Hotărârea nr. 43/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, str. Ctin Hurmuzache nr. 1A, teren in suprafata de 179 mp, proprietate Stanca Daniela si Dan Virgil

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E,

str. Ctin Hurmuzache nr. 1A, teren în suprafaţă de 179 mp,

proprietate Stanca Daniela şi Dan Virgil

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 30.01.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E, cu asigurarea unui loc de parcare în incintă (garaj), str. Ctin Hurmuzache nr. 1A, teren în suprafaţă de 179 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 12662/2, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 54235 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 14630/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Stanca Daniela şi Dan Virgil conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2199/2006 autentificat de notar public Andrei Octavian.

 

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dnei. STANCA DANIELA, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR 43/ 30.01.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 5723 / 19.01.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Stanca Daniela privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu – CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E, str. Ctin Hurmuzache nr. 1A, teren în suprafaţă de 179 mp, proprietate Stanca Daniela şi Dan Virgil.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 12662/2, este proprietate Stanca Daniela şi Dan Virgil conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2199/2006 autentificat de notar public Andrei Octavian.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află un imobil parter care se va desfiinţa.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 179 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Constantin Hurmuzache cu o deschidere de 13,13 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P+1E cu destinaţia de locuinţă cu garaj la parter.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E.

P.O.T. propus = 67 %             C.U.T. propus = 1,40

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                             Piese scrise

- Încadrare în localitate

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 1980/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Studiu geotehnic

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Desfăşurări de front stradal

- Fotografii

 

Avize

- Aviz Mediu nr. 9277 RP/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu – CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E, str. Ctin Hurmuzache nr. 1A, teren în suprafaţă de 179 mp, proprietate Stanca Daniela şi Dan Virgil.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                  

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                 

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT