Hotărârea nr. 428/2007

Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 si lista de utilaje independente pe anul 2007 ale S.C."Confort Urban"-S.R.L. Constanta

ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli

rectificat pe anul 2007 şi lista de utilaje independente pe anul 2007

ale S.C."Confort  Urban"-S.R.L. Constanţa

Consiliul Local al Municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data
de 24.09.2007;

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de d-nul Primar Radu Ştefan Mazăre;

Raportul Comisiei de specialitate nr. I - Buget finanţe;

Văzând dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.79/2001, cu modificările şi completările ulterioare:

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit."a", alin.3 lit"c" şi art. 115, alin.l lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat al S.C.Xonfort Urban"-S.RX. Constanţa pentru anul 2007, a listei de investiţii în continuare şi reparaţii, a listei de utilaje independente şi a obiectivului şi criteriilor de performanţă pentru anul 2007 conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următorii indicatori:

-   total venituri                                                       10.900 mii RON

-   total cheltuieli                                                    14.300 mii RON -rezultat                                                                  - 3.400 mii RON

-   total investiţii                                                     65.655 mii RON

din care :

- investiţii în continuare şi reparaţii
în conformitate cu hotărârile Consiliului

Local al municipiului Constanţa                             63.823 mii RON

- utilaje independente                                     1.831 mii RON

Art.2. Finanţarea cheltuielilor de investiţii noi programate pe anul 2007 se va realiza pe o perioadă de maxim 3 ani din bugetul local municipal şi surse proprii.

Art.3. Serviciul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre S.C."Confort Urban"-S.R.L. Constanţa, Direcţiei Financiare în vederea ducerii la îndeplinire şi spre ştiinţa Prefecturii judeţului Constanţa.

Adoptat de 22consilieri din 27 membrii.

Preşedintele şedinţei, Constanţa
Nr.428/24.09.2007


Anexă la H.C.L.M. nr.428/24.09.2007

BUGETUL DE VENITURI

                      SI CHELTUIELI PE ANUL 2007

 

Indicatori

Nr. rd.

aprobai 2007 mii RON

Propuneri BVC

:<nr

mii ROiN

0

1

2

3

I.VENITURI TOTALE, din care (rd.0î.+rd.l2 + rd.l3)

01

10.900

10.900

1 .Venituri din exploatare, din care

02

10.300

10.300

a) Venituri din act.de bază

03

6.600

6.600

b) Venituri din alte activităţi

04

3.700

3.700

c) Venituri din surse bugetare, din care

05

 

 

- subvenţii de prod.şi activ

06

 

 

- subvenţii ptr.acoperirea dif. de preţ şi tarif

07

 

 

- transferuri

08

 

 

- prime acordate de la Bug.statului

09

 

 

- alte sume primite de la Bug.de stat

10

 

 

d) Venituri din fonduri speciale

11

 

 

2. Venituri financiare

12

600

600

3. Venituri excepţionale

13

 

 

II.CHELTUIELI TOTALE, din care (rd.l5+rd.35+rd.36)

14

14.300

14.300

1.Cheltuieli ptr.exploatare total, din care.

15

14.000

14.000

a) Cheltuieli materiale

16

7.917

7.917

b) Cheltuieli cu pers., din care

17

4.922

4.922

- salarii brute

ÎS

3.808

3.808

- contrib.asig.soc.de stat

19

770

770

- ajutor şomaj

20

X3

83

- contrib.asig.soc.ptr.sănătate.. conf.L.145/1997

21

261

261

- alte chelt.cu pers., din care:

22

 

 

- fond special de solid.soc.ptr.pers. cu handicap. conf.OUGnr.102/1999

23

 

 

- fond special de susţinere a învăţ.de stat conf.OG nr. 75/1999

24

 

 

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioane]

25

500

500

.\) ( heluiieli   prevăz.  in  Legea     nr.571 2003  Cod fiscal art.21alin.(3)lit"c"

26

74

74

din care:

- transferuri sau subvenţii

27

 

 

e) cheltuieli de protocol

28

 

 

f) cheltuieli reclamă şi publicitate

29

 

 

g) cheltuieli de sponsorizare

30

 

 

h) tichete de masă

31

587                        5x7

i) alte cheltuieli, din care

32

 


- taxe ptr.activ de expl. a resurselor minerale

33

 

 

- redevenţa din cesionarea bunurilor publice

34

 

 

2. Cheltuieli financiare

35

700

700

3. Cheltuieli excepţionale

36

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

37

- 3.400

-3.400

IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE POTRIVIT LEGII, din care

38

 

 

- fond de rezervă

39

 

 

V.ACOPERIREA   PIERDERILOR  DIN   ANII PRECEDENŢI

40

3.000

3.000

VI.IMPOZIT PE PROFIT

41

 

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT

(potrivit OG nr.64/2001), din care

42

 

 

a) Rezerve legale

43

 

 

b)    Acoperirea     pierderilor    contabile    din    anii precedenţi

44

 

 

c)  Alte  rezerve  constituite  ca surse  proprii  de finanţare, aferente profitului  rezultat din  vânzări active,   respectiv   aferente   facilităţilor   fiscale   la impozitul pe profit

45

 

 

d) Alte repartizări prevăzute de lege

46

 

 

e) Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit

47

 

 

0 Minim 50% vărsâminlc la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul   soc.naţ..  companiilor  naţionale   şi   soc.cu capital integral sau majoritar de stat

48

 

 

g) Profitul nerepartizat pe destinaţii prevăzute la lit.a-f

49

 

 

VIII.       SURSE       DE       FINANŢARE       A INVESTIŢIILOR, din care

50

65.523

65.655

1. Surse proprii

51

 

 

2. Alocaţii de la buget

52

 

 

3. Credite bancare

53

 

 

- interne

54

 

 

- externe

55

 

 

4. Alte resurse

56

65.523

65.655

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din

care

57

65.523

65.655

1.  Investiţii,  inclusiv  investiţii în curs la  finele anului

58

65.523

65.655

2. Rambursări rate creditelor aferente ptr.invesi.

59

 

- interne

61 )

 

- externe

61

 

 

X. REZERVE, din care

62

 

 

1. Rezerve legale

63

 

 

II. Rezerve statutare

64

 

 

III. Alte rezerve

65

 

 

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

66

 

 

1. Venituri totale

67                          10.900

10.900

2. Costuri aferente volumului de activ.

68                          14.300

14.300

3. Număr prognozat de personal la finele anului

60

780

380

4. Număr mediu personal total, din care

70

380

7Xii

5. Fond salarii,din care

71

3.808

3.808


a) Fond de salarii aferent posturilor blocate

72

 

 

b) Fond de salarii aferent conducătorului ag.ec. potrivit art.7 (1) din OUG 79/2001, din care

73

137

137

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drcpt.de natura sal., potrivit art. 7 (2) din OUG 79/2001

74

15

15

- premiu anual potrivit art.7 (4) din OUG 79/2001

75 1                           61

61

c)    fond de salarii af.pers.  angajat pe baza de ctr.indiv. de muncă

76                        3.556

3.556

6. Câştigul mediu lunar pe salariat

77

0.780

0,780

7. Prod.muncii pe total pers. mediu (mii. lei/ pers.)

(rd.67/rd.70)

- în preţuri curente

7S

28.684

28.684

8. Prod.muncii pe total pers.mediu (mii. lei/pers.)

(rd.67/rd.70)

- în preţuri comparabile

79

30,118

30,118

9. Prod.muncii pe total pers.mediu (unităţi Fizice/ nr. persoane)

80

 

 

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale/venituri totale x 1000

81

1.312

1.312

11. Plăţi restante-total

82

3.650

3.650

- Preturi curente

83

 

 

- preţuri comparabile

(rd.83 x indicile de creştere a preţurilor prognozat)

S4

 

 

12. Creanţe restante - total

85

3.230

3.230

- preţuri curente

86

 

 

- preţuri comparabile (rd.86 x indicele de creştere a preţurilor prognozat)

87

 

 

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ.


Anexă la H.C.L.M. nr.428/2007

LISTA DE INVESTIŢII ÎN CONTINUARE ŞI REPARAŢII

în conformitate cu hotărârile Consiliului Local Municipal Constanţa

-miiRON-

 

Nr. crt.

OBIECTIVUL

BVC aprobat 2007

Propuneri BVC

Rectificat

2007

1)

1

2

3

1.

Ranforsare tramă stradală şi marcaje rutiere

44.479

44.479

2.

Sistem de iluminat public

15.481

15.481

3. 4.

Fântâni arteziene

2.418

2.418

Sistem de semaforizare

1.145

1.145

5.

Sistem de indicatoare rutiere

169

301

 

TOTAL GENERAL

63.692

63.824


Anexă la H.C.L.M. nr.428/24.09.2007

LISTA

cu investiţii (utilaje independente) rectificată necesare retehnologizării în anul 2007 în preţuri informative

 

 

 

Nr.

cri.

Denumire utilaj

U.M.

Cant.

Preţ unitar mii lei

Total mii Ici

1.

Gen.acetilenă

Buc.

3

1,6

4.8

2.

Arzător cu flacăra

Buc.

2

1,6

3.2

3.

Maşina de găurii cu talpa magnetică

Buc.

1

7

7

4.

Calculator cu imprimantă

Muc.

6

10

60

5.

Copiator

Buc.

2

4

8

6.

Semiremorcă transport ciment vrac-filer

Buc.

1

50

50

7.

Interiori

Buc.

1

4

4

8.

Pikamer cu motor termic

Buc.

2

10

20

9.

Vas de absorbţie cu vacuum

Buc.

1

7

7

10.

Pompă cu vid

Muc.

1

5

5

11.

Autoturism

Muc.

1

xn

80

12.

Autoutilitară papuc

Muc.

2

80

160

13.

Centrală ptr.încălzire cu gaze ptr.pavilion adm.

Buc.

2

62.5

150

14.

Mai mecanic

Muc.

2

13

26

15.

Placă vibratoare

Muc.

2

18

36

16.

Aparat ciuruit ptr.laborator

Buc.

1

8

8

17.

Pikamer pneumatic

Buc.

2

2d

40

IX.

Modernizare cântar 50 to. (elemente electronice)

Buc.

1

30

30

19.

Maşina tăiat asfalt

Buc Buc

Buc

1

25

25

20.

Buldoexcavalor cu echip. ele săpare .şi picon

1

300

300

21.

Rulou compactor manual cu motor termic de 1 to.ptr.trotuare

2

40

80

22

Autospecială LEA

Buc

1

300

300

 

TOTAL 1

 

 

 

1.379

23.

Mătură curăţat asfalt

Muc.

1

IXI

1X1

24.

Autocisternă de 5-8 to.cu dispozitiv de stropire emulsie şi sistem de încălzire

Muc.

1

181

1X1

25.

Compresor aer cu pikamer pneumatic

Muc.

1

90

90

 

Totalii

 

 

 

452

 

TOTAL

 

 

 

1.831

'fonduri primite în excr.preced. = 142 mii lei

PREŞEDINTE ŞEDINŢA.


Anexa la H.C.L.M. nr.428/2007

OBIECTIVUL ŞI CRITERIILE DE PERFORMANŢA PENTRU ANUL 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Explicaţie

Valoare

în mii  RON

Cote prognozate 2007

Ponderea

obiectivului şi

criteriilor în total

condiţii

Ponderea

realizării

obiectivului şi

criteriilor în coef.

maxim de

penalizare

I.

UKIEC IIV

Venituri totale minime

10.900

 

33,33

10

II. CRITERII DE PERFORMANTA

 

 

 

 

 

28,684

53,35

16

 

salariat

 

2.

Perioada de recuperare a

creanţelor (în zile)

 

108

6,66

2

 

%

 

 

122

6,66

2

datoriilor (în zile)

 

 

TOTAL

 

 

!()()

30

PREŞEDINTE ŞEDINŢA,