Hotărârea nr. 429/2007

Hotarare privind majorarea capitalului social al S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. Constanta

                     ROMÂNIA

    JUDEŢUL CONSTANTA    MUNICIPIUL CONSTANTA

       CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind majorarea capitalului social al S.C.I.L. Confort Urban S.R.L.

Constanta

Consiliul local al municipiului Constanta intrunit in şedinţa ordinara din
data de 24.09.2007;

Având in vedere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre , raportul Direcţiei Financiare nr.124627/18.09.2007 si avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget-finante, administrarea domeniului public si privat;

Vazand dispoziţiile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicata;

Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale ,H.C.L.M. nr.351/2001, H.C.L.M. nr.353/2001, H.C.L.M. nr.l50/2002, H.C.L.M. nr.437/2002, H.C.L.M. nr.598/2002, H.C.L.M. nr.320/2002, H.C.L.M. nr.209/2003, H.C.L.M. nr.91/2004, H.C.L.M.nr.276/2004, H.C.L.M. nr.90/2004, H.C.L.M. nr.267/2004, H.C.L.M. nr.277/2004, H.C.L.M. nr.l 18/2006 , H.C.L.M. nr.316/2006, H.C.L.M. nr.437/2006;

în temeiul prevederilor art.36 alin. 2 lit. "d", alin. 3 lit. "c" , alin. 6 lit. "a" pct.l4si   art.l 15 alin. 1 lit. b   din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala republicata ;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se majorează capitalul social al S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. Constanta, societate cu acţionar unic Consiliul Local al municipiului Constanta,


cu    suma de 132 mii lei .   Distribuirea valorica efectuata cu ocazia majorării capitalului social va avea destinaţia : achiziţionare de noi indicatoare rutiere.

Art. 2 Serviciul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarire Direcţiei Financiare, Serviciului "Audit Intern" din cadrul Primăriei , S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. in vederea aducerii la îndeplinire si spre ştiinţa, Prefecturii judeţului Constanta .

Adoptata de un număr de 22  consilieri din  27 membri.

PREŞEDINTELE   ŞEDINŢEI,                             CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR MARCELA ENACHE

Constanta
Nr.429/24.09.2007