

                     Primeşte, verifică şi soluţionează cererile şi sesizările cetăţenilor privind: activităţile de transport public de persoane, transportul de mărfuri şi persoane în regim taxi, informarea cetăţenilor cu privire la normele de prevenire a incendiilor la gospodăriile individuale, încălcarea normelor de gospodărire pe raza teritorială administrativă a municipiului Constanţa;

Urmăreşte şi verifică respectarea bunei gospodăriri a domeniului public şi a prevederilor H.C.L.M. Constanţa 444/2000 modificată;

Indrumă şi verifică respectarea prevederilor legale în vigoare, privind transportul public de persoane ( şi în regim maxi-taxi) conform H.C.L.M. Constanţa 44/2004 modificată în colaborare cu lucrători ai politiei rutiere;

Indrumă şi verifică respectarea prevederilor legale în vigoare, privind transportul de persoane şi mărfuri în regim taxi conform Legii 38/20003 modificată şi H.C.L.M. Constanţa 364/2003 modificată, în colaborare cu lucrători ai politiei rutiere;

Verifică, în colaborare cu lucrători ai politiei rutiere, respectarea prevederilor legale în vigoare privind achitarea taxelor stabilite de Consiliul Municipal Constanţa de către deţinătorii de vehicule de transport mărfuri ce tranzitează municipiul Constanta:


 Indrumă şi verifică respectarea prevederilor legale în vigoare, în colaborare cu lucrători ai politiei rutiere, privind fluidizarea traficului rutier pe raza municipiului Constanţa, conform H.C.L.M. Constanţa 511/2003 şi H.C.L.M. Constanţa 359/2007;

Desfăşoară activittate de informare a cetăţenilor cu privire la măsurile de prevenire a incendiilor la gospodăriile individuale din municipiul Constanţa, conform legislaţiei în vigoare;

Constată, sancţionează faptele ce reprezintă contravenţii conform legislaţiei în vigoare şi care sunt de competenţa Corpului de Control prin dispoziţie de abilitare, propune măsuri administrative;

Propun organelor competente nominalizate de legislaţia în vigoare, suspendarea sau retragerea (anularea) după caz, în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare, a autorizaţilor eliberate de autorităţile competente.

In funcţie de specificul activităţii de îndrumare şi control personalul care îşi desfăşoară activitatea în acest serviciu, sub coordonarea conducerii Direcţiei Corp Control, poate efectua şi ore de muncă în afara orelor obişnute de program ( 08.00-16.00)   şi ore de noapte.

PRESEDINTELE SEDINTEI

CONTRASEMNEAZA,
            
SECRETAR

                                                                       MARCELA ENACHE

CONSTANTA

NR. 436/24.09.2007

 

Romania
Judetul Constanta
municipiul constanta

                                      Anexa 2 la HCLM nr.436/24.09.2007

                                                                                     

 15. Atributiile Serviciului Inspectorat Protectie Civila

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL SERVICIULUI INSPECTORAT PROTECTIE CIVILA

 

            CAP.I  ORGANIZAREA SERVICIULUI SI BAZA LEGALA

 

            1.PROTECTIA CIVILA, IN CALITATEA SA DE COMPONENTA A STRUCTURILOR DE PROTECTIE, REPREZINTA UNA DIN FORMELE DE ASIGURARE A SECURITATII NATIONALE.

                                                                                    LEGEA 481/2004,ART.1

            H.G.547/2005 PENTRU APROBAREA STRATEGIEI NATIONALE DE PROTECTIE CIVILA

                                               

2.ACTIVITATEA DE PROTECTIE CIVILA ESTE DE INTERES NATIONAL, ARE CARACTER PERMANENT SI SE BAZEAZA PE INDEPLINIREA OBLIGATIILOR CE REVIN AUTORITATILOR ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE, CELORLALTE PERSOANE JURIDICE DE DREPT PUBLIC SAU PRIVAT SI PERSOANELOR FIZICE.

LEGEA 481/2004,ART.1            

          3.AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE RASPUND DE APLICAREA MASURILOR DE PROTECTIE CIVILA STABILITE DE LEGE SI PRIN PLANURI PROPRII.

                                                                   LEGEA 481/2004, ART.5

          4.AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE SUNT OBLIGATE SA ASIGURE CAPACITATI DE INTERVENTIE SPECIALIZATE, CORESPUNZATOARE TIPURILOR DE RISCURI LA CARE SUNT EXPUSE TERITORIUL SI POPULATIA.

                                                                   LEGEA 481/2004, ART.6

          5.MASURILE SI ACTIUNILE DE PREVENIRE DIN PLANURILE DE PROTECTIE CIVILA SE PLANIFICA SI SE EXECUTA PRIORITAR.

                                                                   LEGEA 481/2004, ART.21

          6.SERVICIUL INSPECTORAT PROTECTIE CIVILA INDEPLINESTE SI ATRIBUTIILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE STABILITE PRIN ACTELE NORMATIVE IN VIGOARE PE LINIA PREGATIRII ECONOMIEI NATIONALE SI A TERITORIULUI PENTRU APARARE, APARARII NATIONALE, EVIDENTEI MILITARE SI MOBILIZARII LA LOCUL DE

MUNCA, CONSTITUIND STRUCTURA SPECIFICA DIN APARATUL PROPRIU AL CONSILIULUI LOCAL PREVAZUTA DE LEGEA NR.477/2003 PRIVIND PREGATIREA ECONOMIEI NATIONALE SI TERITORIULUI PENTRU APARARE

                                                                   LEGEA 477/2003,ART.41, AL.2

 

7.Conform  Legii nr.481/2004 privind protectia civila, la nivelul municipiului se incadreaza personal de specialitate cu atributii in domeniul protectiei civile.

8.Persoanele cu atributii in domeniul protectiei civile incadrate la consiliul local sunt functionari publici si pe timpul indeplinirii atributiilor de serviciu, sunt investite, in calitate de inspectori de protectie civila, cu exercitiul autoritatii publice.

9.Calitatea de inspector de protectie civila se atribuie prin dispozitie scrisa a primarului.

10.Avand in vedere clasificarea municipiului Constanta din punct de vedere al protectiei civile conform criteriilor stabilite prin actele normative in vigoare, personalul de specialitate cu atributii in domeniul protectiei civile acopera urmatoarele domenii specifice:

                        a.-probleme operative si de pregatire de protectie civila pentru organizarea evacuarii populatiei si bunurilor materiale in situatii de urgenta si de conflict armat;

                        b.-organizarea pregatirii si interventiei in situatii de protectie civila provocate de fenomene naturale distructive, accidente tehnologice, etc. pe baza Planului de analiza si acoperire a riscurilor specifice Municipiului Constanta;

                        c.-instiintarea, prealarmarea si alarmarea populatiei in situatii de protectie civila si de conflict armat;

                        d.-asigurarea protectiei populatiei prin adapostire, asanarea terenului de munitia ramasa neexplodata;

                        e.-asigurarea logistica pe linie de protectie civila, gestionarea, depozitarea, manipularea si intretinerea materialelor de protectie civila;

                        f.-gestionarea bazei de date si documentelor apartinand Comitetului Local pentru situatii de urgenta al municipiului Constanta, Centrului operativ pentru situatii de urgenta al municipiului Constanta si indeplinirea atributiilor specifice secretariatului tehnic al Comitetului local pentru siuatii de urgenta;

                        g.-asigurarea atributiilor pe linia pregatirii economiei si teritoriului pentru aparare la nivel local si gestionarea documentelor si bazei de date ale Comisiei locale cu probleme de aparare;

                        h.-prevenirea situatiilor de protectie civila prin executarea controalelor de  la institutiile publice si operatorilor economici din subordinea consiliului local si la gospodariile, locuintele populatiei, asociatiile de proprietari, precum si cu ocazia adunarilor publice;

                        i.-asigurarea conlucrarii si cooperarii cu operatorii economici surse potentiale de risc, cu institutiile care au stabilite functii de sprijin in situatii de protectie civila;

                        j.-indeplinirea atributiilor pe linia securitatii, sanatatii si protectia muncii , instruirii salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta pentru personalul primariei;

                        k.-executarea, prin personalul propriu, a serviciului de permanenta, ziua si noaptea. sambata, duminica si sarbatori legale

11.Avand in vedere specificul acestor activitati cu caracter preponderent militar, personalul de specialitate cu atributii in domeniul protectiei civile care se incadreaza la serviciul Inspectorat de protectie civila trebuie sa corespunda urmatoarelor cerinte:

                        a.- studii militare superioare de lunga sau de scurta durata(academie, scoala militara)-pentru barbati, studii militare sau civile pentru femei;

                        b.-sa posede experienta si cunostinte in domeniul militar, de preferinta sa provina din randul cadrelor militare trecute in rezerva-pentru barbati, experienta, abilitati si cunostinte necesare exercitarii functiei-pentru femei;

                        c.-sa posede calitati si aptitudini necesare indeplinirii functiei: responsabilitate, profesionalism, corectitudine, constiinciozitate, loialitate, initiativa, creativitate, capacitate de a lucra in echipa, adaptare rapida la complexitatea situatiei, abilitati de comunicare, implicare si rapiditate in actiune, stapanire de sine, capacitate de analiza si sinteza, evaluarea situatiilor, rezistenta la eforturi fizice si intelectuale indelungate, capacitate de conceptie si coordonare;

12.Posturile impun:

                        a.-disponibilitati privind efectuarea serviciului de permanenta, ziua si noaptea, sambata, duminica si sarbatori legale;

                        b.-efectuarea de ore suplimentare;

                        c.-participarea la cursuri, convocari de pregatire, delegari, detasari;

                        d.-executarea deplasarilor frecvente in teren;

                        e.-participarea la antrenamente, exercitii si aplicatii de protectie civila;

                        f.-participarea la interventii timp indelungat, ziua si noaptea, in conditii speciale (situatii meteo dificile, acidente chimice, dezastre, etc.), activitati in medii periculoase-toxice, explozive, etc., spatii inchise (adaposturi, etc.).

 

            CAP.II ATRIBUTII FUNCTIONALE SI BAZA LEGALA:

 

1.-asigura permanent coordonarea planificarii si realizarii actiunilor si                               masurilor de protectie civila in municipiu;

LEGEA 481/2004, ART.13

2.-participa la pregatirea serviciilor de urgenta, a salariatilor si a populatiei;

LEGEA 481/2004, ART.13

3.-asigura coordonarea secretariatului tehnic permanent al Comitetului pentru Situatii de Urgenta al municipiului Constanta;

                                                                        LEGEA 481/2004, ART.13

4.-identifica si gestioneaza tipurile de riscuri generate de dezastre naturale si tehnologice de pe teritoriul municipiului;

LEGEA 481/2004, ART.3

5.-culege, prelucreaza, stocheaza, studiaza, analizeaza datele si informatiile referitoare la protectia civila;

LEGEA 481/2004, ART.3

6.-informeaza si pregateste preventiv populatia cu privire la pericolele la care este expusa, masurile de autoprotectie, mijloacele de protectie puse la dispozitie,obligatii ce revin si modul de actiune pe timpul situatiilor de protectie civila;

LEGEA 481/2004, ART.3

7.-organizeaza si asigura starea de operativitate si capacitatea de interventie a serviciului voluntar pentru situatii de urgenta si a celorlalte organisme specializate cu atributii in domeniu; 

LEGEA 481/2004, ART.3

8.-instiintaza si alarmeaza populatia in situatii de protectie civila;

LEGEA 481/2004, ART.3

9.-participa la protectia populatiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale si arhivistice, precum si a mediului impotriva efectelor dezastrelor si ale conflictelor armate pe baza planurilor intocmite in acest sens;

LEGEA 481/2004, ART.3

10.-propune masurile necesare pentru asigurarea conditiilor minime de supravietuire a populatiei in situatii de urgenta sau de conflict armat;

LEGEA 481/2004, ART.3

11.-propune organizarea si executarea activitatilor pentru limitarea si inlaturarea efectelor dezstrelor si a efectelor atacurilor din aer pe timpul conflictelor armate;

LEGEA 481/2004, ART.3

12.-participa la asanarea si neutralizrea teritoriului de munitia ramasa neexplodata din timpul conflictelor armate;

LEGEA 481/2004, ART.3

13.-aduce la indeplinire hotararile consilului local in domeniul protectiei civile;

LEGEA 481/2004, ART.27

14.-intocmeste planurile operative, de pregatire si planificarea exercitiilor de specialitate;

LEGEA 481/2004, ART.27

15.-propune fondurile necesare realizarii masurilor de protectie civila;

LEGEA 481/2004, ART.27

16.-intocmeste planurile de cooperare cu localitatile invecinate si organizatiile neguvernamentale;

LEGEA 481/2004, ART.27

17.-controleaza modul de intretinere a spatiilor de adapostire;

LEGEA 481/2004, ART.27

18.-ia masuri si urmareste realizarea, intretinerea si functionarea legaturilor si mijloacelor de instiintare si alarmare in situatii de protectie civila;

LEGEA 481/2004, ART.27

19.-ia masuri pentru alarmarea, protectia si pregatirea populatiei pentru situatii de protectie civila;

                                                                        LEGEA 481/2004, ART.27

 

20.-propune solicitarea asistentei tehnice si sprijinului pentru gestionarea situatiilor de urgenta;

LEGEA 481/2004, ART.27

21.-executa controlul aplicarii masurilor de protectie civila in plan local;

LEGEA 481/2004, ART.27

22.-participa la evaluarea si centralizarea solicitarilor de ajutoare si despagubiri in situatii de protectie civila, precum si distribuirea celor primite;

LEGEA 481/2004, ART.27

23.-propune masurile necesare pentru asigurarea hranirii, cazarii si a      alimentarii cu energie si apa a populatiei evacuate;

LEGEA 481/2004, ART.27

24.-propune masurile necesare pentru asigurarea ordinii publice in zona sinistrata;

LEGEA 481/2004, ART.27

25.-gestioneaza, depoziteaza, intretine si conserva tehnica, aparatura si materialele de protectie civila;

LEGEA 481/2004, ART.27

26.-organizeaza informarea si educarea preventiva a populatiei privind protectia civila;

LEGEA 481/2004, ART.36

27.-participa la organizarea si executarea exercitiilor de alarmare publica;

LEGEA 481/2004, ART.38

28.-organizeaza si executa avertizarea, instiintarea si alarmarea populatiei despre situatiile de protectie civila;

29.-asigura permanent, atat pe timp de zi, cat si pe timp de noapte, verificarea si functionarea dispeceratului de alarmare publica, a mijloacelor de alarmare pentru mentinerea acestora in stare de operativitate si punerea in functiune la ordin prin personalul de specialitate propriu;

                                                                                    LEGEA 481/2004, ART.42

30.-aplica normele tehnice privind instalarea sistemului integrat de avertizare si alarmare a populatiei si instructiunile privind semnalele si mesajele de avertizare si alarmare;

                                                                                    LEGEA 481/2004, ART.42

                                                                                    ORDINUL M.A.I.886/2005

31.-verifica periodic sistemul de instiintare, avertizare si alarmare prin executarea de antrenamente si exercitii;

                                                                                    LEGEA 481/2004, ART.44

32.-    asigura respectarea si limitarea accesului la sistemul de alarmare numai personalului operator autorizat;

                                                                                    ORDINUL M.A.I.886/2005,ART.24

33.-verifica periodic sistemul de instiintare si alarmare pein executarea de entrenamente si exercitii;

                                                                                    ORDINUL M.A.I.886/2005,ART.8,AL.3

34.-solicita organelor abilitate efectuarea studiilor de audibilitate;

                                                                                    ORDINUL M.A.I.886/2005,ART.22

35.-propune inchirierea circuitelor telefonice pentru actionarea de la distanta a sirenelor electrice;

                                                                                    ORDINUL M.A.I.886/2005,ART.34,AL.2

36.-organizaza echipe de alarmare la mijloacele de alarmare care nu sunt centralizate;

                                                                                    ORDINUL M.A.I.886/2005,ART35

37.-asigura securitatea mijloacelor din compunerea sistemului de alarmare;

                                                                                    ORDINUL M.A.I.886/2005,ART.45

38.-intocmeste schema organizarii avertizarii si alarmarii populatiei municipiului Constanta;

                                                                                    ORDINUL M.A.I.886/2005,ART.48

39.-incheie protocoale cu posturile radio si tv locale, inclusive prin satelit si cablu, care opereaza pe teritoriul municipiului, pentru transmiterea mesajelor de avertizare si alarmare;

                                                                                    ORDINUL M.A.I.1259/2006,ART,7

40.-identifica si stabileste posibilitatile de utilizare pentru adapostire a altor spatii existente;

                                                                                    LEGEA 481/2004, ART.45

41.-planfica si executa controlul periodic al adaposturilor publice si aplica normele si masurile pentru mentinerea adaposturilor in stare de functionare;

                                                                                    LEGEA 481/2004, ART.45

42.-organizeaza instruirea populatiei privind munitiile neexplodate;

                                                                                    LEGEA 481/2004, ART.49

43.-coordoneaza  actvitatea serviciilor de urgenta voluntare si altor structuri cu atributii pentru limitarea si inlaturarea urmarilor situatiilor de protectie civila;

                                                                                    LEGEA 481/2004, ART.60

44.-asigura inzestrarea si dotarea structurilor de protectie civila cu bunuri materiale specifice;

                                                                                    LEGEA 481/2004, ART.65

45.-asigura intretinerea, repararea, depozitarea si evidenta mijloacelor tehnice de protectie civila;

                                                                                    LEGEA 481/2004, ART.67

46.-asigura montarea, intretinerea, repararea si exploatarea sistemului de alarmare, de comunicatii si informatica de protectie civila pe baza contractelor sau conventiilor incheiate cu operatorii economici de profil;

                                                                                    LEGEA 481/2004, ART.67

47.-executa serviciul de permanenta, ziua si noaptea, sambata, duminica si in sarbatorile legale pentru asigurarea starii de operativitate a sistemului electronic de alarmare publica si punerea acestuia in functiune in orice moment, precum si urmarirea permanente a situatiei din municipiu;

                                                                                    LEGEA 481/2004, ART.42

 

48.-asigura materialele didactice necesare pentru pregatirea de protectie civila;

                                                                                    LEGEA 481/2004, ART.68

49.-realizeaza materialele de popularizare a activitatilor de protectie civila, emisiuni de  radio si televiziune;

                                                                                    LEGEA 481/2004, ART.68

50.-intocmesta propunerilor privind finantarea cheltuielilor de protectie civila de la bugetul local;

                                                                                    LEGEA 481/2004, ART.69

51.-gestioneaza documentele si baza de date referitoare la situatiile de urgenta detinute de centrul operativ;

                                                                                    O.U.21/2004, ART.27

                                                                                    H.G.1491/2004, ART.17

52.-conduce activitatea serviciilor de urgenta voluntare constituite in subordinea consiliului local;

                                                                                    O.G.88/2001, ART.5

           

53.-asigura convocarea Comitetului pentru Situatii de Urgenta al municipiului Constanta si activitatile Centrului Operativ pentru Situatii de Urgenta;

                                                                                    H.G.1491/2004, ART.6,18

54.-asigura functionarea punctului de comanda municipal pentru coordonarea de specialitate a activitatilor de protectie civila pe timpul starilor exceptionale de mobilizare sau de razboi;                                                                                     LEGEA 481/2004, ART.16

55.-intocmeste planurile de cooperare cu structurile cu atributii in domeniul protectiei civile;

                                                                                    LEGEA 481/2004, ART.60

56.-controleaza  pregatirea de protectie civila in institutiile de invatamant;

                                                                                    LEGEA 481/2004, ART.36

57.-urmareste executarea adaposturilor noi si luarea in evidenta si administrare a celor publice;

                                                                                    LEGEA 481/2004, ART.45

58.-controleaza intretinerea, conservarea si modul de folosire in timp de pace a fondului de adapostire;

                                                                                    LEGEA 481/2004, ART.45

59.-urmareste, impreuna cu organele de specialitate, aplicarea masurilor de protectie impotriva accicentelor nucleare si chimice;

                                                                                    LEGEA 481/2004, ART.52

60.-intocmeste situatia cu tehnica si utilajele existente la agentii economici care pot fi folosite pentru interventie si tinerea evidentei acestora;

                                                                                    LEGEA 481/2004, ART.28,55

                                                                                    LEGEA 215/2001,ART.68,LIT.h

61.-intocmeste planul de analiza si de acoperire a tipurilor de riscuri in teritoriul de competenta si schemei cu riscurile teritoriale,precum si planutile de protectie si interventie pe tipuri de riscuri;

                                                                                    LEGEA 481/2004, ART.10,13

62.-propune prevederea in bugetul local a fondurilor necesare pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare analizei si acoperii riscurilor din municipiu;

                                                                                    ORDINUL M.A.I.132/2007,ART.41,AL.2

63.-intocmeste catalogul cu clasificarea agentilor economici si institutiilor publice din municipiu din punct de vedere al protectiei civile si urmareste incadrarea personalului cu atributii in acest sens;

                                                                                    LEGEA 481/2004, ART.13

64..-intocmeste proiectul de hotarare privind organizarea, atributiile si functionarea comitetului si centrului operativ pentru situatii de urgenta;

                                                                                    O.U.21/2004,ART.15

                                                                                    H.G.1491/2004,ART.12

                                                                                    LEGEA 215/2001,ART.46

65.-intocmeste proiectul de hotarare privind sructura organizatorica de protectie civila in vederea aprobarii de catre consiliul local;

                                                                                    LEGEA 481/2004, ART.25,27

                                                                                    LEGEA 215/2001,ART.46

66.-intocmeste proiectul de hotarare privind organizarea serviciului de urgenta voluntar, precum si a regulamentului de organizare si functionare conform statutului personalului voluntar;

                                                                                    LEGEA 481/2004, ART.15,19

                                                                                    LEGEA 215/2001,ART.46

67.-intocmeste planul pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta;

                                                                                    H.G.1491/2004,ART.12

68.-indeplineste atributiile scretariatului tehnic al comitetului pentru situatii de urgenta dupa cum urmeaza:

                        -asigura convocarea comitetului pentru situatii de urgenta si transmiterea ordinii de zi;

                        -primeste si pregateste materialele pentru sedintele comitetului pentru situatii de urgenta si le prezinta presedintelui si membrilor;

                        -asigura redactarea hotararilor adoptate precum si a proiectelor de ordine sau dispozitii pe care le prezinta spre aprobare;

                        -difuzeaza documentele emise de comitetul pentru situatii de urgenta privind activitatea de prevenire si interventie;

                        -intocmeste informari periodice privind situatia operativa sau stadiul indeplinirii hotararilor adoptate;

                        -intocmeste proiecte de comunicate de presa;

                        -urmareste realizarea suportului logistic pentru desfasurarea sedintelor comitetului;

                        -asigura punctul de contact cu secretariatul tehnic permanent din cadrul Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta;

                        -gestioneaza documentele si baza de date referitoare la situatiile de urgenta;

                                                                                    H.G. 1491/2004,ART.6,18

69.-participa la indeplinirea atributiilor Centrului Operativ pentru Situatii de Urgenta  dupa cum urmeaza:

                        -centralizeaza si transmite operativ la Centrul Operational Judetean pentru Situatii de Urgenta date si informatii privind aparitia si evolutia starilor potential generatoare de situatii de urgenta;

                        -urmareste aplicarea regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta si a planurilor de interventie si cooperare specifice tipurilor de riscuri;

                        -asigura transmiterea operativa a deciziilor, dispozitiilor si ordinelor, precum si mentinerea legaturilor de comunicare cu centrul operational si alte centre operative implicate in gestionarea situatiilor de urgenta, cu dispeceratul integrat pentru apeluri de urgenta si cu dispeceratele proprii serviciilor si fortelor care intervin in aceste situatii;

                        -centralizeaza solicitarile de resurse necesare pentru indeplinirea functiilor de sprijin pe timpul situatiilor de urgenta si face propuneri pentru asigurarea lor;

                                                                                    O.G.21/2004, ART.15

70.-asigura indeplinirea atributiilor pe linie de protectia muncii, sanatate si securitate in munca ,instruirea in domeniul situatiiilor de urgenta prin personal de specialitate conform fisei postului;

                                                                                    LEGEA 90/1996,REP.

                                                                                    ORDIN 508/993/2002

                                                                                    LEGEA 212/1997                                                                  

71.-asigura coordonarea atributiilor ce revin Comisiei Locale pentru Probleme de Aparare pe linia pregatirii economiei si teritoriului pentru aparare, evidenta militara si mobilizare la locul de munca;

                                                                                    legea 477/2003

                                                                                    LEGEA 45/94

                                                                                    H.G.638/2004

                                                                                    H.G.338/2002

                                                                                    H.G.370/2004

72.-organizeaza, coordoneaza si controleaza indeplinirea sarcinilor stabilite prin planul de mobilizare;

                                                                                    LEGEA 477/2003,ART.41, AL,LIT.c

73.-actualizeaza si transmite situatia obiectivelor de infrastructura teritoriala importante pentru sistemul national de aparare;

                                                                                    LEGEA 477/2003,ART.41, AL.1,LIT.d

74.-transmite Oficiului pentru Mobilizarea Economiei si Pregatirea Teritoriului pentru Aparare date si informatii privind potentialul economic si uman al municipiului;

                                                                                    LEGEA 477/2003,ART.41, AL.4

 

75.-intocmeste programul de aprovizionare a populatiei cu principalele produse alimentare si industriale rationalizate in caz de mobilizare sau razboi;

                                                                                    LEGEA 477/2003,ART.41, AL.2, LIT.d

76.-intocmeste caietul de mobilizare al municipiului;

77.-intocmeste monografía economico-militara a municipiului;

                                                                                    LEGEA 477/2003,ART.47,LIT.f

                                                                                    H.G. 638/2004

78.-propune organizarea si atributiile Comisiei locale pentru probleme de aparare;

                                                                                    H.G.370/2004,ART.60,61

79.-propune  necesarul de fonduri corespunzatoare bugetului de stat pentru razboi;

                                                                                    H.G.370/2004

                                                                        ORDINUL M.F.P.1711/2004,CAP.IV,PCT.6

80.-propune delegatii consiliului local in comisiile locale de recrutare-incorporare;

                                                                                    LEGEA 446/2006,ART.27,AL.6,LIT.b

81.-tine evidente militara a salariatilor;

                                                                                    LEGEA 446/2006,ART.46

82.-propune Comisiei pentru probleme de aparare masuri pentru indeplinirea atributiilor in timp de pace si in caz de mobilizare si de razboi prevazute in legea apararii nationale;

                                                                                    LEGEA 45/1994,ART.35

83.-intocmeste situatia cu bunurile rechizitionate aflate in proprietatea persoanelor fizice din municipiu;

                                                                                    H.G.11/1998/ART.6, AL.2

84.-intocmeste si actualizeaza documentele pentru asigurarea fortei de munca necesare la mobilizare si pe timp de razboi cu personal cu obligatii militare;

                                                                                    H.G.338/2002

 

85.- incheierea conventiei cu Centrul Meteorologic Regional Dobrogea pentru furnizarea prognozelor, atentionarilor si avetizarilor meteorologice si instiintarea structurilor conform schemei de instiintare;

                                                                                                LEGEA 139/2000

86.-propune organizarea, conducerea si asigurarea actiunilor de evacuare in situatii de urgenta si de conflict armat;

                                                                                    LEGEA 481/2004,ART.56

                                                                                    ORDINUL M.A.I.1184/2006,ART.8,9

87.-stabileste operatorii economici si institutiile publice de pe teritoriul muniipiului care intocmesc planuri de evacuare in scopul aprobarii lor de catre Presedintele Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta;

                                                                                    ORDINUL M.A.I.1184/2006,ART.9,lit.e

88.-intocmeste planul de evacuare in situatii de urgenta executand urmatoarel activitati:

                                    -stabileste zonele, institutiile, operatorii economici, precum si numarul si structura populatiei care se evacueaza;

                                    -stabileste tipurile de situatii de urgenta care impun evacuarea conform Planului de analiza si acoperire a riscurilor;

                                    -stabileste natura si cantitate bunurilor ce urmeaza a fi evacuate;

                                    -stabileste zonele si localitatile in care se executa evacuarea;

                                    -stabileste gradul de urgenta si esalonarea evacuarii, precum si mijloacele de transport si itinerariile pe care se executa evacuarea;

                                    -executa recunoasterea zonelor si localitatilor in care se dispune evacuarea;

                                    -analizeaza posibilitatile de cazare, de aprovizionare si hranire a evacuatilor, de depozitare a bunurilor si de functionare a institutiilor;

                                    -inentifica posibilitatile de asigurare a actiunilor de evacuare.

                                                                                    ORDINUL M.A.I.1184/2006,ART.13,19

89.-propune in bugetul local fondurile necesare desfasurarii actiunilor de evacuare in situatii de urgenta su de conflict armat;

                                                                                    ORDINUL M.A.I.1184/2006,ART.15,50

                                                                                    ORDINUL M.A.I.1352/2006, ART.23

90.-pune la dispozitia Comitetului local pentru situatii de urgenta datele si informatiile cuprinse in planul de evacuare in vedere conducerii nemijlocite a actiunilor de evacuare;

                                                                                    ORDINUL M.A.I.1184/2006,ART.16,18

91.-propune asigurarea logisticii evacuarii in situatii de urgenta si de conflict armat pentru populatie si angajatii proprii;

                                                                        ORDINUL M.A.I.1184/2006,ART.46,al.1

                                                                                ORDINUL M.A.I.11352/2006,art.18,lit.b

                                                                                    H.G.1222/2005,art.20,al.1

92.-propune asigurarea aprovizionarii cu produse alimentare si industriale de stricta necesitate in sistem rationalizat;

                                                                                    ORDINUL M.A.I.1184/2006,ART.47

93.-incheie conventii de prestari de servicii cu operatorii economici pentru asigurarea logisticii evacuarii;

                                                                        ORDINUL M.A.I.1184/2006,ART.46,AL.2

                                                                                    H.G.1222/2005,ART.20,AL2

94.-intocmeste planuri de cooperare cu institutiile specializate pentru asigurarea medicala si sanitar-veterinara;

                                                                        ORDINUL M.A.I.1184/2006,ART.49,AL.3

95.-actualizeaza permanent documentele de evacuare;

                                                                                    ORDINUL M.A.I.1184/2006,ART.53

96.-intocmeste propunerile privind emiterea dispozitiei de evacuare in situatii de urgenta si de conflict armat;

                                                                        ORDINUL M.A.I.1184/2006,ART.21,AL.3

                                                                                    ORDINUL M.A.I.1352/2006,ART.29

97.-propune organizarea si compunerea Centrului de conducere si coordonare a evacuarii in situatii de urgenta si de conflict armat;

                                                                        ORDINUL M.A.I.1184/2006,ART.25,ANEXA 4

                                                                        ORDINUL M.A.I.1352/2006,ART.7,AL.4

98.-propune stabilirea locatiei punctelor de adunare, imbarcare, debarcare si primire-repartitie;

                                                                        ORDINUL M.A.I.1184/2006,ART.26,32

                                                                        ORDINUL M.A.I.1352/2006,ART.15,LIT.b

99.-intocmeste carnetele cu activitatile care se desfasoara in cadrul punctelor de adunare si primire-repartitie;

                                                                        ORDINUL M.A.I.1184/2006,ART.27,AL.2

100.-participa la executarea recunoastrii cailor de comunicatii si a zonelor sau localitatilor unde se executa evacuarea;

                                                                        ORDINUL M.A.I.1184/2006,ART.39

101.-intocmeste si completeaza jurnalul actiunilor de evacuare in situatii de urgenta si de conflict armat;

                                                                        ORDINUL M.A.I.1184/2006,ART.35,ANEXA 7

102.-intocmeste raportul-sinteza privind executarea actiunilor de evacuare;

                                                                        ORDINUL M.A.I.1184/2006,ART.36,ANEXA 8

                                                                        ORDINUL M.A.I.1352/2006,ART.30

 

 

 

 

103.-participa la intocmirea planului de evacuare in situatii de conflict armat;

                                                                        ORDINUL M.A.I.1352/2006,ART.3,LIT.c

 

104.-intocmeste cererea cu necesarul de mijloace de transport necesare evacuarii populatiei si angajatilor proprii pentru evacuarea in situatii de conflict armat;

                                                                        ORDINUL M.A.I.1352/2006,ART.22,AL.3

 

 

 

 

PRESEDINTELE SEDINTEI

CONTRASEMNEAZA,
            
SECRETAR

                                                                       MARCELA ENACHE

                           

 

 

CONSTANTA

NR. 436/24.09.2007