Hotărârea nr. 430/2007

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBAT PRIN H.C.L.M. NR. 312/22.06.2007

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ŞI A

STATULUI DE FUNCŢII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL

PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBAT PRIN H.C.L.M.

NR. 312/22.06.2007

 

Consiliul  Local  al  Municipiului  Constanţa  întrunit  în  şedinţa  ordinară din data de 24.09.2007;
Luând în dezbatere:

-          expunerea de motive nr. 122350/12.09.2007 prezentată de domnul Primar RADU ŞTEFAN MAZĂRE,

-          raportul nr. 122349 / 12.09.2007 al Biroului Resurse Umane - Direcţia Administraţie Publica Locală,

-          avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 - administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti,

avizul nr. 102912/11.07.2007 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, inregistrat la Primăria municipiului Constanta cu nr. 96302/17.07.2007, privind transformarea unor funcţii publice

avizul nr. 103833/31.07.2007 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, inregistrat la Primăria municipiului Constanta cu nr. 103833 02.08.2007, pentru funcţiile publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanta

-     Avizul nr. 147270/22.08.2007, inregistrat cu nr. 114783/27.08.2007 al Inspectoratului
National pentru Evidenta Persoanelor, pentru funcţiile din cadrul Serviciului Public
Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor si Stare Civila Constanta

Văzând prevederile art.107 si 111 alin.(l) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, ale art. 9 si 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale funcţionarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale funcţionarilor publici in anul 2007, ale Ordonanţei Guvernului nr. 85/30 august 2003 pentru modificarea si completarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, adresa nr. 58290/08.05.2007 a Direcţiei Financiare prin care se comunica existenta fondurilor necesare avansărilor in treapta de salarizare a funcţionarilor publici ai instituţiei , ale H.C.L.M. nr. 518/13.12.2006 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al municipiului Constanta;

In temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit "a" , (3) lit.'V si ale art.l 15 alin. (1) lit "b" din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata;

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.l - Se aproba utilizarea a 674 posturi din care 546 funcţii publice de execuţie, 68 funcţii publice de conducere si 60 posturi contractuale conform anexei nr.l - organigrama aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanta si anexei nr.2 - statul de funcţii, care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

ART. 2 - Se transformă următoarele funcţii publice de execuţie:

funcţia de consilier clasa 1 gradul profesional debutant în consilier clasa I, gradul profesional asistent, treapta 3 de salarizare în vederea definitivării unui funcţionar public ce a încheiat perioada de stagiu din cadrul Biroului Programe si Proiecte - Direcţia Integrare Europeana, Mediu si Programe

Postul de referent clasa III grad principal, treapta 1 de salarizare se transforma in inspector clasa I grad profesional asistent, treapta 1 de salarizare - Serviciul Autorizaţii in Construcţii, in vederea promovării ca urmare a absolvirii studiilor de nivel superior Postul de referent clasa III grad asistent, treapta 3 de salarizare se transforma in inspector clasa I grad profesional asistent, treapta 3 de salarizare - Biroul Protecţia Mediului , in vederea promovării ca urmare a absolvirii studiilor de nivel superior

Postul de referent clasa III grad principal, treapta 1 de salarizare se transforma in inspector clasa I grad profesional asistent, treapta 1 de salarizare Serviciul Zona IV , in vederea promovării ca urmare a absolvirii studiilor de nivel superior

Funcţia publica de conducere de Sef Birou - expert t.i.t. clasa I grad principal treapta 2 de salarizare Biroul Informatizare, se transforma in Sef Birou - expert t.i.t. clasa I grad principal treapta 1 de salarizare, in vederea avansării in treapta de salarizare Funcţia de referent clasa III grad asistent treapta 2 de salarizare - Biroul Informatizare, se transforma in referent clasa III grad asistent treapta 1 de salarizare, in vederea avansării in treapta de salarizare

Funcţia de expert t.i.t. clasa I grad asistent, treapta 3 de salarizare - Biroul Informatizare, se transforma in expert t.i.t. clasa I grad asistent, treapta 2 de salarizare in vederea avansării in treapta de salarizare

Postul de consilier juridic clasa I grad asistent treapta 2 de salarizare se transforma in consilier juridic clasa I grad asistent treapta 3 de salarizare Postul de inspector clasa I grad asistent treapta 3 de salarizare din cadrul Serviciului

Asistenta si Protecţie Sociala se transforma in referent clasa III gradul superior, treapta 1 de

salarizare.

Posturile contractuale de administrator gradul II si referent gradul III din cadrul Serviciului Administrare Cluburi Pensionari, Direcţia Asistenta pentru Persoanele Vârstnice si Nevoiaşe , se transforma in administrator gradul III si referent gradul debutant.

ART. 3 - Se stabilesc funcţii publice in locul funcţiilor contractuale care presupun exercitarea unor atribuţii specifice funcţiei publice la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor si Stare Civila care va număra 45 funcţii publice de execuţie si 3 funcţii publice de conducere , respectiv o funcţie de Director executiv si 2 funcţii de sef serviciu

ART. 4 - Se reorganizează postul de Sef Birou Programe si Proiecte si se infiinteaza postul de Sef Serviciu Programe si Dezvoltare Comunitara in cadrul Direcţiei Integrare Europeana, Mediu si Programe, cu menţinerea atribuţiilor din fisa postului.

ART. 5 - Pentru buna desfăşurare a activităţii, se suplimentează un număr de 4 funcţii publice de execuţie , după cum urmează:

Serviciul Programe si Dezvoltare Comunitara, Direcţia Integrare Europeana, Mediu si Programe   :

2 posturi de consilier clasa I grad principal, treapta 3 de salarizare 2 posturi de consilier clasa I grad asistent, treapta 3 de salarizare

ART. 6 - Pentru buna desfăşurare a activităţii unor compartimente se modifica structura acestora, cu menţinerea numărului de funcţii aprobate, după cum urmează :


-          postul de referent specialitate clasa II, grad superior, treapta 1 de salarizare din cadrul Serviciului Tehnic Investiţii trece in componenta Serviciului Cadastru - Direcţia Patrimoniu

-          postul de referent clasa III grad superior, treapta 1 de salarizare din cadrul Serviciului Cadastru trece in componenta Serviciului Tehnic Investiţii - Direcţia Tehnic Achiziţii postul   de  inspector  clasa   I   gradul  debutant  din   cadrul   Serviciului  Administrarea Domeniului Public si Privat trece in componenta Serviciului Patrimoniu

postul de referent, clasa III grad profesional superior, treapta 2 de salarizare din cadrul Serviciului Patrimoniu trece in componenta Serviciului Administrarea Domeniului Public si Privat ART. 7 - Se rectifica anexa nr. 1 la H.C.L.M. nr.312/22.06.2007 după cum urmează :

-     La Serviciul Management Documente, Dispecerat si Curierat 15 posturi in loc de 16 posturi
si un total de 39 de posturi

Totalul posturilor Direcţiei Tehnic Achiziţii 29 posturi in loc de 28 posturi

ART. 8 - Serviciul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre tuturor Direcţiilor, Serviciilor si Birourilor, în vederea aducerii la îndeplinire si Prefectului Judeţului Constanţa, spre ştiinţă.

PREZENTA HOTĂRÂRE A FOST ADOPTATĂ DE 22 DE CONSILIERI DIN

27 DE MEMBRI

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANŢA
Nr. 430/24.09.2007

CONSILIUL LOCAL ■

MUNICIPAL


PRIMAR


Ejwun caso* ii«w


U1CEPRIKAR


VICEMWW


ANEXAI

LA H.C.LM HR_i


T

StCHtrARLu

HUMCTHULUl

CțhMXTJLHTJ.SEftVTCJUL

ux qotui ccl, k nixiu J KttabPDM U-STjUI f,U


3 -RliKTlIDE CONDUCEM 45 - FUNCȚII DC EXECUȚIE

TOTAL-43


SEEVOJl ►ENTRU 0W3EIHJ! ofcSPflCWJWf

A-.EClM

3


ffisWu

ĂGHRA

5


DIRECTOR

EXECUTIV

avwnul ucut crr
îs»:n.L wl*M nvlL» 21
_-t_

•wwAHA

fllîlUHQWț*-1

41 1


£

DIRECTOR

EXECUTIV
t-

inciETLi. trup CyMTfi,Q.director'

EXECUTIV
6» - FUNCȚII PUBLICE UE CONDUCERI

54fi - HJNCTTI PUBLICE DE EXECUȚIE

60 * POSTURI CONTRACTUALEROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr ...


STAT DE FUNCȚII

PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA

Nr

Cl-t

DENUMIREA FUNCȚIEI PUBLICE

Nivel

stucf ri

Clasa

Gradul profesionai

Treapta

Salarizare

Total

funcții publice

Funcția

Contractuala

Nl Val

studii

Treapta

Număr

FuncUl

CONDUCERE

EXECUȚIE

0

1

3

4

s

6

T

8

9

10

11

t

Primar

s

1

Vlccprimar

£

1

3

Vicoprimar

£

1

3

1

Secretar municipiu

1

CABINET PRIMAR - BIROU

1

Sef birou - Insp spec

B

II

I

2

Inspector apec.

6

II

1

3

Referent

m

1

1

TOTAL POSTURI

0

3

1

ExdșH probfeme rpm

5

I

ASISTENT

1

1

INSPECTORAT PROTECȚIE

CIVILA - SERVICIU

1

Sef serviciu

Inspector

5

I

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

a

l

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

ș

l

SUPERIOR

1

1

4

Inspector

£

I

PRINCIPAL

1

1

5

RaforeM apec.

s&d

tl

SUPERIOR

1

3

6

Referent

m

iii

SUPERIOR

1

1

7

Referent

ITl

IA

TOTAL POSTURI

8

1

SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN

t

Sef serviciu

Auditor

9

i

SUPERIOR

1

1

2 '

Auditor

5

l

SUPERIOR

1

1

3

Auditor

5

l

SUPERIOR

2

1

4

Auditor

9

l

PRINCIPAL

T

3

5

Auditor

9

i

ASISTENT

2

1

6

Auditor

9

1

ASISTENT

3

1

7

Auditor

9

l

ASISTENT

1

1

TOTAL POSTURI

9

DIRECȚIA INTEGRARE EUR

’OPEANĂ, MEDIU Șl PR

OGRAME

1

Director executiv

Consilier

S

i

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

4

BIROU PROTECȚIA MEDJULUI

1

Sef birou

Inspector

£

i

SUPERIOR

1

1

2

Inspector

S

1

ASISTENT

2

2

3

Inspector

5-

l

ASISTENT

3

2

4

Inspector

3

i

DEBUTANT

1

TOTAL POSTURI

6

SERVICIUL INTEGRARE EUROPEANA

1

Sef serviciu

Consilier

S

i

SUPERIOR

1

1

2

Consilr&r

£

r

ASISTENT

2

4

3

Consilier

ț

i

ASISTENT

3

4

4

Referent

m

iii

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

10

SERVICIUL PROGRAME SI DEZVOLTARE COMUNITARA

l

Sef serviciu

Consilier

s

i

SUPERIOR

2

1

2

Consilier.

s

i

PRINCIPAL

3

3

3

Consilier

s

i

ASISTENT

2

1

4

Consilier

3

t

ASISTENT

3

5

TOTAL POSTURI

10

DIRECȚIA ADM1NIST

RAȚIE PUBLICĂ

LLOCALĂ

1

|Director executiv

Consilier

1_L

I

SUPERIOR

,L

2

Director executiv adj.

Consilier jur

s

1

SUPERIOR

t

1

TOTAL POSTURI

Z

SERVICIUL AUTORITATE TUTELARA Șl PROTECȚIA COPILULUI

1

Set șerviciu

Inspector

3

]

SUPERIOR

2

1

2

Consilier

5

1

SUPERIOR

1

2

3

Inspector

s

1

PRINCIPAL

3

1

4

Inspector

s

1

ASISTENT

2

2

5

Inspector

s

1

ASISTENT

2

1

6

Consilier

5

1

ASISTENT

3

1

7

Referent

m

tll

SUPERIOR

1

6

8

Referam

m

tu

SUPERIOR

1

1

Re?îeren1

m

III

ASISTENT

2

3

10

Psiholog

s

1

TOTAL POSTURI

1B

1

SERVICIUL ASISTENȚĂ Șl PROTECȚIE SOCIALĂ

1

Sef serviciu

Inspector

$

1

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

1

SUPERIOR

1

1

4

Inspector

5

l

PRINCIPAL

3

1

5

Inspector

s

t

ASISTENT

1

fl

6

Inspector

3

1

ASISTENT

3

2

7

Referent

m

III

SUPERIOR

1

5

a

Referadt

m

III

SUPERIOR

1

2

9

Referent

m

III

SUPERIOR

3

1

10

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

1

11

Referent,

m

III

ASISTENT

1

1

12

Referent

m

NI

DEBUTANT

1

TOTAL POSTURI

17

BIROUL RESURSE UMANE

1

Sef birou

Inspector

s

1

SUPERIOR

2

1

2

Consilier

3

I

SUPERIOR

1

1

3

Consilier

5

f

PRINCIPAL

1

1

4

Consilier

5

1

PRINCIPAL

2

1

5

Referent

m

III

SUPERIOR

1

2

6

Referent

m

III

ASISTENT

1

1

TOTAL POSTURI

7

SERVICIUL JURIDIC

1

Sef sertocki

Consilier turicic

3

1

SUPERIOR

2

1

2

Consilier juridic

£

1

PRINCIPAL

1

4

3

Consilier juridic

s

1

PRINCIPAL

2

l

4

Consilier juridic

s

1

ASISTENT

2

7

5

Consilier juridic

s

1

ASISTENT

3

3

6

Consilier juridic

8

1

DEBUTANT

1

7

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

2

8

Referent

TT|

III

ASISTENT

2

1

TOTAL POSTURI

ZO

SERVICIUL DE SPRIJINIRE SI INORUMARE A ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI

ț

Set serviciu

Consilier

3

t

SUPERIOR

1

1

2

Inspector

■Șr

1

SUPERIOR

1

■t

3

inspector

s

1

PRINCIPAL

1

2

4

Inspector

s

1

PRINCIPAL

2

2

5

Inspector

3

ASISTENT

1

2

6

Inspector

£

1

ASISTENT

1

1

7

Inspector

5

]

ASISTENT

3

2

8

Referent

m

III

ASISTENT

3

1

9

Referent

m

III

DEBUTANT

1

TOTAL POSTURI

13

D

RECTIA GOSPODĂRIRE COMUNALĂ

1

Director executiv

Consilier

.5

' 1

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

1

IsiROUL TEHNICO * ECONOMIC

t

Set birou

Inspector

3

1

PRINCIPAL

1

1

2

Inspector

S

l

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

S

1

PRINCIPAL

1

1

4

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

2

5

Referent

m

III

PRINCIPAL

2

1

TOTAL POSTURI

6

SERVICIUL ADMINISTRARE

CIMITIRE

1

Sef serviciu

Consitief

£

i

SUPERIOR

2

1

2

Referent spec

s&d

11

SUPERIOR

1

2

3

Referent

m

III

SUPERIOR

1

6

4

Referent

m

III

SUPERIOR

1

1 (tejnunrw)

5

Casier

nt

li

î

TOTAL POSTURI

10

1

_

SERVICIUL ADMINISTRARE SPATII VERZI SI IGIENA PUBLICA

I

Set serviciu

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

1

2

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

3

SUPERIOR

1

4

4

Inspector

&

PRINCIPAL

1

2

5

inspector

3

ASISTENT

2

3

6

Risfer&fit

m

Iii

ASISTENT

2

2

TOTAL POSTURI

13

SERVICIUL DRUMURI SI ILUMINAT PUBLIC

1

Sef serviciu

Consther

3

1

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

S

1

SUPERIOR

1

1

a

Inspector

a

J

SUPERIOR

1

2

4

Referent s dcc

ssd

II

SUPERroâ

“I-

“3“

5

Referent

m

III

SUPERIOR.

1

2

6

Referent

m

III

SUPERIOR

3

1

7

Referem

m

Ui

ASISTENT

1

1

a

Referem

m

ut

debutant

1

TOTAL POSTURI

11

DtR

ECȚiA S

ERVIC1I

PUBLICE

1

Director executiv

Consilia i

s

i

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

1

SERVICIUL ADMINISTRATIV ȘI TEriNICO ECONOMIC

1

Sef serviciu

Inspector

5

i

SUPERIOR

i

1

2

inspector

s

i'

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

i

ASISTENT

2

1

4

ii’ispector

.£■

1

ASISTENT

î

1

5

Referent spet

sțd

II

SUPERIOR

f

1

6

Referent

m

III

PRINCIPAL

2

1

7

Relerartl

m

rli

ASISTENT

2

2

&

Magaslrter

m

I

2

TOTAL POSTURI

8

z

SERVICIUL TRAFIC RUTIER

-ORDINE PUBLICA

1

Sef serviciu

Consilier

s

l

SUPERIOR

1

T

2

Inspector

s

1

SUPERIOR

1

1

'3

Consilier

6

l

SUPERIOR

1

î

4

Inspector

a

i

PRINCIPAL

1

1

6

Inspecta*

s

1

ASISTENT

3

i

6

InsiiKtor

5

DEBUTANT

1

7

Referent spec.

ssd

II

SUPERIOR

1

4

3

Referent &pec.

ssd

II

principal

1

1

9

Referam

m

III

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

13

SERVICIUL COTARI URBANE - ECARISAJ - UEZINSECTIE

SI DERATIZARE

1

Set serviciu

Consilier

s

SUPERIOR

1

1

2

Inspecta*

s

1

PRINCIPAL

1

1

3

Inspecta*

5

1

ASISTENT

2

2

4

Inspector

&

1

ASISTENT

3

1

5

Relsrțnl «pițfc

ssd

l|

SUPERIOR

T

1

6

Retarsnl

m

III

SUPERIOR

1

T

7

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

1

3

Rpl-îrynl

m

III

ASISTENT

2

2

9

Magaziner

g

ii

1

TOTAL POSTURI

10

i

DIRECȚIA URB

ANISM

1

j^rtiifect Sef

Consmer

3

1

SUPERIOR

T

1

2

D i reciti    e adj

Consilier

S

i

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

2

SERVICIUL URBANISM

1

£-;t serviciu

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

2

Inspector

£

i

SUPERIOR

1

2

3

Inspector

£

L

PRINCIPAL

1

2

4

1 nsPOCtor

£

1

PRINCIPAL

2

1

5

Inspecta*

1 5

1

PRINCIPAL

3

1

6

Inspecto1

5

1

ASISTENT

2

1

7

Ințpecfc*

£

1

DEBUTANT

1

6

Refgreni epet

sod

l|

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

10

SE

RV1CIUL AUTORIZAȚII IN

CONSTRUCȚII

1

îfef serviciu

Conj'hșr

s

1

SUPERIOR

1

1

Conțjlier

£

1

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

£

1

SUPERIOR

i

2

4

Consilier

5

r

PRINCIPAL

1

5

Inspector

5.

i

PRINCIPAL

-I

4

6

lnspoîtiy

B

1

ASISTENT

1

1

7

Ins-petttx

s

J

ASISTENT

2

1

£

Inspector

s

1

DEBUTANT

J

9

Referent sfnsc.

£$fl

II

SUPERIOR

-1

2

1D

Referent spec

ssa

ir

PRINCIPAL

■1

1

11

Refareni

m

in

SUPERIOR

1

5

12

13

Refereai

fii

iii

PRINCIPAL

1

1

Secretar cact'ogra'

m

I

1

TOTAL POSTURI

21

1

D

RECTIA PATRI

MONIU

1

Director execuuv

Coriste'

ș

1

SUPERIOR

1

l

2

Director nd|.executa

Consilier

$

i

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

2

SERVICIUL CADASTRU

1

Sef serviciu

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

2

Cs-nșilfer

£

i

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

5

L

SUPERIOR

1

2

4

Inspector

S

L

SUPERIOR

2

1

5

JnspflCLor

5

1

PRINCIPAL

1

3

B

Inspector

S

1

ASISTENT

1

1

7

Referent spec

asd

II

SUPERIOR

1

2

a

Referent,

m

NI

SUPERIOR

1

3

TOTAL POSTURI

14

SERVICIUL PATRIMONIU

1

Sef serviciu

Consmer

s

1

SUPERIOR

1

t

2

Consilier

s

l

SUPERIOR

1

3

3

inspector

s

1

SUPERIOR

1

4

4

Inspector

3

1

PRINCIPAL

1

2

£

Inspector

3

1

ASISTENT

1

1

6

Inspector

S

1

asistent

2

1

7

Inspecta*

3

1

ASISTENT

3

2

â

Inspector

S

1

DEBUTANT

2

9

Referent spec.

țsd

II

SUPERIOR

1

7

10

Referent sper

SStt

II

ASISTENT

3

1

11

Referent

Tl

lll

SUPERIOR

i

4

12

Retorant

m

ni

asisteht

1

1

15

Referent

TTT

iii

ASISTENT

2

i

VI

RBfțfțfK

m

tu

ASISTENT

3

t

15

Agenț agncol

H

II

1

TOTAL POSTURI

31

1

DIR

ECȚJA T

EHNIC-ACHIZIȚII

i

Director executiv

Ccnsiliâr

±

1

SUPERIOR

1

1

i

Direclor execuLiv adj

Canal) ier

s

i

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

2

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

1

Sel Birou

CdijslH«

4

i

SUPERIOR

î

1

2

Consilier

t.

1

SUPERIOR

1

3

3

Inspector

8

l

SUPERIOR

1

1

4

Inspector

s

i

PRINCIPAL

1

1

5

inîitcicv

S

i

PRINCIPAL

î

1

a

Inspector

8

i

ASISTENT

2

1

7

Inspector

5

!

ASISTENT

3

2

0

Inspector

8

1

DEBUTANT

1

9

Pefurțnt ap$c

sad

H

PRINCIPAL

1

t

10

Referent

m

ILI

SUPERIOR

2

1

TOTAL POSTURI

«

BIROU L VANZAR1 S1 CON CES LO NA Rl 0 U N U R|

1

Ser birou

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

8

1

SUPERIOR

1

f

3

frwpecrtcr

3

1

PRINCIPAL

1

3

4

inspector

S

1

DEBUTANT

f

TOTAL POSTURI

6

SERVICIUL TEHNIC INVESTIȚII

1

Sel sewiciu

Consilier

5

1

SUPERIOR

1

1

î

Consilier

8

1

SUPERIOR

1

l

5

Inspector

S

1

SUPERIOR

3

t

4

Inspector

S

1

PRINCIPAL

1

4

6

Ințpflctor

s

1

PRINCIPAL

3

2

6

Ins oscior

9'

1

ASISTENT

1

ț

7

REjIpienl SfKsC

ssd

II

SUPERIOR

1

1

a

Referent

m

III

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

12

DIRECȚfA FINANCIARA

1

Director executiv

Consilier

3

I

SUPERIOR

1

1

2

D>rector executiv ad|

Consilier

fi

I

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

2

SERVICIUL FINANCIAR BUGET

1

Set serviciu

Cc.iS'lier

3

1

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

S

1

SUPERIOR

1

t

Ș

irțpcrîor

s

1

SUPERIOR

î

1

4

inspectez

3

1

PRINCIPAL

1

3

5

((eferwit

m

tll

SUPERIOR

1

4

B

Referent

m

Ml

SUPERIOR

2

1

TOTAL POSTURI

11

SERVICIUL CONTABILITATE

1

Set serviciu

Inspucror

3

1

PRINCIPAL

1

1

2

ies pe dor

3

I

SUPERIOR

2

1

3

Inspector

$

1

PRINCIPAL

i

2

4

in-,ce;i.c-'

fi

I

ASISTENT

3

1

5

Referent

m

tu

SUPERIOR

1

4

3

(îfcffirtnt

m

HI

PRINCIPAL

1

1

7

Referent

m

llt

asistent

T

1

TOTAL POSTURI

11

DIRECȚIA A

DMINISl

rRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI P

RÎVAT

1

Director execut'v

Consilier

fi

t

SUPERIOR

1

i

2

Director £xradj

Consilier

s

1

SUPERJOR

1

1

TOTAL POSTURI

2

SERVICIUL AUTORIZARE AGENT! ECONOMICI

1

Set serviciu

Coostlier

5

i

SUPERIOR

1

1

2

Canslllar

3

i

SUPERIOR

1

2

3

inspector

B

i

SUPERIOR

1

J

4

Inso&îlor

B

i

PRINCIPAL

1

a

5

Inspector

B

i

ASISTENT

1

5

S

Inspector

5

i

ASISTENT

2

3

7

inspoclcr

ș

1

ASISTENT

3

4

3

Referent

m

iii

SUPERIOR

1

1

9

RcfoionL

m

III

ASISTENT

1

1

10

Referent

m

III

PRINCIPAL

3

1

11

Referahl

m

III

DEBUTANT

t

TOTAL POSTURI

23

SERVICIUL URMĂRIRE SI EXECUTARE CONTRACTE - VANZARI

l

Sat serviciu

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

£

i

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

E

1

SUPERIOR

2

1

inspector

E

1

SUPERIOR

3

1

5

Inspector

E

1

PRINCIPAL

1

1

6

Inspector

$

1

PRINCIPAL

2

1

7

fnspșctar

s

1

PRINCIPAL

3

1

B

Inșpșdtir

s

1

ASISTENT

1

1

9

Inspector

s

1

ASISTENT

2

6

10

Referen!

tn

III

SUPERIOR

1

2

11

Referenf

m

III

PRINCIPAL

1

2

TOTAL POSTURI

18

SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

1

Set serviciu

lespeetc*

&

1

PRINCIPAL

1

1

2

Inspecta

£

1

SUPERIOR

1

1

3

Consilier

s

1

SUPERIOR

3

1

<3

Inspector

£

I

PRINCIPAL

1

4

5

Inspector

S

I

ASISTENT

3

1

&

Referent spec

ssd

II

SUPERIOR

1

1

7

Referent

m

III

SUPERIOR

1

1

8

Rate-rent

fll

III

SUPERIOR

2

1

TOTAL POSTURI

11

D1R

ECȚiA CORP CONTROL

1

Director executiv

Corrsiiser

s

i

SUPERIOR

1

1

2

Director executiv adj

Consilier

£

l

PRINCIPAL

1

1

3

Director executiv gdj

Consilier

S

1

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

3

SE

RVICIULZONA 1

1

Sef serviciu

Consilier

5

i

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

2

3

Inspector

.3

1

SUPERIOR

1

1

4

Inspector

3

1

PRINCIPAL

1

1

5

Inspector

3

1

ASISTENT

1

1

6

Inspector

3

1

ASISTENT

2

2

7

Inspector

.3

1

ASISTENT

3

1

e

Inspector

3

1

DEBUTANT

1

9

Referent spec

350

II

SUPERIOR

1

1

10

Referent

m

III

SUPERIOR

1

1

11

Referent

m

III

PRINCIPAL

5

1

12

Referent

m

III

ASISTENT

2

1

13

Secretar, dactilograf

ftî

I

1

TOTAL POSTURI

14

1

SERVICIUL ZONA 11

1

Sef serviciu

Consilier

3

1

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

$

1

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

3

1

PRINCIPAL

1

1

4

Inspector

E

1

ASISTENT

1

1

5

Inspector

S

1

ASISTENT

2

2

â

Inspector

3

1

ASISTENT

3

3

7

Inspectai

&

1

DEBUTANT

1

B

Referent epe=

ssd

1

SUPERIOR

1

1

a

Refereril

m

III

SUPERIOR

2

1

ta

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

1

11

Referent

m

III

asistent

1

1

12

Referent

JT1

III

ASISTENT

3

1

TOTAL POSTURI

15

SERVICIUL ZONA III

1

Sef serviciu

Inspector

s

t

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

S-

l

SUPERIOR

1

3

3

! nspertOi

3

t

SUPERIOR

1

1

4

CansiTief

£

l

SUPERIOR

2

1

5

Inspector

S

1

PRINCIPAL

1

1

7

Inspector

&

t

ASISTENT

2

2

S

înspector

8

1

ASISTENT

3

1

9

Inspector

5

1

DEBUTANT

1

10

Refereril

m

III

PRINCIPAL

1

1

11

Referent

cri

III

ASISTENT

1

1

12

Referent

m

III

ASISTENT

2

3

TOTAL POSTURI

15

SERVICIUL ZONA IV

1

Sel servitm

Inspector

£

SUPERIOR

1

i

2

Inspector

i

SUPERIOR

1

1

3

CCfisSier

5

1

SUPERIOR

1

1

4

Inspector

3

1

ASISTENT

1

3

6

Inspector

3

1

asistent

2

4

6

Inspector

3

1

ASISTENT

3

2

7

Inspector

s

1

DEBUTANT

1

s

Referent apec

S3d

II

SUPERIOR

1

1

9

Referent

m

III

ASISTENT

z

1

TOTAL

Î5

SERVICIUL ZONA V

1

Sef serviciu

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

i

2

Inspector

£

1

SUPERIOR

1

1

3

Cpns-ltor

PRINCIPAL

1

i

4

Inspector

e

1

PRINCIPAL

1

1

5

Inspector

&

1

ASISTENT

2

3

6

Referent

m

III

SUPERIOR

1

2

7

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

3

a

Rele reni

m

Tll

ASISTENT

i

2

TOTAL POSTURI

14

SERVICIUL PREVENIREA SI

STINGEREA INCENDIILOR SI CONTROL TRAFIC RUTIER

1

Sef serviciu

Inspector

5

1

PRINCIPAL

1

l

2

Consilier

6

1

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

S

1

SUPERIOR

1

1

4

Inspector

3

1

PRINCIPAL

1

2

5

Inspector

5

1

ASISTENT

1

2

6

Inspector

3

1

ASISTENT

2

1

7

Inspector

3

1

ASISTENT

3

1

a

Inspector

s

1

DEBUTANT

2

9

Referent șpec

ssd

H

SUPERIOR

1

1

10

Referent

m

III

SUPERIOR

1

1

11

Referent

m

Hi

PRINCIPAL

1

1

12

Referent

m

III

PRINCIPAL

2

1

13

Referent

m

fll

DEBUTANT

1

TOTAL POSTURI

16

DII

RECTIA RELAȚII INTE

R NAȚIO

MALE SI ORGA

MI2ARE EVENIMENTE

,___„_

1

I

Director executiv

Consilier

S

1

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

1

SERVICIUL RELAȚII INTERNAȚIONALE

1

Sef serviciu

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

2

inspector

s

I

SUPERIOR

1

1

3'

inspector

s

1

PRINCIPAL

2

1

4

inspector

5

I

ASISTENT

1

1

5

Inspector

3

l

ASISTENT

2

1

6

Inspector

s

1

ASISTENT

3

2

7

Referent

TTi

III

SUPERIOR

1

1

s

Referent

ffl

III

ASISTENT

3

1

TOTAL POSTURI

9

SERVICIUL TRANSPORT LOCAL SI ORGANIZARE EVENIMENTE

1

Set serviciu

Consilier

5

1

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

£

1

SUPERIOR

1

1

3

Irsspâcto?

S

1

PRINCIPAL

1

2

4

Inspector

s

1

ASISTENT

1

1

5

inspector

s

1

ASISTENT

2

1

s

liispector

ș

1

ASISTENT

3

S

7

Referent

ITl

III

PRINCIPAL

2

1

6

Referent

m

III

ASISTENT

3

1

TOTAL POSTURI

11

DIRECȚIA 0

RGANIZARE Șl INFORM

ATIZARE

1

Director executiv

Expert 1 i l

5

l

SUPERIOR

2

1

TOTAL POSTURI

1

BIROUL INFORMATIZARE

1

Set birou

Expert t.it

3

1

PRINCIPAL

1

1

2

Expert 111

&

1

SUPERIOR

1

2

3

Expert t.it

f

i

ASISTENT

2

1

4

Expert t.l,t.

5

1

ASISTENT

3

1

5

Referent

m

111

ASISTENT

1

1

6

Inspector spec

5

IA

1

TOTAL ROSTURI

6

1

CENTRUL DE INFORMARE CETATENI - SERVICIU

1

Sef serviciu

Consilier

3

1

SUPERIOR

1

1

2

Inspector

.5

1

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

T

4

'n$pec'jor

s

1

ASrSTENT

1

1

S

tnșpecțfjt

&

1

DEBUTANT

1

- -

6

Referent Spec

ssd

II

SUPERIOR

1

1

?

Referent

TTl

IN

SUPERIOR

1

5

6

Referent

m

NL

PRINCIPAL

1

3

9

Referent

m

lit

ASISTENT

2

1

10

Referent

m

IA

1

TOTAL POSTURI

15

1

SERV (CIUL MANAGEMENT DOCUMENTE, DISPECERAT Ș

1 CURIERAT

1

S&f SSIVlCIU

Consilier

&

1

SUPERIOR

1

1

2

insoector

«,

1

SUPERIOR

1

2

3

InsoectfX

s.

1

PRINCIPAL

1

1

4

Inspector

î

1

ASISTENT

1

1

"5

Inspector

a

1

ASISTENT

ș

1

B

Inșpectpr

s

1

DEBUTANT

3

7

Roft-'en!

m

III

SUPERIOR

1

2

&

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

1

9

Referent

Iu

III

ASISTENT

ț

1

10

Referent

rn

tll

DEBUTANT

1

11

Curier

g.'ni

1

1

12

Curier

Sfo

II

1

13

Referam

m

III

1

TOTAL POSTURI

12

5

SERVICIUL PENTRU COMISIILE OE SPECIALITATE ALE C.L M.

' T

Ssf serviciu

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

5

1

SUPERIOR

1

2

3

inspector

S

1

SUPERIOR

1

■1

4

inspector

S

1

SUPERIOR

3

1

5

Inspector

£

1

ASISTENT

1

1

B

mspîtolqr

s

1

ASISTENT

2

1

7

Referent

m

HI

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

e

BIROUL ARHIV

A

1

Set orrou Ins &pee

5

[A

1

2

RfllGranl

m

IA

1

3

RefeTert

m

I

1

4

Amivar

m

I

2

TOTAL POSTURI

5

DIRgCTW

ASISTENTA PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE SI NEVOIAȘE

i

Oirettur executiv

Consilier

5

1

SUPERIOR

1

i

2

Director axecutiv sdi

Consilia

s

(

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

2

SERVICIUL ADMINISTRARE CLUBURI PENSIONAR!

1

Șef serviciu

Inspector speanntale

4

iA

1

2

Arimini'strgtoc

m

I

?1

3

Administrator

m

II

&

4

ni

IU

B

5

Secretar dactilograf

ITT

I

1

total

29

SERVICIUL ACHIZIȚII SI DISTRIBUIRE AJUTOARE

1

șef servicu

Consilier

£

1

SUPERIOR

1

1

2

Inspector

5

1

SUPERIOR

3

t

3

1 nspadtor

fi

1

ASISTENT

f

.4

4

1 nspecîOP

3

1

DEBUTANT

6

5

Referent spec

sso

}

SUPERIOR

2

1

6

Referent.

m

III

ASISTENT

1

5

7

Referent

m

III

DEBUTANT

4

S

Referent

m

I

2

9

Referent

m

IU

1

10

Referent

m

dea

6

TOTAL

22

fi

SERI

ZIC1UL PUBLÎC COMU

NITAR LOCAL DE EVIO

ENTA A PEF

COANELOR Si STARE CIVILA

1

Director executiv

Consilier

£

i

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

1

ib

SERVICIUL PUBLIC DE EVIDENTA A PERSOANEI

1

Sef MivfcSo

Consilier

>

1

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

1

1

SUPERIOR

1

3

2

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

1

4

Rsftreni

m

III

SUPERIOR

2

5

S

Râterent

Iti

III

SUPERIOR

3

7

e

Referent

m

iii

PRINCIPAL

1

3

7

Referent

m

NI

ASISTENT

2

t

TOTAL

25

SERVICIUL STARE CIVILA

1

Set sțn/icu

Consult-

S

1

SUPERIOR

1

î

2

Consilier

I

I

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

i

SUPERIOR

2

1

4

CansifiEf

î

1

PRINCIPAL

1

1

5

IH£pîC!tf

s

1

debutant

1

6

Referent

rrr

III

SUPERIOR

1

?

7

Referent

m

iii

SUPERIOR

2

■i

B

ReferehL

ni

in

PRINCIPAL

1

4

$

Referent

m

III

PRINCIPAL

3

2

10

Referent

m

iii

ASISTENT

1

3

TOTAL

s

Total posturi

674

Funcții publice de conducere

66

FurtcUI publice de

execuție

546

PosLurl contractuale

60

RECAPITVLATIE LA STATUL DE FUNCȚII AL APARATULUI PROPRIU PE SPECIALITATE

AL CON SILFULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA APROBAT PRIN H.C.L.M,

NIL Z

NR,

CHT.

compartiment

TOTAL

POSTURI

număr funcții PUBLICE CONDUCERE

NUMĂR FUNCȚII PUBLICE EXECUȚIE

NUMĂR POSTURI contractuale

1

SECRETAR Mt INlCtPlV

1 post

I

1

-

-

2

CABINET PRIMAR -BIRQL1

3 posturi

3

3

3

EXPERT probleme ROMI

1 pwt

1

1

*

4

INSPECTORAT FRQTECTfR Ci VILA

9 posturi

9

1

7

1

5

SERVICIU) AUDT7

PIJBl,IC INTERN

9 posturi

9

1

8

6

DIRECȚIA INTEGRARE EUROPEANA MEDE 1 Si PROGRAME

27 posturi

27

4

23

7

Dl RECT IA ADMINISTRAȚIE PUBLICA LOCALA

78 posturi

78

7

70

1

8

DIRECT i.A SERVICII PUBLICE

35 posturi

35

4

28

3

9

DIRECȚIA

GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ

42 posturi

42

5

36

1

io

DIRECȚIA URBANISM

34 posturi

34

4

29

l

ii

1

DIRECȚIA

PATRIMONIU

48 posturi

48

4

43

1

12

DIRECȚIA TEHNIC ACHIZIȚII

33 posturi

33

5

28

0

13

DIRECȚIA

FINANCIARA

24 posturi

24

4

20

-

14

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULLII PUBLIC

SI PRIVAT

54 posturi

54

5

49

15

DIRECȚIA CORP CONTROL

93 posturi

93

9

83

1

16

DIRECȚIA ORGANIZARE SI informatizare

39 posturi

39

4

30

5

17

DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE SI organizări evenimente

21 posturi

21

3

18

18

SERVICIUL PT COMISIILE DE SPECIALITATE ALE C.L.M.

8 posturi

8

1

7

19

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL

DE EVIDENTA A PERSOANELOR SI STARE CIVILA

48 posturi

48

3

45

20

DIRECȚIA ASISTENTA PENTRU PERSOANELE. VÂRSTNICE St NEVOIAȘE

62 posturi

62

3

21

38

3t

BIROUL ARHIVA

5 posturi

5

-

-

5

TOTAL

674

68

546

60

SITUAȚIA FUNCȚIILOR PUBLICE DE EXECUȚIE

N

ft

C

RT

compartiment

CLASA 1

CLASA fi

CLASA ni

SUPERIOR

PRINCIPAL

ASISTENT

D

E

B

SUPERIOR

PRINC1PAI

ASiSl ENI

D

E

19

SUPERIOR

PRINCIPAL

ASISTENT

E

fi

]

2

3

I

2

3

1

2

3

1

2

3

I

2

3

l

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

j

EXPERT

PROBLEME ROMI

1 post

1

2

INSPECTORAT

PROTECȚIE

CIVILA

7 posturi    C

]

t

3

1

1

3

SERVICIUL AUDI!

PUBLIC INTERN

8 posturi

1

1

3

1

1

I

4

6

DIRECȚIA

INTEGRARE

EUROPEANA

MEDIU SI

PROGRAM E

19 posturi    C

2

2

I

1

3

5

Ș

DIRECȚIA administrație PUBLICA LOCALA

70 posturi    C

CJ

2

2

2

2

4

3

4

16

ț

,5

2

4

I

2

3

1

1

1

4

1

7

3

1

DIRECȚIA SERVICII PUBLICE 28 posturi    C

2

2

4

2

I

6

1

2

1

î

4

J

2

7

DIRECȚIA GOSPODĂRIRE COMUNA [A

34 posturi    C

7

J

3

4

>■

ii

1

1

3

1

I

1

1

2

S

DIRECȚIA

URBANISM

26 posturi    C

4

6

1

1

1

1

1

2

3

]

5

1

1

I

9

DIRECȚIA

PATRIMONII

43 posturi

C

6

I

5

1

2

7

4-

1

9

1

7

1

1

I

1

4

10

DIRECȚIA TEHNIC

ACHIZIȚII

25 posturi

C

l

1

8

2

1

1

1

2

2

1

1

1

l

5

11

DIRECȚIA

FINANCIARA

20 posturi

C

1

1

5

1

8

1

I

1

1

12

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

49 posturi    C

2

i

1

8

I

1

6

9

5

1

1

4

2

1

1

1

3

1

13

DIRECȚIA CORP CONTROL

82 posturi

C

3

4

7

13

7

12

4

4

1

7

t

2

4

3

1

S

i

]

14

DIRECȚIA ORGANIZARE SI E INFORMATIZARE

30 posturi    C

3

2

2

1

-r

1

7

4

2

t

1

2

1

1

15

DIRECȚIA RELAȚII INTERNA PIONALE SI ORGANIZARJ EVENIMENTE

18 posturi C

1

2

1

2

1

6

1

1

2

1

16

DIRECȚIA ASIST PT. P.VARST. SI 'NEVOIAȘE

21 (xtsturi C

I

4

6

1

5

4

17

SERV. DE EVID A PERSOANELOR

45 posturi C

i

1

1

6

10

8

7

2

3

I

1

3

1

18

SERV PT COM DF. SPECIALITATE ALEC.L.M.

7 posturi    C

I

1

1

1

1

2

TOTAL

7(1

6

9

60

9

8

31

54

48

30

32

1

0

3

0

0

1)

0

1

0

72

15

10

28

3

3

18

16

9

10

TOTAL

325

37

184

TOTAL

546

RECAPTTULATIE


TOTAL POSTURI = 674

POSTURI CONTRACTUALE DE EXECUȚIE = 57 POSTURI CONTRACTUALE DE CONDUCERE= 3 FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE =546 FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE =68

FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE =546

CLASAI =325

CLASAU =37

CLASA UI =184

FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE= 68

SEF BIROU = 5

SEF SERVICIU = 39

SECRETAR MUNICIPIU =1

DIRECTOR EXECUTIV = 13

ARHITECT SEF = 1

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT = 9