Hotărârea nr. 431/2007

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA

      ROMÂNIA

   JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE
PRIVIND MODIFICAREA PLANULUI DE OCUPARE A

FUNCŢIILOR PUBLICE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE

AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA

Consiliul Local al Municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.09.2007;
Luând în dezbatere:

expunerea de motive nr. 117575/03.09.2007 prezentată de domnul Primar RADU ŞTEFAN MAZĂRE,

referatul    nr. 76834/12.06.2007    al    Biroului    Resurse    Umane    -    Direcţia Administraţie Publica Locală,

avizul favorabil al  Comisiei de specialitate nr. 5 - administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, avizul favorabil nr.123355 / 14.09.2007 al Sindicatului Liber al Salariaţilor din Administraţia Publica Locala Constanta,

adresa nr.l 11167/17.08.2007 a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici adresa   nr.    114783/27.08.2007   a   Inspectoratului   National   pentru   Evidenta Persoanelor

Văzând prevederile art 23 din Legea nr.l88/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicata cu modificările si completările ulterioare, ale Ordinului nr.7.660/2006 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind aprobarea instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, ale Ordonanţei Guvernului nr. 85/30 august 2003 pentru modificarea si completarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice ;

In temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit."a" si alin. (3) lit."b" si ale art.115 alin. (1) lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata ;

HOTĂRĂŞTE

ART.l - Se aproba modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2007 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanta, repartizate potrivit anexei nr.l , care face parte integranta din prezenta hotărâre, după cum urmează :

a)      44 funcţii publice rezervate promovării funcţionarilor publici

b)      119 funcţii publice rezervate promovării rapide

c)      191 funcţii publice care vor fi ocupate prin recrutare

d)      256 funcţii publice care vor fi înfiinţate

e)      196 funcţii publice care vor fi supuse reorganizării

f)     numărul maxim al funcţiilor publice de conducere si al funcţiilor publice de
execuţie pe fiecare clasa, categorie si pe grade profesionale este stabilit astfel:


secretar al consiliului local

1

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale

13

director executiv adjunct in cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale

9

sef serviciu

39

sef birou

5

funcţii publice de conducere specifice

1

Total categoria funcţionari publici de conducere

68

auditor clasa I grad profesional asistent

3

auditor clasa I grad profesional principal

3

auditor clasa I grad profesional superior

2

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

1

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

10

consilier juridic clasa I grad profesional principal

5

consilier juridic clasa I grad profesional superior                             0

consilier clasa I grad profesional debutant

3

consilier clasa I grad profesional asistent

7

consilier clasa 1 grad profesional principal

7

consilier clasa 1 grad profesional superior

39

inspector clasa I grad profesional debutant

26

inspector clasa 1 grad profesional asistent

III

inspector clasa I grad profesional principal

62

inspector clasa 1 grad profesional superior

42

Funcţii publice specifice clasa 1

4

Total funcţii publice clasa 1

325

Referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

0

Referent de specialitate clasa 11 grad profesional asistent

1

Referent de specialitate clasa II grad profesional principal

3

Referent de specialitate clasa II grad profesional superior             33

Total funcţii publice clasa II

37

Referent clasa III grad profesional debutant

10

Referent clasa III grad profesional asistent

43

Referent clasa III grad profesional principal

34

Referent clasa III grad profesional superior

97

Total funcţii publice clasa III

184

Total funcţii publice execuţie

546

Total funcţii publice

614

ART. 2 - Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanta, repartizat pe compartimente funcţionale, va cuprinde următoarele :

a. Număr de funcţii publice ce vor fi reorganizate si ocupate prin recrutare - reorganizarea postului de referent clasa III gradul asistent, trepta 3 de salarizare si infiintarea postului de referent clasa III grad principal, treapta 3 de salarizare Serviciul Autorizare Agenţi Economici


-   transformarea funcţiei publice de consilier, clasa 1 grad superior, treapta 1 de salarizare, in post de consilier, clasa I grad principal, treapta 1 de salarizare - Serviciul Stare Civila.

-   reorganizarea postului de inspector clasa I grad principal, treapta 3 de salarizare in referent clasa III grad superior, treapta 3 de salarizare - Serviciul Drumuri si Iluminat Public

-   reorganizarea postului de inspector clasa I grad asistent in referent clasa III grad superior - Serviciul Asistenta si Protecţie Sociala

-  reorganizarea postului de Sef Birou Programe si Proiecte  prin înfiinţarea
postului de Sef Serviciu Programe si Dezvoltare Comunitara

- postul de inspector clasa I grad profesional principal se transforma in inspector clasa I grad debutant ( Serviciul Zona I)

-postul de inspector clasa I grad profesional asistent se transforma in inspector clasa 1 grad debutant ( Serviciul Zona II)

-postul contractual de secretar dactilograf gradul I se transforma in referent clasa III grad asistent ( Serviciul Zona II)

-postul de inspector clasa I grad profesional superior se transforma in inspector clasa I grad debutant ( Serviciul Zona III)

-postul de inspector clasa I grad profesional asistent se transforma in inspector clasa I grad debutant ( Serviciul Zona IV)

-postul de inspector clasa I grad profesional superior se transforma in inspector clasa I grad debutant ( Serviciul Zona IV)

-postul de inspector clasa I grad profesional principal se transforma in inspector clasa I grad debutant ( Serviciul Zona V)

b. Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea promovării

-  reorganizarea postului de inspector clasa I grad asistent in inspector clasa I grad principal - Serviciul Urmărire si Executare Contracte

-  reorganizarea postului de referent clasa III grad principal in referent clasa III grad superior - Serviciul Urmărire si Executare Contracte

 

-       reorganizarea a 2 runctii de inspector clasa I grad asistent in inspectori clasa I grad principal - Serviciul Achiziţii Publice

-       reorganizarea a 2 funcţii de inspector clasa I grad principal in inspectori clasa I grad superior - Serviciul Achiziţii Publice

d)     Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea recrutării

-       inspector   clasa   I   grad   asistent,   treapta   1   de   salarizare-   Serviciul Management Documente, Dispecerat si Curierat

-       auditor clasa I grad asistent, treapta 1 de salarizare - Serviciul Audit Public Intern

-       referent clasa III grad principal treapta 3 de salarizare. Serviciul Stare Civila

o funcţie publica de inspector clasa I grad debutant- Serviciul Stare Civila 2 funcţii publice de referent clasa III grad asistent - Serviciul Stare Civila o   funcţie publica de referent clasa III grad principal - Serviciul Stare Civila

-    inspector, clasa I grad principal, treapta 3 de salarizare - Serviciul
Urbanism


-       inspector, clasa I grad debutant - Serviciul Urbanism

-       inspector clasa I grad debutant - Serviciul Autorizaţii in Construcţii

-       inspector, clasa I grad debutant - Serviciul Achiziţii Publice

-       referent specialitate clasa II grad principal, treapta 1 - Serviciul Achiziţii Publice

-       director executiv adjunct - Direcţia Tehnic Achiziţii

-       consilier clasa I grad superior, treapta 3 - Serviciul Tehnic Investiţii

-       inspector clasa I grad principal treapta 3 - Serviciul Tehnic Investiţii

-       inspector clasa I grad debutant - Serviciul Centrul de Informare Cetăţeni

-       referent clasa III grad principal- treapta 1 de salarizare. Serviciul Urmărire si Executare Contracte

-       2  posturi  de consilier clasa grad principal - Serviciul  Programe si Dezvoltare Comunitara

-       2 posturi de consilier clasa I grad asistent - Serviciul Programe si Dezvoltare Comunitara

-       consilier juridic clasa I grad asistent, treapta 3 de salarizare - Serviciul Juridic

-       consilier juridic clasa I grad principal, treapta 1 de salarizare - serviciul Juridic

d) Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea promovării in clasa

-  referent specialitate clasa II grad superior  se   reorganizează in inspector clasa I
grad superior

-2 posturi de referent clasa III grad asistent se reorganizează in inspector clasa I grad asistent

-  2 posturi de referent clasa III grad principal se reorganizează in inspector clasa I
grad asistent

ART. 3 - Serviciul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre tuturor Direcţiilor, Serviciilor si Birourilor, în vederea aducerii la îndeplinire, si Prefecturii Judeţului Constanţa , spre ştiinţă.

PREZENTA HOTĂRÂRE A FOST ADOPTATĂ DE 22 DE CONSILIERI DIN 27

DE MEMBRI

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ                                               CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

  CONSTANŢA
NR.431/24.09.2007


                                 ROMÂNIA

     JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICA LOCALA BIROUL RESURSE UMANE

NR.  116848 / 31.08.2007


RAPORT

I.  Potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici, republicata cu modificările si completările ulterioare, Planul de ocupare a
funcţiilor publice cuprinde :

a)   numărul maxim al funcţiilor publice rezervate promovării funcţionarilor publici

b)   numărul maxim al funcţiilor publice rezervate promovării rapide

c)   numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi ocupate prin recrutare

d)   numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi înfiinţate

e)   numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi supuse reorganizării

 

f)       numărul  maxim  al   funcţiilor publice pe fiecare clasa, categorie si pe grade profesionale

g)      numărul   maxim  al   funcţiilor publice  de  conducere  si   al   funcţiilor publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionar publici

II.  Planul de ocupare a funcţiilor publice se elaborează cu consultarea sindicatelor
reprezentative ale funcţionarilor publici. Astfel, Sindicatul Liber al Salariaţilor din
Administraţia Publica Locala
a emis avizul favorabil nr. 79/12.09.2007, înregistrat
cunr. 123355/14.09.2007.

III.   Pentru autorităţile si instituţiile publice din administraţia publica locala,
proiectul planului de ocupare a funcţiilor publice se transmite Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici cu 45 de zile inaintea aprobării. In situaţia in care Agenţia
Naţionala constata neregularitati in structura acestuia, autorităţile sau instituţiile publice
au obligaţia de a modifica proiectul planului de ocupare a funcţiilor publice, pe baza
observaţiilor Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, in conformitate cu
prevederile legale.

Astfel, potrivit adresei nr. 1032194/14.08.2007 a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, inregistrata la Primăria municipiului Constanta cu nr. 111167/17.08.2007 prin care se comunica faptul ca nu sunt observaţii cu privire la modul de completare, a fost intocmit proiectul de modificare a Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanta.

Luând in considerare adresa nr. 147270/22.08.2007, inregistrata cu nr. 114783/27.08.2007 a Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative, prin care avizează favorabil statul de funcţii a! Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor si Stare Civila.


IV. In temeiul art.6 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 431/2007 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2007, autorităţile si instituţiile publice din administraţia publica locala pot aproba modificări in structura planului de ocupare a funcţiilor publice semestrial, prin hotărâre a consiliului local, cu respectarea prevederilor art.23 alin.(5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicata cu modificările si completările ulterioare.

V.         Intemeindu-ne pe prevederile art.l 11 alin. (1) din Legea nr.188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici, republicata cu modificările si completările ulterioare,
prin care se menţionează ca autorităţile si instituţiile publice care au prevăzute in
statele de funcţii posturi de natura contractuala, care presupun exercitarea unor
atribuţii dintre cele prevăzute la art.2 alin.(3), au obligaţia de a stabili funcţii publice
in condiţiile art.l07 ( prin hotărâre a consiliului local, de către conducătorul
instituţiei).

Analizând referatul nr. 66707/23.05.2007 al Serviciului Management Documente, Dispecerat si Curierat, Direcţia Organizare si Informatizare. propunem stabilirea funcţiei publice de inspector clasa I grad asistent, treapta 1 de salarizare, in locul postului de natura contractuala de referent gradul IA (1/2 norma) din cadrul Serviciului Management Documente, Dispecerat si Curierat.

De asemenea, la Serviciul Audit Public Intern, prin referatul nr. 61049/10.05.2007, se propune înfiinţarea unei funcţii publice de auditor clasa I grad asistent treapta 1 de salarizare, având in vedere atribuţiile specifice funcţiei publice.

Prin referatul nr.75200/08.06.2007 al Serviciului Stare Civila se propune prevederea unei funcţii publice corespunzătoare in locul postului, de casier II, respectiv referent clasa III grad principal treapta 3 de salarizare, având in vedere atribuţiile de serviciu exercitate conform fisei postului.

VI.               Având in vedere modificarea atribuţiilor din fisa postului care vor consta
in : consiliere pe acţiuni si activităţi specifice, intocmire de situaţii periodice, acte
complexe, sinteze, analize comparative, participarea la întocmirea proiectelor de
hotărâri, prin referatul nr. 62349/14.05.2007 al Direcţiei Corp Control, se solicita
schimbarea funcţiei de inspector clasa
I superior, treapta 3 de salarizare din cadrul
Serviciului Zona III, Direcţia Corp Control in consilier clasa
I grad superior, treapta
3 de salarizare ( Sbirnea Dragos).

VII.         Pentru   incadrarea   de   personal   cu   experienţa   ,   prin   referatul   nr.

65163/18.05.2007 al Direcţiei Administrarea Domeniului Public si Privat, se propune transformarea postului de referenl clasa III, grad asistent, treapta 3 de salarizare in cadrul Serviciului Autorizare Agenţi Economici in referent clasa III grad principal, treapta 3 de salarizare . Funcţia publica va fi ocupata prin transfer sau recrutare.

In vederea promovării in gradul profesional, prin referatul nr. 61424/10.05.2007, se propune reorganizarea unor funcţii publice din cadrul Serviciului Urmărire si Executare Contracte, după cum urmează:

-         inspector clasa I grad asistent in inspector clasa I grad principal ( Cristea Iuliana)

-         referenl clasa III grad principal in referent clasa III grad superior ( Fotescu Magda)


VIII.  Prin referatul nr. 63047/15.05.2007 al Serviciului Stare Civila se propune
suplimentarea cu 4 funcţii publice după cum urmează:

o funcţie publica de inspector clasa I grad debutant 2 funcţii publice de referent clasa III grad asistent o funcţie publica de referent clasa III grad principal

Cele 4 funcţii publice vor fi ocupate prin concurs de recrutare.

IX.   Prin referatul nr. R 52325/04.05.2007 al Direcţiei    Urbanism se solicita
înfiinţarea următoarelor funcţii publice :

inspector, clasa I grad principal, treapta 3 de salarizare - Serviciul Urbanism inspector, clasa I grad debutant - Serviciul Urbanism inspector clasa I grad debutant - Serviciul Autorizaţii in Construcţii Cele 3 funcţii publice propuse spre înfiinţare vor fi ocupate prin concurs de recrutare.

X.   Prin referatele nr. 61316/10.05.2007 si nr. 58300/05.05.2007 ale Direcţiei
Tehnic Achiziţii
se solicita înfiinţarea următoarelor funcţii publice :
inspector, clasa
I grad debutant - Serviciul Achiziţii Publice

Referent specialitate   clasa II grad principal, treapta 1    - Serviciul   Achiziţii

Publice

Director executiv adjunct

Consilier clasa I grad superior, treapta 3 - Serviciul Tehnic Investiţii

Inspector clasa I grad principal treapta 3 - Serviciul Tehnic Investiţii Cele 5 funcţii publice propuse spre infiintare vor fi ocupate prin concurs de recrutare.

In vederea promovării rapide in gradul profesional se propune reorganizarea următoarelor posturi din cadrul Serviciului Achiziţii Publice

2 funcţii de inspector clasa I grad asistent in inspectori clasa I grad principal

(Popa Emilia Gheorghita, Toma Cristina)

2 funcţii de inspector clasa I grad principal in inspectori clasa I grad superior

(Stanisor carmen, Vasii Aneta)

XLPrin referatul nr.75195/08.06.2007 Serviciul Stare Civila solicita transformarea funcţiei publice de consilier, clasa I grad superior, treapta 1 de salarizare, in post de consilier, clasa I grad principal, treapta 1 de salarizare in scopul ocupării mai rapide prin concurs de recrutare.

XILPentru buna desfăşurare a activităţii in cadrul Serviciului Centrul de Informare Cetăţeni, Direcţia Organizare si Informatizare, propunem suplimentarea cu o funcţie publica de execuţie respectiv inspector clasa I grad debutant.

XIII. Prin referatul nr. 61424/10.05.2007 al Serviciului Urmărire si Executare Contracte Vânzări - Direcţia Administrarea Domeniului Public si Privat se solicita suplimentarea cu o funcţie publica de execuţie de studii medii respectiv referent clasa III grad principal, treapta 1 de salarizare. Funcţia Publica se va ocupa prin concurs de recrutare.


XIV. Referatul nr. 63192/15.05.2007 al Direcţiei Gospodărire Comunala

solicita transformarea postului de inspector clasa I grad principal treapta 3 de salarizare in referent clasa III grad superior, treapta 3 de salarizare din cadrul Serviciului Drumuri si Iluminat Public. Postul va fi ocupat prin concurs de recrutare.

XV. In temeiul avizului favorabil nr. 1073622/12.12.2006 emis de Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici, înregistrat la Primăria municipiului Constanta cu nr.149623/14.12.2006, pentru stabilirea asimilării funcţiilor publice specifice de expert in tehnologia informaţiilor si telecomunicaţiilor cu cele generale pentru funcţionarii publici numiţi in funcţii publice specifice din cadrul Biroului In formali/arc. Direcţiei Organizare si Informatizare, propunem prevederea acestor funcţii publice specifice in Planul de ocupare a funcţiilor publice astfel:

Director executiv Direcţia Organizare si Informatizare - expert in tehnologia informaţiilor si a telecomunicaţiilor, clasa I grad superior ( Stamat Adriana) Sef Birou Informatizare - expert in tehnologia informaţiilor si a telecomunicaţiilor, clasa I grad principal ( Nitescu Gcorge Bogdan)

expert in tehnologia informaţiilor si a telecomunicaţiilor, clasa I grad superior (Ştefan Lucian, Agiacai Camer)

expert in tehnologia informaţiilor si a telecomunicaţiilor, clasa I grad asistent (Căpriţa Rares, Bucovala Dragos Lucian)

XVI.     In baza referatului nr. 79327/18.06.2007 al Direcţiei Integrare Europeana,
Mediu si Programe, in baza Hotărârii Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea
Strategiei Naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi
publice care impun obligaţia înfiinţării de structuri specializate numite "Unitate
municipala pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice".

Astfel se propune transformarea Biroului Programe si Proiecte in Serviciul Programe si Dezvoltare Comunitara, cu redimensionarea corespunzătoare a personalului respectiv infiintarea unui număr de 2 funcţii publice de execuţie după cum urmează :

2 posturi de consilier clasa I grad profesional principal

2 posturi de consilier clasa I grad profesional asistent

Postul de Sef Birou Programe si Proiecte va fi inlocuit de Sef Serviciu Programe si Dezvoltare Comunitara

XVII.   In temeiul referatului nr.82365/20.06.2007 al Direcţiei Corp Control.
propunem următoarele transformări :

postul de inspector clasa I grad profesional principal se transforma in inspector

clasa I grad debutant ( Serviciul Zona I)

postul de inspector clasa I grad profesional asistent se transforma in inspector

clasa I grad debutant ( Serviciul Zona II)

postul contractual de secretar dactilograf gradul I se transforma in se transforma in

referent clasa Iii grad asistent ( Serviciul Zona II)

postul de inspector clasa I grad profesional superior se transforma in inspector

clasa I grad debutant ( Serviciul Zona III)

postul de inspector clasa I grad profesional asistent se transforma in inspector

clasa I grad debutant ( Serviciul Zona IV)


postul de inspector clasa I grad profesional superior se transforma in inspector clasa I grad debutant ( Serviciul Zona IV)

postul de inspector clasa I grad profesional principal se transforma in inspector clasa I grad debutant ( Serviciul Zona V)

Analizând cele menţionate Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2007 se modifica după cum urmează :

a)     Număr de funcţii publice ce vor fi reorganizate si ocupate prin recrutare

-    reorganizarea postului de referent clasa III gradul asistent, trepta 3 de
salarizare si infiintarea postului de referent clasa III grad principal, treapta 3 de
salarizare Serviciul Autorizare Agenţi Economici

-   transformarea funcţiei publice de consilier, clasa I grad superior, treapta 1 de salarizare, in post de consilier, clasa F grad principal, treapta 1 de salarizare -Serviciul Stare Civila.

-   reorganizarea postului de inspector clasa I grad asistent in referent clasa III grad superior - Serviciul Asistenta si Protecţie Sociala

-  reorganizarea postului de inspector clasa I grad principal, treapta 3 de
salarizare in referent clasa III grad superior, treapta 3 de salarizare - Serviciul
Drumuri si Iluminat Public

- reorganizarea postului de Sef Birou Programe si Proiecte  prin infiintarea postului de Sef Serviciu Programe si Dezvoltare Comunitara

-  postul de inspector clasa I grad profesional principal se transforma in
inspector clasa
I grad debutant ( Serviciul Zona I)

-postul de inspector clasa I grad profesional asistent se transforma in inspector clasa I grad debutant ( Serviciul Zona II)

-postul contractual de secretar dactilograf gradul I se transforma in referent clasa III grad asistent ( Serviciul Zona II)

-postul de inspector clasa I grad profesional superior se transforma in inspector clasa I grad debutant ( Serviciul Zona III)

-postul de inspector clasa I grad profesional asistent se transforma in inspector clasa I grad debutant ( Serviciul Zona IV)

-postul de inspector clasa I grad profesional superior se transforma in inspector clasa I grad debutant ( Serviciul Zona IV)

-postul de inspector clasa I grad profesional principal se transforma in inspector clasa I grad debutant ( Serviciul Zona V)

b) Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea promovării

-   reorganizarea postului de inspector clasa I grad asistent in inspector clasa I grad principal - Serviciul Urmărire si Executare Contracte

-   reorganizarea postului de referent clasa III grad principal in referent clasa III grad superior - Serviciul Urmărire si Executare Contracte

 

-        reorganizarea a 2 funcţii de inspector clasa I grad asistent in inspectori clasa I grad principal - Serviciul Achiziţii Publice

-        reorganizarea a 2 funcţii de inspector clasa I grad principal in inspectori clasa I grad superior - Serviciul Achiziţii Publice


c)     Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea recrutării

-       inspector   clasa   I   grad   asistent,   treapta   1   de   salarizare-   Serviciul Management Documente, Dispecerat si Curicrat

-       auditor clasa I grad asistent, treapta 1 de salarizare - Serviciul Audit Public Intern

-       referent clasa III grad principal treapta 3 de salarizare, Serviciul Stare Civila

-      o funcţie publica de inspector clasa I grad debutant- Serviciul Stare Civila
2 funcţii publice de referent clasa III grad asistent - Serviciul Stare Civila

-      o   funcţie publica de referent clasa III grad principal - Serviciul Stare
Civila

-       inspector,  clasa I grad principal, treapta 3 de salarizare - Serviciul Urbanism

-       inspector, clasa I grad debutant - Serviciul Urbanism

-       inspector clasa I grad debutant - Serviciul Autorizaţii in Construcţii

-       inspector, clasa I grad debutant - Serviciul Achiziţii Publice

-       referent specialitate clasa II grad principal, treapta 1 - Serviciul Achiziţii Publice

-       director executiv adjunct - Direcţia Tehnic Achiziţii

-       consilier clasa I grad superior, treapta 3 - Serviciul Tehnic Investiţii

-       inspector clasa I grad principal treapta 3 - Serviciul Tehnic Investiţii

-       inspector clasa I grad debutant - Serviciul Centrul de Informare Cetăţeni

-       referent clasa III grad principal, treapta 1 de salarizare. Serviciul Urmărire si Executare Contracte

-       2 posturi de consilier clasa I grad principal - Serviciul Programe si Dezvoltare Comunitara

-       2 posturi de consilier clasa I grad asistent - Serviciul Programe si Dezvoltare Comunitara

-       Consilier juridic clasa I grad asistent, treapta 3 de salarizare - Serviciul Juridic

-       Consilier juridic clasa I grad principal, treapta 1 de salarizare - serviciul Juridic

d) Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea promovării in clasa

- referent specialitate clasa II grad superior se reorganizează in inspector clasa I
grad superior

-2 posturi de referent clasa III grad asistent se reorganizează in inspector clasa I grad asistent

- 2 posturi de referent clasa III grad principal se reorganizează in inspector clasa I
grad asistent

DIRECTOR EXECUTIV D.A.P.L.,
            CONSTANTIN RACU

                                         SEF BIROU RESURSE UMANE,

                                               POPESCU GABRIELA