Hotărârea nr. 433/2007

Hotarare privind modificarea H.C.L.M. nr.404 din 21.11.2003 referitoare la stabilirea componentei comisiei de atestare a persoanelor fizice care pot indeplini functia de administrator de imobil


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L.M. nr.404 din 21.11.2003

referitoare la stabilirea componenţei comisiei de atestare

a persoanelor fizice care pot îndeplini funcţia

de administrator de imobil

Consiliul local al municipiului Constanta. întrunit în şedinţa ordinară din data

De 24.09.2007.

Văzând expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, referatul înregistrat sub nr. 111407/20.08.2007 al Serviciului de Sprijinire şi îndrumare a Asociaţiilor de Proprietari precum şi avizul Comisiei de specialitate nr.5, juridic, administraţie publică locală;

Luând în consideraţie dispoziţiile art.61 din H.G. nr.400/2003 ( cu modificările ulterioare ) privind funcţionarea comisiei de atestare a persoanelor fizice care pot îndeplini funcţia de administrator de imobil;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit d, alin. 6, lit. a, pct. 16 şi ale art. 115 alin.l. lit. b din Legea nr.215/2001. republicată, privind administraţia publică locală.

Hotărăşte:

Art.l - Se modifică art. 1 din H.C.L.M. nr.404/21.11.2003 privind componenţa comisiei de atestare a persoanelor fizice care pot îndeplini funcţia de administrator de imobil, prin înlocuirea unui membru, respectiv dl.Stancu Cristian cu dl.Gongea Eduard - inspector de specialitate în cadrul Serviciului de Sprijinire şi îndrumare a Asociaţiilor de Proprietari.

Art. 2 - Se introduce art. 1 cu următorul conţinut:

Se completează comisia de atestare cu doi membrii supleanţi specialişti în domeniul financiar contabil şi al legislaţiei muncii, pentru evitarea situaţiilor în care la examenul de atestare nu poate participa un membru titular, astfel:

Cosma Gabriel - inspector de specialitate în cadrul  Serviciului de Sprijinire şi îndrumare a Asociaţiilor de Proprietari, Ou  Costel  -  inspector de specialitate în cadrul  Serviciului  de Sprijinire şi îndrumare a Asociaţiilor de Proprietari, Art.3 - Celelalte articole ale H.C.L.M. nr.404/21.11.203 rămân neschimbate. Art.4 - Serviciul comisiilor de specialitate al consiliului local va comunica prezenta hotărâre persoanelor vizate în vederea aducerii la îndeplinire şi Prefecturii Judeţului Constanta spre ştiinţa.

Adoptată de 22 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR MARCELA ENACHE

Nr.433/24.09.2007

Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040-41 -708101; Tel: 0040-41-708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA