Hotărârea nr. 435/2007

Hotarare privind aprobarea tranzactiei dintre Municipiul Constanta si S.C. Casa Pardin S.R.L.

                               românia

  Judeţul Constanta Municipiul Constanta consiliul local


                                                HOTĂRÂRE

Privind aprobarea tranzacţiei dintre Municipiul Constanta si S.C. Casa

Pardin S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in şedinţa ordinara din data de 24. 09.2007;

Luind in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre, referatul intocmit de Direcţia Patrimoniu înregistrat sub nr. 125398 / 19. 09. 2007, avizul Comisiei juridice nr.5,;

Vazand dispoziţiile art 1704 -1706 si 1709-1710 Cod Civil,;

In temeiul prevederilor art.36, alin. 2 lit „c" si ale artllS, alin. 1, lit "bM din Legea nr. 215 / 2001, privind Administraţia Publica Locala, republicata;

HOTĂRĂŞTE:

Artl. Se aproba încheierea tranzacţiei dintre Municipiul Constanta prin Primar si S.C. Casa Pardin S.R.L., conforma anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art2. Se imputeniceste Primarul Municiului Constanta sa incheie prezenta tranzacţie in numele Consiliului Local Constanta si al Municipiului Constanta.

Art.3 Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Administraţie Publica Locala, Direcţiei Financiare, Direcţiei Patrimoniu, S.C. Casa Pardin S.R.L. in vederea aducerii la indeplinire, si Prefectului Judeţului Constanta, spre ştiinţa.


Prezenta hotărâre a fost adoptata de 22

consilieri din 27 membri


 


Preşedinte şedinţa


Contrasemnează, Secretar

Marcela Enache


Constanta

Nr.435/24.09.2007

Bd Tomis nr. 51 ;Fax:0040-41 - 708101: Td: 0040-41 - 70810S;8700CONSTANTA -ROMÂNIA


                                            ROMÂNIA

   Judeţul Constanta

Primăria municipiului Constanta

 

 

 

                ANEXA LA H.C.L.M. NR.435/24.09.2007


 

Intre:

Municipiul Constanta si Consiliul Local Constanta, având sediul in Constanta, B-dul Tomis nr. 51, legal reprezentate prin Primar Radu Ştefan Mazăre;

Si

S.C. Casa Pardin S.R,L. cu sediul in Constanta, Aleea Albatros nr. 15, camera 71, înregistrata la ORC J13/437/2006, CUI 18386177, reprezentata prin Parenti Nicola

Având in vedere dos. nr. 8711/212/2007 al Judecătoriei Constanta

In temeiul art 1704 -1706 si 1709-1710 Cod Civil, s-a incheiat prezenta

TRANZACŢIE

Art.l. Părţile inteleg sa stingă, de comun acord si in totalitate, litigiul ce face obiectul dosarului dos. nr. 8711/212/2007 al Judecătoriei Constanta

Art.2. Municipiul Constanta si Consiliul Local Constanta acorda in compensare lui S.C. Casa Pardin S.R,L.terenul in suprafaţa de 311 mp., situat in Constanta, Aleea Lupeni, având o valoare de 221216 EURO.

Art.3. Urmarea a punerii in posesie cu terenul de la art.2, S.C Casa Pardin S.R.L. intclege sa renunţe in mod expres si in totaltiatc la litigiul ce face obeictul dosarului nr. 8711/212/2007 al Judecătoriei Constanta, litigiul ce a generat acest dosar fiind considerat ca stins definitiv.

S.C. Casa Pardin S.R,L. înţelege sa renunţe inclusiv la eventualele daune ee ar putea fi pretinse, si care ar putea tace obiectul dosarului nr. 8711/212/2007 al Judecătoriei Constanta sau al oricărei alte instanţe competente.

Art4. Primarul Municipului Constanta, in numele Municipiului Constanta prin Primar, va duce la indeplinire prezenta tranzacţie, punerea in posesie urmând a se efectua ulterior aprobării prezentei tranzacţii prin Hotărâre a Consiliului Local Constanta si validării acesteia de către Prefectura Judeţului Constanta.

Consiliul Local Constanta

Municipiul Constanta                                   S.C. Casa Pardin S.R,L.

Bd Tomis nr. 51 ;Fax: 0040 - 41 - 708101. Tel; 0040 - 41 - 708105. 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA