Hotărârea nr. 434/2007

Hotarare privind aprobarea tranzactiei dintre Municipiul Constanta S.C. Vicomlmpex S.R.L.


România

Judeţul Constanta Municipiul Constanta consiliul local


'*>\: i.-   .

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea tranzacţiei dintre Municipiul Constanta S.C. Vicomlmpex S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Constanta întrunit in şedinţa ordinara din data de 24. 09.2007;

Luind in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre, referatul întocmit de Direcţia Patrimoniu înregistrat sub nr. 125568 / 19. 09.2007, precum si avizul Comisiei juridice nr.5,;

Vazand dispoziţiile art. 1704 -1706 si 1709-1710 Cod Civil,;

In temeiul prevederilor art.36, alin. 2 lit „c" si ale artllS, alin. 1, lit MbM din Legea nr. 215/2001, privind Administraţia Publica Locala, republicata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se aproba încheierea tranzacţiei dintre Municipiul Constanta prin Primar si S.C. Vicomlmpex S.R.L., conforma anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Se imputeniceste Primarul Municiului Constanta sa incheie prezenta tranzacţie in numele Consiliului Local Constanta si al Municipiului Constanta.

Art.3 Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Administraţie Publica Locala, Direcţiei Financiare, Direcţiei Patrimoniu, S.C. Vicomlmpex S.R.L., in vederea aducerii la îndeplinire, si Prefectului Judeţului Constanta, spre ştiinţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de 22 consilieri din 27 membri.

Preşedinte şedinţa                                                  Contrasemnează,

Secretar Marcela Enache

Constanta

Nr.434/24.09.2007

Bd Tomis nr 51 ;Fax 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040-41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


                                                   ROMAMA

    judeţul constanta

Primăria Municipiului Constanta

 

anexa la h.c.l.m. nr. 434/ 24.09.2007

TRANZACŢIE

Intre:

Municipiul Constanta si Consiliul Local Constanta, având sediul in Constanta, B-dul Tomis nr. 51, legal reprezentate prin Primar Radu Ştefan Mazăre;

Si

S.C. Vicomlmpex S.R.L., cu sediul in Constanta, B-dul Alexandru Lapusneanu nr. 84, inregistrata la ORC sub nr. J13/3764/1991, CUI nr. 1894065 legal reprezentata prin Director Negrea Nelu

Având in vedere Dos. nr. 2601/212/2007 al Tribunalului Constanta

In temeiul art. 1704 -1706 si 1709-1710 Cod Civil, s-a incheiat prezenta

TRANZACŢIE

Artl. Părţile inteleg sa stingă, de comun acord si in totalitate, litigiul ce face obiectul dosarului nr. 2601/212/2007 al Judecătoriei Constanta.

Art.2. Municipiul Constanta si Consiliul Local Constanta acorda in compensare lui S.C. Vicomlmpex S.R.L. terenul in suprafaţa de 3684 mp, in valoare de 699.960 EURO, situat in Constanta, Str. Badea Cartan, zona bl. BC8, bl. BC 10 si bl. BC 11, in schimbul terenului in suprafaţa de 3500 mp. in valoare de 699.960 EURO.

Art.3. Urmarea a punerii in posesie cu terenul de la art.2, S.C Vanimar S.R.L. înţelege sa renunţe in mod expres si in totaitiate Ia litigiul ce face obeictul dosarului nr. 2601/212/2007 al Judecătoriei Constanta,, litigiul ce a generat acest dosar fiind considerat ca stins definitiv. S.C. Vicomlmpex S.R.L. intelege sa renunţe inclusiv la daunele pretinse prin capătul 2 al cererii ce face obiectul dosarului nr. 2601/212/2007 al Judecătoriei Constanta.

Art.4. Primarul Municipului Constanta, in numele Municipiului
Constanta ,
                .va duce la îndeplinire prezenta tranzacţie, punerea

in posesie urmând a se efectua ulterior aprobării prezentei tranzacţii prin Hotărâre a Consiliului Local Constanta si validării acesteia de către Prefectura Judeţului Constanta.

Municipiul Constanta                        S.C. Vicomlmpex S.R.L.

Bd Tomis nr. SI.Fax: 0040-41 - 708101; Tel: 0040-41 - 708105:8700 CONSTANTA - ROMÂNIA