Hotărârea nr. 427/2007

HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007 AL R.A.D.E.T. CONSTANTA

 ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILII L LOCAL


HOTARARE

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007 AL R.A.D.E.T. CONSTANTA

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit in şedinţa ordinara
din data de 24.09.2007;

Luând in dezbatere expunerea de motive nr. 123241/14.09.2007 prezentata de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre, Memoriul justificativ nr. 773/11.09.2007 al R.A.D.E.T. Constanta, raportul Comisiei nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget-fmante, administrarea domeniului public si privat.

Având in vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al R.A.D.E.T. Constanta nr. 19/10.08.2007

In conformitate cu prevederile Legii Contabilităţii nr. 82/1991 republicata;

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit'V, alin.3 iit."c" si art.l 15 alin. 1 lit."b" din Legea nr.215/200privind administraţia publica locala republicata ;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aproba rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2007 al R.A.D.E.T. Constanta si a Listei de Investiţii , conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Financiare, Direcţiei Tehnic-Investitii, R.A.D.E.T. Constanta, in vederea ducerii Ia indeplinire, precum si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta.

Adoptata de un număr de 22 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                         CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENACHE

Constanta

Nr. 427/24.09.2007
ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPII:!. CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

PENTRU ANUL 2007

- MII RON-

NrCrt

INDICATORI

Nr. Rind

B.V.C. Prevăzut

AN 2006

 

0

1

4

A.

PRODUCŢIE    DE ENERGIE TERMICA

-   TOTAL GCAL. -

 

775.000

B.

TARIF MEDIU (PRETURI MEDII DE LIVRARE)- RON-

 

2(10

I.

VENITURI TOTALE-

din care: (rd.02+rd.I2+rd.l3)

01

155.000

1.

Venituri din exploatare-din care:

02

154.800

a)

Venit. Din activ, de baza

03             88.671

b)

Venit. Din alte activităţi

04

4.500

c)

Venit. Din surse bugetare-din care:

05

61.629

*

Subvenţii pe produse si activităţi

06

-

*

Alocaţii bugetare :

-Subvenţii ptr acoperirea diferenţei de preţ si tarif -compensare 45% conform OG 36/2006

07

61.629

53.872

7.757

*

Transferuri

08

-

*

Prime acord, de la bug.stat

09

-

*        Alte sume primite de la BS*              10

d)         Venit. Din fonduri speciale*               11

-

2.

Venituri Financiare

12

200

1


3.

Venituri Excepţionale

13

-

II.

CHELT.TOTALE

Din care: (rd,15+rd.35+rd.36)

14

155.000

I.

Chelt. PtrExpI.-Total-

Din care:

15

154.850

a)

Cheltuieli Materiale

16

133.438

b)

Chelt.cu Pers,din care:

17

16.9X2

*

Salarii Brute

18

12.500

*

C.A.S.

19

2,169

*

Ajutor Şomaj

20

375

*

Contrib.asig.soc.sănătate cf. L.nr.I45/1997

21

875

*

Alte Cheltuieli cu personal-

din care: -fond accidente 0.5% -tichete cadou

22

763

201

300

 

Fond special de solid.sociala ptr.pers.cu handicap,cf. OUG.nr. 102/1999

23

12

-

Fond pentru acţiuni social-culturale.

24

250

c)

Chelt. de exploatare privind amortizarea si provizioane

25

2.700

d)

Cheltuieli prevăzute de art. 26 dinL.B.S.nr.216/2001-

din care:

26

 

*

Transferuri sau subvenţii**

27

-

e)

Chelt. Reclama si publicitate,sponsorizare,protocol

28

450

f)

Tichete de Masa

29

1.280

g)

Alte Cheltuieli.din care:

30

-

*

Taxa ptr activ, de expl. a

resurselor minerale

31

-

*

Redcventa din concesionare bunurilor publice

32

-

2.

CHELT.FINANCIARE

33

150

3.

CHELT. EXCEPŢIONALE

34

 

III.

REZULTATUL BRUT

(Profil/Pierdere)

35

 


2


IV

ALTE SUME DEDUCTIB. STABILITE CF. LEGII,

Din care:

36

 

*

Fond de Rezerva***

37

-

y         ACOPERIREA PIERDERI ANI    PRECEDENŢI

38

-

y |         IMPOZIT PE PROFIT

39

-

VII

PROF. DE REPARTIZAT

(potrivit O.G.nr.64/2001)-din care:

40

 

a)

Rezerve legale

41

-

b)

Acoperirea pierd, contabile din anii precedenţi

42

-

c)

Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanţare, af. prof. rezultat din vinzari active,resp. af. facilitaţilor fiscale la impozitul pe profit

43

 

d)

Alte repartizări prevăzute de lege*

44

-

e)

Pina la 10%ptr participarea salariaţilor la profit

45

-

0

Min.50% vărs.la BS sau local, in cazul RA,ori divid.in cazul SN,CN si Socxu capit. integr sau majoritar de stat

46

 

g)         Prof. nerepartizat pe destin. Prevăzute la lit.a) -f)

47

 

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,

din care:

48

40.534

1.

Surse Proprii

49

2.700

2.

Alocaţii de la Buget, din care :

-        buget local

-        buget de stat

50

37.834

1.834 36.000

3.

Credite Bancare

51

-

*

Fond rulment                                      52

-

*          Interne

53

 

*

Externe

54

1

4.

Alte Surse*

55

-

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

56

40.534

1.

Investiţii,inclusiv investiţii in curs la finele anului

57

40.534


 

2.

Rambursare rate aferente creditelor ptr investiţii

58

"

*

Interne

59

-

*

Externe                                                60

X.

REZERVE,din care                           61

-

1.          Rezerve Legale

62

-

II.      j Rezerve Statutare

63

III.

Alte Rezerve****

64

--

XI

DATE DE FUNDAMENTARE       65

1.

Venituri Totale                                66           155.000

2       1 Costuri af.vol.de acivitate                 67

155.000

3.

Nr.programat de personal la finele anului

68

700

4.

Nr.mediu personal-total-

din care:

69

680

5.

Fond de salarii,din care:

70

12.500

a)

Fond de salarii aferent posturilor

blocate

71

-

b)

Fond de salarii af.cond.ag.ee. cfart7(I)din OUG nr 79/2001 din care:

72

250

*

Sporuruadaos.premii si alte drepturi de natura salariala cfart.7(2)dinOUGnr79/2001

73

30

*

Premiul anual,cf.art7(4)din OUGnr.79/2001

74

60

c)         Fond de sal.af pers.angaj.pe baza 1 de contr.indiv.de munca

75

12.250

6.         Cistigul mediu lunar pe

salariat*****

76

1,5

7.          Productiv, muncii pe total

personal mcdiu(mii Iei/pers), (rd.67/rd.70)in preturi curent

77

221

8.         Productiv.muncii pe total

personal mediu(mii lei/pers), (rd.67/rd.70)in preţ.compara

78

234

9.

Productiv.muncii pe total personal mediu(unit.fiz/nr.pers)

79

1.107

10.

Chelt. totale la 1000 lei venit totale[(chelt.totale/ /venituri totale)xl0001

80

1

11.

Plaţi restante-total******

81

145.000

*

Preturi curente

82

145.000


 


 

*

Preţ comparabil(rd.83 x indice de creştere a pret.prognozat)

83

153.700

12.

Creanţe restante-total******

84

60.000

*

Preturi curente

85

60.000

*

Pretxomparabil(rd.86 x indice de creştere a preţ. prognozat)

88

63.600

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA

 

 

 

 


5ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA OBIECTIVE  DE  INVESTIŢII PE ANUL  2007

 

 

 

 

 

INV,'C-M( miile.)

 

Nr crt

Denumire lucrare

Valoarea aprobată conform HCLMC

Valoarea

actualizată

conform

deviz

general

Decontări

totale efectuate

Rest de executai/

decontat (col.3-4)

 

 

Propunere alocaţie 200i

 

 

 

Total

alocaţie

(col. 7...14)

 

finanţata din.

 

 

I   ..HiliUM   CL

aloc spec

de la buget

de stat

 

Surse proprii

Credite bancare

Ale

surse

Fonrj rulment

Buget local

 

externe

interne

 

0

1

2

3

4

6

6

7

8

9

10

11

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cap 81

SERVICII DE   DEZVOLTARE PUBLICA Şl LOCUINŢE

653 269

659.941

39.801

620.140

38.522

668

0

0

0

0

1.834

36.000

 

579 500

530.504

8.960

521.544

16.189

65

0

0

0

0

450

15 6/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

LUCRĂRI IN CONTINUARE - TOTAL

117,296

118,157

28.697

80.460

25,515

65

0

0

0

0

450

25 000

 

42.951

43.955

8 960

34 995

11,056

65

0

0

0

0

450

10.541

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Translofmarea PT 37 - zona Faleza Nord - în centrală termtcâ de cvartal cu funcţionate pe gaze naturale

1.450

2.311

1.796

515

515

65

0

0

0

0

450

0

 

695

1 699

l   184

515

515

65

0

0

0

0

450

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

Eficientizare puncte termice aflate in exploatarea R A.DE.T.Constanta

63.041

B3.041

24.B36

58.205

22.375

0

0

0

0

0

0

22.375

 

13.565

13.665

5 949

7.916

7.916

0

0

0

0

0

0

7.916

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Reabilitare construcţii puncte termice aflate in exploataiea RADET Constanta

32.805

32.805

2,065

10.740

2.625

0

0

0

0

0

0

2.625

 

28.391

28.391

1.827

26.504

2.625

0

0

0

0

0

0

7 625

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

LUCRĂRI NOI - TOTAL

522.088

522.088

75

522.013

11,000

0

0

c

0

0

0

1 1 000

 

486,549

486.549

0

486.549

10.252

0

0

0

0

0

0

10 252

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Reabilitare reţele termice secundare

522,088

522,088

75

522.013

11.000

0

0

0

0

0

0

11 000

 

486,549

486 54S

0

486,549

10,252

0

0

0

0

0

0

10 262

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

DOTĂRI Şl ALTE CHELTUIELI -TOTAL

13.885

19.696

11.029

8.667

2.007

623

0

0

0

0

1 384

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Achiziţii imobile

357

357

0

357

357

57

0

0

c

0

300

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Utilaje

ndependente

13.528

19 339

11 029

8,310

1,650

566

0

0

c

0

1.084

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DL SEDtNTA          ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA 1UNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


 


LISTA CU  DOTĂRI  SI  UTILAJE INDEPENDENTE  PE ANUL 2007

1 mii lei |

 

Ni crt

Denumire utilaj

U/M

Cantt

Preţ unitar

Valoare

totală , din care:

Surse propni

Fond rulment

Buget local

Fonduri cu aloc spec de la buget de stat

 

\

Contoare de energie termica pentru încălzire

^ aca calda de cc-surr.

 

 

 

513

82

0

431

:

 

2

Schimbătoare de căldura cu placi pentru încălzire si apa calda de consum

 

 

 

360

360

0

0

0

 

3

Echipamente pentru centrate termice - blocuri ANL. OB1. OB2. OB3T OB4. OB5, OB6. OB7. OB8. OB9. CSI. CS28

 

 

 

777

124

0

653

0

 

TOTAL

 

 

 

1.650

566

0

1,084

0

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA


 

 


LISTA ACHIZIŢII IMOBILE PE ANUL 2007

(mii lei)

 

Nr. cit

Denumire lucrare

Valoare totală. din care :

Surse proprii

Alte surse

Buget local

Fonduri cu aloc. spec. de la buget de stat

1

Achiziţie construcţii PT 162 si PT 272

357

57

0

300

0

_

TOTAL

357

57

0

300

0

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA