Hotărârea nr. 426/2007

Hotarare privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2007

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

 MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                          H O T A R A R E

privind   rectificarea bugetului municipal  pe anul 2007

 

          Consiliul local al municipiului Constanta intrunit in sedinta ordinara la data de 24.09.2007;

          Analizind expunerea de motive a d-lui Primar Radu Stefan Mazare , raportul Comisiei nr.1 de studii , prognoze economico-sociale, buget- finante, administrarea domeniului public si privat , raportul Directiei Financiare nr. 124623/18.09.2007 precum si raportul Directiei Tehnic – Investitii nr. 123468/14.09.2007 ;                                     

          Avand in vedere prevederile Legii  nr.273/2006 privind finantele publice locale , Legii nr.486/2006 privind legea bugetului de stat pe anul 2007, H.C.L.M. nr.2/2007, H.C.L.M. nr.173/2007 , H.C.L.M. nr.235/2007 , H.C.L.M. nr.308/2007 ,H.C.L.M. nr.368/2007 si H.C.L.M nr. 426/2007 ,  comunicarea   D.G.F.P Constanta nr.134278/2007  ;

  În temeiul prevederilor art.36 ,alin. 2, lit.b,  alin. 4, lit. a  si  art.115 alin.1, lit. b din  Legea nr/215/2001privind administraţia publica locala,

republicata;

 

H O T A R A S T E :

         

          Art. 1 Bugetul municipal  pe anul 2007 se aproba la venituri in suma de  416.394 mii lei si la cheltuieli in  suma de 416.394 mii lei fiind un buget echilibrat. Rectificarea bugetului municipal pe anul 2007 se datoreaza comunicarii D.G.F.P.Constanta privind aprobarea repartizarii unor sume in vederea realizarii de obiective si a majorarii incasarilor unor subcapitole de venituri proprii si de venituri din afara bufetului local.

Art.2 Sinteza bugetului municipal pe anul 2007, detaliata la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe actiuni, in clasificatia economica si functionala este prezentata in anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Sinteza bugetului municipal pentru veniturile si cheltuielile evidentiate in afara bugetului local  pe anul 2007, este prezentata in anexa nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare, .

          Art.4 Detalierea cheltuielilor de capital, pe actiuni si categorii de investitii este prezentata in anexa nr.3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5 Se modifica subcapitolele de venituri  din bugetul local cu suma de 13.265 mii lei, conform anexei nr.1 , avand   urmatoarea structura :

v Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal se majoreaza cu suma de 1.814 mii lei ;

v Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale se majoreaza cu suma de 500 mii lei ;

v Subventii pentru  compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili   se majoreaza cu suma de  10.750 mii lei ;

v Sprijin financiar la constituirea familiei se majoreaza cu suma de 180 mii lei ;

v Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti se majoreaza cu suma de 21 mii lei.

Art.6 Capitolele de cheltuieli se modifica, conform anexei nr.1, in urmatoarea structura:

v Cheltuielile  de la titlul «  bunuri si servicii » de la capitolul 51 « Autoritati publice si actiuni externe »   se majoreaza  cu suma de    360 mii lei ;

v Cheltuielile  de la titlul «  bunuri si servicii » de la capitolul 54 « Alte servicii publice generale  »   se diminueaza   cu suma de 200 mii lei  ;

v Cheltuielile de personal  de la capitolul 68 « Asigurari si asistenta sociala » se majoreaza cu suma de  200 mii lei si titlul « alte transferuri » se majoreaza cu suma de  201 mii lei  ;

v Cheltuielile de la titlul « bunuri si servicii » de la capitolul 70 « Locuinte, servicii si dezvoltare publica» se majoreaza cu suma de 140 mii lei , si se majoreaza cheltuielile de capital cu  suma de 314 mii lei;

v Cheltuielile de la titlul « alte transferuri »  de la capitolul Actiuni generale economice, comerciale si de munca se majoreaza cu suma de 500 mii lei ;

v La capitolul 81 «  Combustibili si energie  » se majoreaza cheltuielile de la titlul « subventii  »  cu suma de 10.750 mii lei ;

v Cheltuielile de la titlul « subventii » de la capitolul 84 Transporturi se  majoreaza  cu suma de  1.000 mii lei   ;

Art.7 Veniturile evidentiate in afara bugetului local se majoreaza cu suma de 1.811 mii lei.

Art.8 Capitolele de cheltuieli   din  anexa  nr. 2se modifica   in urmatoarea structura :

v La capitolul 51 « Autoritati publice si actiuni externe »   din anexa nr.2, cheltuielile  de la titlul « bunuri si servicii » se majoreaza cu suma de 65 mii lei;

v Cheltuielile de la titlul « bunuri si servicii » de la capitolul 54 «  Alte servicii publice  generale » se majoreaza cu suma de 85 mii lei ;

v La capitolul  « Cultura, recreere si religie » se majoreaza cheltuielile de la titlul « bunuri si servicii »cu suma de 411 mii lei ;

v Cheltuielile de la titlul « bunuri si servicii »  de la capitolul 70 « Locuinte, servicii si dezvoltare publica» se majoreaza cu suma  de 50 mii lei ;

v La capitolul 74 « Protectia mediului » se majoreaza cheltuielile de la titlul « bunuri si servicii » cu suma de 1.200 mii lei.

Art.9 Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local  va comunica prezenta hotarare tuturor directiilor din  cadrul Primariei precum si Serviciului Audit Public Intern in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta  Prefectului  Judetului Constanta.

 

Adoptata de un numar de 22  consilieri din 27  membri.

 

PRESEDINTELE   SEDINTEI ,                                                                                                                                                                                                                                     CONTRASEMNEAZA                                                                          

         SECRETAR                                                                                         MARCELA ENACHE                                      

Constanta

Nr. 426/ 24.09.2007

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECTIA FINANCIARA

NR. 140.842/22.10.2007

 

 

 

 

 

RAPORT

 

 

Bugetul municipal  pe anul 2007 se propune la venituri in suma de  416.394 mii lei si la cheltuieli in  suma de 416.394 mii lei fiind un buget echilibrat  .

          Rectificarea bugetului municipal pe anul 2007 se datoreaza comunicarii D.G.F.P.Constanta privind aprobarea repartizarii unor sume in vederea realizarii de obiective si a majorarii incasarilor unor subcapitole de venituri proprii si de venituri evidentiate in afara bugetului local.

Se propune a se modifica subcapitolele de venituri  din bugetul local cu suma de 13.265  mii lei, conform anexei nr.1, avand  urmatoarea structura :

v Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal se majoreaza cu suma de 1.814 mii lei ;

v Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale se majoreaza cu suma de 500 mii lei ;

v Subventii pentru  compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili   se majoreaza cu suma de  10.750 mii lei ;

v Sprijin financiar la constituirea familiei se majoreaza cu suma de 180 mii lei ;

v Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti se majoreaza cu suma de 21 mii lei.

Capitolele de cheltuieli se propun a se modifica, conform anexei nr.1, in urmatoarea structura:

v Cheltuielile  de la titlul «  bunuri si servicii » de la capitolul 51 « Autoritati publice si actiuni externe »   se majoreaza  cu suma de    360 mii lei ;

v Cheltuielile  de la titlul «  bunuri si servicii » de la capitolul 54 « Alte servicii publice generale  »   se diminueaza   cu suma de 200 mii lei  ;

v Cheltuielile de personal  de la capitolul 68 « Asigurari si asistenta sociala » se majoreaza cu suma de  200 mii lei si titlul « alte transferuri » se majoreaza cu suma de  201 mii lei  ;

v Cheltuielile de la titlul « bunuri si servicii » de la capitolul 70 « Locuinte, servicii si dezvoltare publica» se majoreaza cu suma de 140 mii lei , si se majoreaza cheltuielile de capital cu  suma de 314 mii lei;

v Cheltuielile de la titlul « alte transferuri »  de la capitolul 80 Actiuni generale economice, comerciale si de munca se majoreaza cu suma de 500 mii lei ;

v La capitolul 81 «  Combustibili si energie  » se majoreaza cheltuielile de la titlul « subventii  »  cu suma de 10.750 mii lei ;

v Cheltuielile de la titlul « subventii » de la capitolul 84 Transporturi se  majoreaza  cu suma de  1.000 mii lei   ;

Veniturile evidentiate in afara bugetului local se propun a se majora cu suma de 1.811 mii lei.

Capitolele de cheltuieli   din  anexa  nr. 2se propun a fi modificate in   in urmatoarea structura :

v La capitolul 51 « Autoritati publice si actiuni externe »   din anexa nr.2, cheltuielile  de la titlul « bunuri si servicii » se majoreaza cu suma de 65 mii lei;

v Cheltuielile de la titlul « bunuri si servicii » de la capitolul 54 «  Alte servicii publice  generale » se majoreaza cu suma de 85 mii lei ;

v La capitolul  « Cultura, recreere si religie » se majoreaza cheltuielile de la titlul « bunuri si servicii »cu suma de 411 mii lei ;

v Cheltuielile de la titlul « bunuri si servicii »  de la capitolul 70 « Locuinte, servicii si dezvoltare publica» se majoreaza cu suma  de 50 mii lei ;

v La capitolul 74 « Protectia mediului » se majoreaza cheltuielile de la titlul « bunuri si servicii » cu suma de 1.200 mii lei.

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

 Ec.Marcela Frigioiu

JUDEŢUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
Formular:
" BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE,"
"TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2007 "
mii lei - mii lei -mii leimii lei
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2005Program 2007Propuneri 2007Estimări 2008Estimări 2009Estimări 2010Program 2007Program 2007Program 2007TRIM ITRIMIITRIM IIITRIM IV
TOTAL VENITURI (rd.3+83+89+96)100.013885237203000003405323362824031291258291348356818174284
VENITURI PROPRII (rd.3-rd.28-80+83+89)248.0218893227480000022442822017823135775930770864475033591
I. VENITURI CURENTE (rd.4+49)300.021889335293000003214323171823648401099091241825946571284
A. VENITURI FISCALE (rd.5+16+27+46)400.03033651000003050123007623492681050041186205690068744
"A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.6+9+13)"500.040119050000011599811599812954043580416042692517431
"A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (rd.7)"600.05050000050505050000
Impozit pe profit (rd.8)701.02050000050505050000
Impozit pe profit de la agenţi economici 801.02.015050505050000
"A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (rd.10+11)"900.060119000000011594811594812949043530416042692517431
Impozit pe venito3.0206700140023002250750
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal03.02.186700140023002250750
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.11+12)1004.020119000000011594811594812279042130393042467516681
Cote defalcate din impozitul pe venit1104.02.0111570011570011570012254241882393042467516681
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale1204.02.043300248248248248
"A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.14)"1300.070000000000000
"Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (rd.15)"1405.020000000000000
" Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital "1505.02.500
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (rd.17)1600.090540500000540505405049050133501830089508450
Impozite si taxe pe proprietate (rd.18+21+25+26)1707.020540500000540505405049050133501830089508450
Impozit si taxa pe cladiri (rd.19+20)1807.02.010375000000375003750037500100001400070006500
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)1907.02.01.0112000xxxx1200012000120006000300020001000
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)2007.02.01.0225500xxxx25500255002550040001100050005500
Impozit si taxa pe terenuri (rd.22 la rd.24)2107.02.020755000007550755075502350230014501450
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)2207.02.02.013000xxxx3000300030001800800200200
Impozit si taxa pe terenuri de la persoane juridice *)2307.02.02.024500xxxx450045004500500150012501250
Impozitul pe terenul din extravilan *) 2407.02.02.0350xxxx50505050
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 2507.02.03900090009000400010002000500500
Alte impozite si taxe pe proprietate 2607.02.500
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd.28+35+37+40)2700.100162810000013436413061417007848044581862099542853
Sume defalcate din TVA (rd.29 la rd 34)2811.020144550000011610411610415256841964511961871540693
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor 2911.02.010
"Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor Municipiului Bucureşti"3011.02.0210698411609511609511609535461348291741428391
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice 3111.02.043499636000650015900130012300
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 3211.02.050
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale3311.02.06257099473346712
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural3411.02.070
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (rd.36)3512.02015000000150015001500500500300200
Taxe hoteliere3612.02.071500150015001500500500300200
Taxe pe servicii specifice (rd.38+39)3715.020100000010010010030303010
Impozit pe spectacole3815.02.0110010010010030303010
Alte taxe pe servicii specifice3915.02.500
"Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (rd.41 +44+45)"4016.0201666000001666012910159105550646019501950
Impozit pe mijloacele de transport (rd.42+43)4116.02.02087500000875010500105004500300015001500
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)4216.02.02.01450045005000500030001000500500
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)4316.02.02.0242504250550055001500200010001000
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare4416.02.03850850850850250200200200
"Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati"4516.02.5070607060156045608003260250250
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.47)4600.1106000000600100600305303010
Alte impozite si taxe fiscale (rd.48)4718.0206000000600100600305303010
Alte impozite si taxe4818.02.50600600100600305303010
C. VENITURI NEFISCALE (rd.50+59)4900.12188931642000001642016420155724905556225652540
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.51+57)5000.13273329500000295029502087720647360360
Venituri din proprietate (rd.52 la rd.56)5130.02273317500000175017502087720647360360
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor judeţene şi locale5230.02.010
Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti5330.02.03485505050387203471010
Venituri din concesiuni si inchirieri5430.02.0522481700170017001700700300350350
Venituri din dividende 5530.02.080
Alte venituri din proprietate5630.02.500
Venituri din dobanzi (rd.58)5731.020120000001200120000000
Alte venituri din dobanzi5831.02.031200120012000
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.60+68+71+76+80)5900.14161601347000001347013470134854185491522052180
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (rd.61 la rd.67)6033.022844650000465465465265757550
Venituri din prestari de servicii6133.02.0815015015015010025250
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese6233.02.10219250250250250100505050
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social6333.02.120
Taxe din activitati cadastrale si agricultura6433.02.241010101010
Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială6533.02.270
"Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri"6633.02.28655050505050
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati6733.02.5055555
"Venituri din taxe administrative, eliberari permise (rd.69+70)"6834.0214825828500008285828582852285340013001300
Taxe extrajudiciare de timbru6934.02.0241751700170017001700700400300300
"Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise"7034.02.501065065856585658565851585300010001000
"Amenzi, penalitati si confiscari (rd.72 la rd.75)"7135.02133515150000151515151515515400300300
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale7235.02.0113311500150015001500500400300300
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe7335.02.0240
"Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii"7435.02.030
"Alte amenzi, penalitati si confiscari"7535.05.501515151515
Diverse venituri (rd.77 la 79)7636.0203205000032053205320511051040530530
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 7736.02.05300530053005300510051000500500
Venituri din ajutoare de stat recuperate7836.02.110
Alte venituri7936.02.50200200200200100403030
"Transferuri voluntare, altele decat subventiile (rd.81+82)"8037.02000000001515000
Donatii si sponsorizari8137.02.011515000
Alte transferuri voluntare8237.02.500
II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.84) 8300.15199311910000001910019100191008000410040003000
Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.85 la rd.88)8439.02199311910000001910019100191008000410040003000
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice8539.02.010
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului8639.02.0350005000500050002000100010001000
Venituri din privatizare8739.02.04310
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat8839.02.0719900141001410014100141006000310030002000
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (rd.90) 890000000000000
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate(rd.91 la rd.95)9040.020000000000000
Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii9140.02.060
Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice9240.02.070
Împrumuturi temporare din trezoreria statului*)9340.02.10xxxxxxxxxxx
Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă*) 9440.02.11xxxxxxxxxxx
Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate9540.02.500
IV. SUBVENTII (rd.97)9600.17280000000191897920655347160
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.98+111)9700.18280000000191897920655347160
Subventii de la bugetul de stat (rd.99+107)9842.02280000000191897920655347160
A. De capital (rd.100 la rd.106b)9900.1928000000064000640000
Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare10042.02.010
Investitii finantate partial din imprumuturi externe10142.02.0300
Aeroporturi de interes local10242.02.0400
Planuri si regulamente de urbanism10342.02.0500
Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi10442.02.062800
Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor10542.02.0900
Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă10642.02.1000
Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit42.02.1200
Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor42.02.1300
Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar106 bis42.02.1464000640000
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor la spitale106"42,02,16"0
B. Curente (rd.108 la rd.110)10700.200000000012789792015347160
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap10842.02.210
Subventii primite din Fondul de Interventie10942.02.280
Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar11042.02.290
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili42..02.32122577857044000
Sprijin financiar la constituirea familei42.02.333159972090
"Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri"42.02.345454000
Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti106b42.02.3616316356107
Subventii de la alte administratii (rd.112 la rd.115)11143.020000000000000
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului11243.02.010
"Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj catre bugetele locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca "11343.02.040
Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap11443.02.070
Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare în situaţii de extremă dificultate11543.02.080
1160
TOTAL CHELTUIELI (rd.118+159+170) sau (182+267+304+461+532)11749.02037203000003293923362824031291258581345538398558733
CHELTUIELI CURENTE (rd.184+213+247+256+269+284+306+351+378+421+463+500+534+557+586+605+642)11801034627400003260653327163532111177711081436986457433
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.185+214+270+285+307+352+379+422+464+501+535+558+587+606+643)119100120564000012906712495212715237297397182092129216
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.186+215+248+271+286+308+353+380+423+465+502+536+559+588+607+644)120200100536000010428811505411976135010362202602222509
Din care : Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (rd.243)12120.240000000000000
TITLUL III DOBANZI (rd.250)122300000000000000
Dobanzi aferente datoriei publice interne (rd.251)12330.010000000000000
Dobanzi aferente datoriei publice externe (rd.252)12430.020000000000000
Alte dobanzi (rd.253)12530.030000000000000
TITLUL IV SUBVENTII (rd.560+608)1264009592100006092560925736693585722440143721000
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif (rd.561+609))12740.036092561412280002244099721000
40.2o122577857044000
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.216) **)128500000000000000
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale (rd.217) **)12950.040000000000000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.187+218+287+309+354+381+424+466+503+562+589+610+645)13051034500000345034503450846887856861
Transferuri curente (rd.188+219+258+288+310+355+382+425+467+504+563+590+611+646)13151.01034500000345034503450846887856861
Transferuri catre instituţii publice (rd.189+220+289+311+383+426+468+505+564+591+612+647)13251.01.01034500000345034503450846887856861
Actiuni de sanatate (rd.356)13351.01.030000000000000
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului (rd.259)13451.01.140000000000000
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap (rd.260)13551.01.150000000000000
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate (rd.221)13651.01.240000000000000
Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social (rd.261)13751.01.310000000000000
Transferuri de capital (rd.357)13851.020000000000000
Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale (rd.358)13951.02.120000000000000
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.190+222+312+384+427+469+506+537+565+613+648)1405501162500001162511625120423200404137011100
A. Transferuri interne.(rd.191+223+313+385+428+470+507+538+566+614+649)14155.0101162500001162511625120423200404137011100
Programe cu finantare rambursabila (rd.224+429)14255.01.030000000000000
Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila (rd.192+225+430+508)14355.01.080000000000000
Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat (rd.471+509+567+615)14455.01.120000000000000
Programe de dezvoltare (rd.226+539)14555.01.130000000000000
Fond Roman de Dezvoltare Sociala (rd.650)14655.01.150000000000000
Alte transferuri curente interne (rd.193+227+314+386+431+472+510+540+616+651)14755.01.1801162500001162511625120423200404137011100
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.315+359+432)1485701089700001344813448133754375376426412595
Ajutoare sociale (rd.316+360+433)14957.0201089700001344813448133754375376426412595
Ajutoare sociale in numerar (rd.317+361+434)15057.02.0101021700001276813448133754375376426412595
Ajutoare sociale in natura (rd.318+362+435)15157.02.0206800000680000000
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.194+319+387+436+652)15259032810000326232623762118610731351152
Burse (rd.320)15359.010161000014214214256432122
Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale (rd.653)15459.020000000000000
Asociatii si fundatii (rd.321+388+437)15559.11031200000312031203620113010301330130
Sustinerea cultelor (rd.389)15659.120000000000000
Contributii la salarizarea personalului neclerical (rd.390)15759.150000000000000
Despagubiri civile (rd.195)15859.170000000000000
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.196+228+272+290+322+363+391+438+473+511+541+568+592+617+654)1597002575600003327356649918808726410141211300
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.197+229+273+291+323+364+392+439+474+512+542+569+593+618+655)1607102575600003327356649824808726358140791300
"Active fixe
(rd.198+230+274+292+324+365+393+440+475+513+543+570+594+619+656)"16171.0102575600003327356649824808726358140791300
Construcţii(rd.199+231+275+293+325+366+394+441+476+514+544+571+595+620+657)16271.01.0100000000318031800
"Maşini, echipamente si mijloace de transport(rd.200+232+276+294+326+367+395+442+477+515+545+572+596+621+658)"16371.01.02099300001293138338041770716734123001300
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale (rd.201+233+277+295+327+368+396+443+478+516+546+573+597+622+659)"16471.01.03000000001681501800
Alte active fixe (rd.202+234+278+296+328+369+397+444+479+517+547+574+598+623+660)16571.01.3002476300002034218311297230928817790
Reparaţii capitale aferente activelor fixe (rd.203+235+279+297+329+370+398+445+480+518+548+575+599+624+661)16671.030000000000000
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.481+519+625)167720000000094052420
Active financiare (rd.482+520+626)16872.010000000094052420
Participare la capitalul social al societatilor comerciale (rd.483+521+627)16972.01.010000000094052420
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.204+236+330+399+446+484+522+576+628+662)170790000000000000
TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.663)171800000000000000
Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii (rd.664)17280.030000000000000
Alte imprumuturi (rd.665)17380.300000000000000
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.205+237+331+400+447+485+523+577+629+666)174810000000000000
Rambursari de credite externe (rd.206+238+332+486+524+578+630)17581.010000000000000
Rambursari de credite interne (rd.207+333+401+448+487+525+579+631+667)17681.020000000000000
"TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd.675)"177900000000000000
Rezerve17891.010000000000000
Excedent (rd.677)17992.0138852000001114000-29282-1580415551
Deficit18093.010000000000000
1810
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (rd.183+212+246+255)18250.02044826000029107325943365967621182080387039
Autoritati publice si actiuni externe (rd.209)18351.02043744000028249317363280165001156379096829
CHELTUIELI CURENTE (rd.185 la 187+ rd.190+rd.194)18401303293278665001156378946829
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL18510160631606313148161483500650035002648
TITLUL II BUNURI SI SERVICII18620102101218617181166383000506343944181
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.188)187510000000000000
Transferuri curente (rd.189)18851.010000000000000
Transferuri către instituţii publice18951.01.010
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.191)190550000000000000
A. Transferuri interne.(rd.192+193)19155.010000000000000
Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila 19255.01.080
Alte transferuri curente interne 19355.01.180
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.195)194590000000000000
Despagubiri civile19559.170
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.197)196700174710000014071500150
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.198+203)197710174710000014071500150
Active fixe (rd.199 la 202)19871.010174710000014071500150
Construcţii19971.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"20071.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"20171.01.030
Alte active fixe 20271.01.3017471140715150
Reparaţii capitale aferente activelor fixe20371.030
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.205)204790000000000000
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.206+207)205810000000000000
Rambursari de credite externe20681.010
Rambursari de credite interne 20781.020
Din total capitol:2080
Autoritati executive si legislative (rd.210)20951.02.01043744000028249317363280165001156379096829
Autorităţi executive21051.02.01.034374428249317363280165001156379096829
2110
Alte servicii publice generale (rd.240 la rd.244) 21254.02010820000858858858262257129210
CHELTUIELI CURENTE (rd.214 la 216+218+222)21301010820000858858858262257129210
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL21410437437437437100100100137
TITLUL II BUNURI SI SERVICII215206454214214211621572973
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.217)216500000000000000
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 21750.040
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.219)218510000000000000
Transferuri curente (rd.220+221)21951.010000000000000
Transferuri către instituţii publice22051.01.010
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate22151.01.240
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.223)222550000000000000
A. Transferuri interne.(rd.224 la 227)22355.010000000000000
Programe cu finantare rambursabila 22455.01.030
Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila 22555.01.080
Programe de dezvoltare 22655.01.130
Alte transferuri curente interne 22755.01.180
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.229)228700000000000000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.230+235)229710000000000000
Active fixe (rd.231 la 234)23071.010000000000000
Construcţii23171.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"23271.01.0200000
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"23371.01.030
Alte active fixe 23471.01.300
Reparaţii capitale aferente activelor fixe23571.030
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.237)236790000000000000
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.238)237810000000000000
Rambursari de credite externe23881.010
Din total capitol:2390
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale24054.02.050
"Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat"24154.02.060
"Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administraţiile publice locale"24254.02.070
Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor24354.02.101082858858858262257129210
Alte servicii publice generale 24454.02.500
2450
Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 24655.020000000000000
CHELTUIELI CURENTE (rd.248+250)247010000000000000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.249)248200000000000000
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor24920.240
TITLUL III DOBANZI (rd. 251 la 253)250300000000000000
Dobanzi aferente datoriei publice interne25130.010
Dobanzi aferente datoriei publice externe25230.020
Alte dobanzi 25330.030
2540
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (rd.263+264+265) 25556.020000000000000
CHELTUIELI CURENTE (rd. 257)256010000000000000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.258)257510000000000000
Transferuri curente (rd.259 la 261)25851.010000000000000
Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor de zi pentru protecţia copilului25951.01.140
Transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap26051.01.150
Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social26151.01.310
Din total capitol:2620
Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor pentru protecţia copilului26356.02.060
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap26456.02.070
Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate26556.02.090
2660
"Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (rd.268+283) "26759.0202900000029003530353065011641036680
Aparare (rd.281) 26860.020000000000000
CHELTUIELI CURENTE (rd.270+271)269010000000000000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL270100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII271200
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.273)272700000000000000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.274+279)273710000000000000
Active fixe (rd.275 la 278)27471.010000000000000
Construcţii27571.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"27671.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"27771.01.030
Alte active fixe 27871.01.300
Reparaţii capitale aferente activelor fixe27971.030
Din total capitol:2800
Aparare nationala28160.02.020
2820
Ordine publica si siguranta nationala (rd.299+301+302)28361.0202900000029003530353065011641036680
CHELTUIELI CURENTE (rd.285+286+287)2840102800000028003430337055011041036680
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL285100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII28620280028003430337055011041036680
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.288)287510000000000000
Transferuri curente (rd.289)28851.010000000000000
Transferuri către instituţii publice28951.01.010
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.291)29070010000001001001601006000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.292+297)29171010000001001001601006000
Active fixe (rd.293 la 296)29271.01010000001001001601006000
Construcţii29371.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"29471.01.0242042
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"29571.01.0311810018
Alte active fixe 29671.01.301001001000
Reparaţii capitale aferente activelor fixe29771.030
Din total capitol:2980
Ordine publica (rd.300)29961.02.030000000000000
Politie comunitara30061.02.03.040
Protectie civila şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară)30161.02.054004004004001501643650
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale30261.02.50250025003130313050010001000630
3030
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (rd.305+350+377+420)30464.020150628000016246316180316442448934511622988134447
Invatamant (rd.335+338+342+343+345+348) 30565.02097125000010456610456610456631941313701568525570
CHELTUIELI CURENTE (rd.307 la 309+312+315+319)30601097125000010456610456610456631941313701568525570
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL307109696410442410442410442431885313271566425548
TITLUL II BUNURI SI SERVICII308200
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.310)309510000000000000
Transferuri curente (rd.311)31051.010000000000000
Transferuri către instituţii publice31151.01.010
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.313)312550000000000000
A. Transferuri interne.(rd.314)31355.010000000000000
Alte transferuri curente interne 31455.01.180
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.316)315570000000000000
Ajutoare sociale (rd.317+318)31657.020000000000000
Ajutoare sociale in numerar31757.02.010
Ajutoare sociale in natura31857.02.020
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.320+321)319590161000014214214256432122
Burse 32059.0116114214214256432122
Asociaţii şi fundaţii 32159.110
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.323)322700000000000000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.324+329)323710000000000000
Active fixe (rd.325 la 328) 32471.010000000000000
Construcţii32571.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"32671.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"32771.01.030
Alte active fixe 32871.01.300
Reparaţii capitale aferente activelor fixe32971.030
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.331)330790000000000000
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.332+333)331810000000000000
Rambursari de credite externe33281.010
Rambursari de credite interne 33381.020
Din total capitol:3340
Învatamânt prescolar si primar (rd.336+337)33565.02.0304700000005444154441544411600017000900012441
Învatamânt prescolar33665.02.03.01170001700017000170006000600030002000
Învatamânt primar33765.02.03.02300003744137441374411000011000600010441
Învatamânt secundar (rd.339 la 341)33865.02.0405012500005012550125501251594114370668513129
Învatamânt secundar inferior 33965.02.04.01200002000020000200006000600030005000
Învatamânt secundar superior 34065.02.04.02150001500015000150005000500020003000
Invatamant profesional34165.02.04.03151251512515125151254941337016855129
Învatamânt postliceal34265.02.050
Învatamânt nedefinibil prin nivel (rd. 344)34365.02.070000000000000
Învatamânt special34465.02.07.040
Servicii auxiliare pentru educatie (rd.346+347)34565.02.110000000000000
Internate si cantine pentru elevi 34665.02.11.030
Alte servicii auxiliare34765.02.11.300
Alte cheltuieli în domeniul învatamântului34865.02.500
3490
Sanatate (rd.372+374) 35066.0206800000680680753030105
CHELTUIELI CURENTE (rd.352 la 354+rd.359)3510106800000680680753030105
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL352100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII353200
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.355+357)354510000000000000
Transferuri curente (rd.356)35551.010000000000000
Acţiuni de sănătate35651.01.030
Transferuri de capital (rd.358)35751.020000000000000
Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale35851.02.120
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.360)3595706800000680680753030105
Ajutoare sociale (rd.361+362)36057.0206800000680680753030105
Ajutoare sociale in numerar36157.02.01680753030105
Ajutoare sociale in natura36257.02.026806800
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.364)363700000000000000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.365+370)364710000000000000
Active fixe (rd.366 la 369)36571.010000000000000
Construcţii36671.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"36771.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"36871.01.030
Alte active fixe 36971.01.300
Reparaţii capitale aferente activelor fixe37071.030
Din total capitol:3710
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (rd.373)37266.02.060000000000000
Spitale generale37366.02.06.010
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd.375)37466.02.5006800000680680753030105
Alte institutii si actiuni sanitare37566.02.50.50680680680753030105
3760
"Cultura, recreere si religie (rd.403+413+417+418) "37767.02024290000026290256302800077381024663513665
CHELTUIELI CURENTE (rd.379 la 381+384+387)37801024276000026276256162794677241020663513665
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL379100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII38020201262212621466232966325890547503316
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.382)38151011500000115011501150299301301249
Transferuri curente (rd.383)38251.01011500000115011501150299301301249
Transferuri către instituţii publice38351.01.011150115011501150299301301249
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.385)384550000000000000
A. Transferuri interne.(rd.386)38555.010000000000000
Alte transferuri curente interne 38655.01.180
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.388 la 390)38759030000000300030003500110010001300100
Asociaţii şi fundaţii 38859.113000300030003500110010001300100
Susţinerea cultelor 38959.120
Contribuţii la salarizarea personalului neclerical 39059.150
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.392)391700140000141454144000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.393+398)392710140000141454144000
Active fixe (rd.394 la 397)39371.010140000141454144000
Construcţii39471.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"39571.01.0239142500
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"39671.01.030
Alte active fixe 39771.01.301414141501500
Reparaţii capitale aferente activelor fixe39871.030
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.400)399790000000000000
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.401)400810000000000000
Rambursari de credite interne 40181.020
Din total capitol:4020
Servicii culturale (rd.404 la 412)40367.02.03010000000100010001040219451211159
"Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale"40467.02.03.020
Muzee40567.02.03.03800800800840219251211159
Institutii publice de spectacole si concerte40667.02.03.040
Scoli populare de arta si meserii40767.02.03.050
Case de cultura40867.02.03.060
Camine culturale40967.02.03.070
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale41067.02.03.080
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice41167.02.03.120
Alte servicii culturale41267.02.03.30200200200200020000
Servicii recreative si sportive (rd.414 la 416)41367.02.0502027600002227622216223467100700049303316
Sport41467.02.05.01600060006000613021003000930100
Tineret41567.02.05.020
"Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement"41667.02.05.03142761627616216162165000400040003216
Servicii religioase41767.02.061501501501501014000
"Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei"41867.02.50286428642264446440926551210190
4190
Asigurari si asistenta sociala (rd.450 + 451 + rd.453 la 456 + 459) 42068.0202853300003092730927317839225951678355207
CHELTUIELI CURENTE (rd.422+423+424+427+432+436)4210102813700003053130531314809211944576175207
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL422101600144314431443431415283314
TITLUL II BUNURI SI SERVICII423202850285028502850858764617611
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.425)42451023000000230023002300547586555612
Transferuri curente (rd.426)42551.01023000000230023002300547586555612
Transferuri către instituţii publice42651.01.012300230023002300547586555612
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.428)4275501105000001105011050114673000391635011050
A. Transferuri interne.(rd.429 la 431)42855.0101105000001105011050114673000391635011050
Programe cu finanţare rambursabilă 42955.01.030
Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila 43055.01.080
Alte transferuri curente interne 43155.01.18110501105011050114673000391635011050
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.433)4325701021700001276812768133004345373426312590
Ajutoare sociale (rd.434+435)43357.0201021700001276812768133004345373426312590
Ajutoare sociale in numerar43457.02.01102171276812768133004345373426312590
Ajutoare sociale in natura43557.02.020
Tichete de cresa"57,02,03"0
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.437)436590120000012012012030303030
Asociaţii şi fundaţii 43759.1112012012012030303030
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.439)438700396000039639630343711890
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.440+445)439710396000039639630343711890
Active fixe (rd.441 la 444) 44071.010396000039639630343711890
Construcţii44171.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"44271.01.021414144343000
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"44371.01.030
Alte active fixe 44471.01.303823823822600711890
Reparaţii capitale aferente activelor fixe44571.030
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.447)446790000000000000
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.448)447810000000000000
Rambursari de credite interne 44881.020
Din total capitol:4490
Asistenta acordata persoanelor in varsta45068.02.042985298529852835702734696703
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (rd.452)45168.02.050893200001120211202112023926323119402105
Asistenta sociala in caz de invaliditate45268.02.05.0289321120211202112023926323119402105
Asistenta sociala pentru familie si copii45368.02.0647891533160
Ajutoare pentru locuinte45468.02.100
Creşe45568.02.111946178917891730490501368371
Prevenirea excluderii sociale (rd.457+458)45668.02.150344000003721372137751068880879948
Ajutor social45768.02.15.011285156615661620410350375485
Cantine de ajutor social45868.02.15.022155215521552155658530504463
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale45968.02.50112301123011230117633030401736361080
4600
"Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (rd.462+499)"46169.02076113000072055754888861125935309141762714135
"Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.489+492+495 la 497) "46270.020433430000392853963348088109351924696278280
CHELTUIELI CURENTE (rd.464+465+466+469)463010367980000379983908439716103861148095708280
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL464105500670055004700138113761374569
TITLUL II BUNURI SI SERVICII46520307233072333009344418805997979967661
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.467)466510000000000000
Transferuri curente (rd.468)46751.010000000000000
Transferuri către instituţii publice46851.01.010
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.470)469550575000057557557520012520050
A. Transferuri interne.(rd.471+472)47055.010575000057557557520012520050
Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat47155.01.120
Alte transferuri curente interne 47255.01.1857557557557520012520050
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.474+481)47370065450000128754983725497766570
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.475+480)47471065450000128754982785497714150
Active fixe (rd.476 la 479)47571.01065450000128754982785497714150
Construcţii47671.01.011818
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"47771.01.0217917926938326911400
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"47871.01.035050000
Alte active fixe 47971.01.306366110828078272307582150
Reparaţii capitale aferente activelor fixe48071.030
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.482)481720000000094052420
Active financiare (rd.483)48272.010000000094052420
Participare la capitalul social al societatilor comerciale48372.01.01945242
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.485)484790000000000000
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.486+487)485810000000000000
Rambursari de credite externe 48681.010
Rambursari de credite interne 48781.020
Din total capitol:4880
Locuinte (rd.490+491)48970.02.030000000000000
Dezvoltarea sistemului de locuinte49070.02.03.010
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor49170.02.03.300
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.493+494)49270.02.050000000000000
Alimentare cu apa49370.02.05.010
Amenajari hidrotehnice 49470.02.05.020
Iluminat public si electrificari rurale49570.02.065423542354115411150025001000411
Alimentare cu gaze naturale in localitati49670.02.070
"Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale "49770.02.503792033862342224267794351674686277869
4980
Protectia mediului (rd.527 + 530) 49974.020327700000327703585540523150001166880005855
CHELTUIELI CURENTE (rd.501+502+503+506)500010323400000323403585537903150001004870005855
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL501100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII5022032340323403585537903150001004870005855
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.504)503510000000000000
Transferuri curente (rd.505)50451.010000000000000
Transferuri către instituţii publice50551.01.010
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.507)506550000000000000
A. Transferuri interne. (rd.508 la 510)50755.010000000000000
Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila50855.01.080
Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat50955.01.120
Alte transferuri curente interne 51055.01.180
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.512+519)5117004300000430026200162010000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.513+518)5127104300000430026200162010000
Active fixe (rd.514 la 517)51371.0104300000430026200162010000
Construcţii51471.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"51571.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"51671.01.030
Alte active fixe 51771.01.30430430262016201000
Reparaţii capitale aferente activelor fixe51871.030
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.520)519720000000000000
Active financiare (rd.521)52072.010000000000000
Participare la capitalul social al societatilor comerciale52172.01.010
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.523)522790000000000000
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.524+525)523810000000000000
Rambursari de credite externe 52481.010
Rambursari de credite interne 52581.020
Din total capitol:5260
Reducerea si controlul poluarii"74,02,03"0
Salubritate si gestiunea deseurilor (rd.528+529)52774.02.050327700000327703585540523150001166880005855
Salubritate52874.02.05.0132340323403585537855150001000070005855
"Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor"52974.02.05.0243043026680166810000
Canalizarea si tratarea apelor reziduale53074.02.060
5310
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (rd.533+556+585+604+641) 53279.02097563000062867628671129054354839493274322432
"Actiuni generale economice, comerciale si de munca (rd.550)"53380.02010000010101010000
CHELTUIELI CURENTE (rd.535+536+537)53401010000010101010000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL535100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII536201010101010
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.538)537550000000000000
A. Transferuri interne.(rd.539+540)53855.010000000000000
Programe de dezvoltare53955.01.130
Alte transferuri curente interne 54055.01.180
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.542)541700000000000000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.543+548)542710000000000000
Active fixe (rd. 544 la 547)54371.010000000000000
Construcţii54471.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"54571.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"54671.01.030
Alte active fixe 54771.01.300
Reparaţii capitale aferente activelor fixe54871.030
Din total capitol:5490
Actiuni generale economice si comerciale (rd.551 la 554)55080.02.01010000010101010000
Prevenire si combatere inundatii si gheturi55180.02.01.060
Stimulare întreprinderi mici si mijlocii55280.02.01.090
Programe de dezvoltare regionala si sociala55380.02.01.100
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale55480.02.01.301010101010000
5550
Combustibili si energie (rd.581 la 583) 55681.02090502000055806558061055034023838293256721300
CHELTUIELI CURENTE (rd.558+559+560+562+565)5570108992100005492554925676693285721440133720
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL558100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII559200
TITLUL IV SUBVENTII (rd.561)5604008992100005492554925676693285721440133720
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif56140.038992154925549255541225000214408972
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili40.2o122577857044000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.563)562510000000000000
Transferuri curente (rd.564)56351.010000000000000
Transferuri către instituţii publice56451.01.010
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.566)565550000000000000
A. Transferuri interne (rd.567)56655.010000000000000
Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat56755.01.120
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.569)568700581000088188137834738116853123001300
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.570+575)569710581000088188137834738116853123001300
Active fixe (rd.571 la 574) 57071.010581000088188137834738116853123001300
Construcţii57171.01.01300300
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"57271.01.0258188188137534738116553123001300
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"57371.01.030
Alte active fixe57471.01.3000000
Reparaţii capitale aferente activelor fixe57571.030
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.577)576790000000000000
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.578+579)577810000000000000
Rambursari de credite externe 57881.010
Rambursari de credite interne 57981.020
Din total capitol:5800
Energie termica58181.02.069050255806558061055034023838293256721300
Alti combustibili58281.02.070
Alte cheltuieli privind combustibili si energia58381.02.500
5840
"Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (rd.601) "58583.020000000000000
CHELTUIELI CURENTE (rd.587+588+589)586010000000000000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL587100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII588200
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.569)589510000000000000
Transferuri curente (rd.591)59051.010000000000000
Transferuri către instituţii publice59151.01.010
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.593)592700000000000000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.594+599)593710000000000000
Active fixe (rd.595 la 598)59471.010000000000000
Construcţii59571.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"59671.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"59771.01.030
Alte active fixe 59871.01.300
Reparaţii capitale aferente activelor fixe59971.030
Din total capitol:6000
Agricultura (rd.602)60183.02.030000000000000
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 60283.02.03.300
6030
Transporturi (rd.633+637+639) 60484.020705100007051705173923300120017601132
CHELTUIELI CURENTE (rd.606 la 608+610+613)605010683200006832683268323300120012001132
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL606100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII60720832832832832300200200132
TITLUL IV SUBVENTII (rd.609)608400600000006000600060003000100010001000
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif60940.0360006000600060003000100010001000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.611)610510000000000000
Transferuri curente (rd.612)611"51,01"0000000000000
Transferuri către instituţii publice612"51,01.01"0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.614)613550000000000000
A. Transferuri interne.(rd.615+616)61455.010000000000000
Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat61555.01.120
Alte transferuri curente interne61655.01.180
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.618+625)6177002190000219219560005600
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.619+624)6187102190000219219560005600
Active fixe (rd.620 la 623) 61971.0102190000219219560005600
Construcţii62071.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"62171.01.022192192190
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"62271.01.030
Alte active fixe 62371.01.30560560
Reparaţii capitale aferente activelor fixe62471.030
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.626)625720000000000000
Active financiare (rd.627)62672.010000000000000
Participare la capitalul social al societatilor comerciale62772.01.010
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.629)628790000000000000
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.630+631)629810000000000000
Rambursari de credite externe 63081.010
Rambursari de credite interne 63181.020
Din total capitol:6320
Transport rutier (rd.634 la 636)63384.02.030705100007051705173923300120017601132
Drumuri si poduri63484.02.03.010
Transport în comun63584.02.03.0262196219621960003000100010001000
Strazi 63684.02.03.038328328321392300200760132
Transport aerian (rd.638)63784.02.060000000000000
Aviatia civila63884.02.06.020
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor63984.02.500
6400
Alte actiuni economice (rd.669 la 673) 64187.020000000000000
CHELTUIELI CURENTE (rd.643+644+645+648+652)642010000000000000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL643100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII644200
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.646)645510000000000000
Transferuri curente (rd.647)646520000000000000
Transferuri către instituţii publice64752.01.010
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.649)648550000000000000
A. Transferuri interne.(rd.650+651)64955.010000000000000
Fond Roman de Dezvoltare Sociala65055.01.150
Alte transferuri curente interne 65155.01.180
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.653)652590000000000000
Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale65359.020
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 655)654700000000000000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.656+661)655710000000000000
Active fixe (rd.657 la 660)65671.010000000000000
Construcţii65771.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"65871.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"65971.01.030
Alte active fixe 66071.01.300
Reparaţii capitale aferente activelor fixe66171.030
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.663+666)662790000000000000
TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.664+665)663800000000000000
Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii66480.030
Alte imprumuturi66580.300
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd. 667) 666810000000000000
Rambursari de credite interne 66781.020
Din total capitol:6680
Fondul Român de Dezvoltare Sociala 66987.02.010
Zone libere67087.02.030
Turism67187.02.040
Proiecte de dezvoltare multifunctionale67287.02.050
Alte actiuni economice67387.02.500
6740
"VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT"67596.020
REZERVE 67697.020
EXCEDENT (rd.1-rd.117)67798.0238852000001114000-29282-1580415551
DEFICIT67899.020
*) Detalierea se face numai in executie
**) Se completeaza numai in etapa de planificare
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
…………………………………………..
--------------------------------------------------------------------------------
JUDEŢUL:____________CONSTANTA
Unitatea administrativ-teritorială:PRIMARIA CONSTANTA
Formular:
VENITURILE ŞI CHELTUIELILE EVIDENŢIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL
PE ANUL 2007
mii leimii lei
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorProgram 2007Program 2007Program 2007TRIM ITRIMIITRIM IIITRIM IV
TOTAL VENITURI (rd.2)19042511478511933511177330253731806
I. VENITURI CURENTE (rd.3)29042511478511933511177330253731806
C. VENITURI NEFISCALE (rd.4)39042511478511933511177330253731806
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.5)49042511478511933511177330253731806
Diverse venituri (rd.6 la rd.11)536.119042511478511933511177330253731806
Taxe speciale636.11.061510513496168461048430252531806
Amortizare mijloace fixe736.11.070
Depozite speciale pentru constructii de locuinte836.11.080
Fondul de risc936.11.090
Fond de rulment1036.11.1075320101289102489101289012000
Alte venituri1136.11.500
120
TOTAL CHELTUIELI (rd.29+45+65+92+110+141+165+187+205+222+238)139042511478511933511129431154120806
CHELTUIELI CURENTE (rd.30+46+66+93+111+142+166+188+206+223+239)1401132951198215378905629852531806
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.31+47+67+94+112+143+167+189+207+224+240)15100000000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.32+48+68+95+113+144+168+190+208+225+241)1620132951198215378905629852531806
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.33+49+69+96+114+145+169+191+209+226+242)1770771309977810395710223813015890
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.34+50+70+97+115+146+170+192+210+227+243)1871771309977810395710223813015890
Active fixe (rd.35+51+71+98+116+147+171+193+211+228+244)1971.01771309977810395710223813015890
Construcţii2071.01.0100550550000
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"2171.01.028757875795569556000
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"2271.01.030422981981000
Alte active fixe 2371.01.306837390599928709115113015890
Reparaţii capitale aferente activelor fixe (rd.40+56+76+103+121+152+176+198+216+233+249) 2471.030000000
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.57)2579302500000
TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.58)2680302500000
Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa (rd.59)2780.08302500000
280
Autoritati publice si actiuni externe (rd.42)2951.111917186121861818118200150150
CHELTUIELI CURENTE (rd.31+32)3001645158016261166160150150
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL31100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII3220645158016261166160150150
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.34)3370127217032169921686213000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.35+40)3471127217032169921686213000
Active fixe (rd.36 la rd.39)3571.01127217032169921686213000
Construcţii3671.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"3771.01.0260060011801180000
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"3871.01.0342233000
Alte active fixe 3971.01.3067216010158091567913000
Reparaţii capitale aferente activelor fixe 4071.030
Din total capitol:410
Autoritati executive si legislative (rd.43)4251.11.011917186121861818118200150150
Autorităţi executive4351.11.01.031917186121861818118200150150
440
Alte servicii publice generale (rd.61 la rd.63)4554.113500391824938938008000
CHELTUIELI CURENTE (rd.47+48)4601350089324938938008000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL47100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII482035008932493893800800
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.50)49700000000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.51+56)50710000000
Active fixe (rd.52 la rd.55)5171.010000000
Construcţii5271.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"5371.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"5471.01.030
Alte active fixe5571.01.300
Reparaţii capitale aferente activelor fixe 5671.030
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.58)5779302500000
TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.59)5880302500000
Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa5980.0830250
Din total capitol:600
Fond de rulment6154.11.0830250
Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor6254.11.100
Alte servicii publice generale6354.11.5035008932493893800800
640
Invatamant (rd.78+81+85+86+88)6565.110000000
CHELTUIELI CURENTE (rd.67+68)66010000000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL67100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII68200
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.70)69700000000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.71+76)70710
Active fixe (rd.72 la rd.75)7171.010000000
Construcţii7271.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"7371.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"7471.01.030
Alte active fixe 7571.01.300
Reparaţii capitale aferente activelor fixe 7671.030
Din total capitol:770
Învatamânt prescolar si primar (rd.79+80)7865.11.030000000
Învatamânt prescolar7965.11.03.010
Învatamânt primar8065.11.03.020
Învatamânt secundar (rd.82 la 84)8165.11.040000000
Învatamânt secundar inferior 8265.11.04.010
Învatamânt secundar superior 8365.11.04.020
Invatamant profesional8465.11.04.030
Învatamânt postliceal8565.11.050
Învatamânt nedefinibil prin nivel (rd.87)8665.11.070000000
Învatamânt special8765.11.07.040
Servicii auxiliare pentru educatie (rd.89+90)8865.11.110000000
Internate si cantine pentru elevi 8965.11.11.030
Alte servicii auxiliare9065.11.11.300
910
Sanatate (rd.105+107)9266.110000000
CHELTUIELI CURENTE (rd.94+95)93010000000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL94100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII95200
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.97)96700000000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.98+103)97710000000
Active fixe (rd.99 la rd.102)9871.010000000
Construcţii9971.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"10071.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"10171.01.030
Alte active fixe 10271.01.300
Reparaţii capitale aferente activelor fixe 10371.030
Din total capitol:1040
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (rd.106)10566.11.060
Spitale generale10666.11.06.010
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd.108)10766.11.500
Alte institutii si actiuni sanitare10866.11.50.500
1090
"Cultura, recreere si religie (rd.123+134+138+139)"11067.1144053121815318258250
CHELTUIELI CURENTE (rd.112+113)11101311681318258250
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL112100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII1132044031168131825825
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.115)11470500500500000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.116+121)11571500500500000
Active fixe (rd.117 la rd.120)11671.01500500500000
Construcţii11771.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"11871.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"11971.01.030
Alte active fixe 12071.01.30500500500
Reparaţii capitale aferente activelor fixe 12171.030
Din total capitol:1220
Servicii culturale (rd.124 la 133)12367.11.030000000
"Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale"12467.11.03.020
Muzee12567.11.03.030
Institutii publice de spectacole si concerte12667.11.03.040
Scoli populare de arta si meserii12767.11.03.050
Case de cultura12867.11.03.060
Camine culturale12967.11.03.070
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale13067.11.03.080
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice13167.11.03.120
Centre culturale13267.11.03.140
Alte servicii culturale13367.11.03.300
Servicii recreative si sportive (rd.135 la 137)13467.11.0544031481312252250
Sport13567.11.05.010
Tineret13667.11.05.020
"Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement"13767.11.05.0344031481312252250
Servicii religioase13867.11.0650050050000
"Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei"13967.11.50120006006000
1400
Asigurari si asistenta sociala (rd.154+155+157+158+159+160+163)14168.1110011311131000
CHELTUIELI CURENTE (rd.143+144)14201000000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL143020
TITLUL II BUNURI SI SERVICII144200
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.146)1457010011311131000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.147+152)1467110011311131000
Active fixe (rd.148 la rd.151)14771.0110011311131000
Construcţii14871.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"14971.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"15071.01.036060
Alte active fixe 15171.01.30100107110710
Reparaţii capitale aferente activelor fixe 15271.030
Din total capitol:1530
Asistenta acordata persoanelor in varsta15468.11.041717
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (rd.156)15568.11.05000000
Asistenta sociala in caz de invaliditate15668.11.05.020
Asistenta sociala pentru familie si copii 15768.11.060
Ajutoare pentru locuinte15868.11.100
Crese15968.11.11288288
Prevenirea excluderii sociale (rd.161+162)16068.11.15000000
Ajutor social16168.11.15.010
Cantine de ajutor social16268.11.15.020
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale16368.11.5010082682600
1640
"Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.178+180+183+184+185)"16570.1168401742667615475053200745156
CHELTUIELI CURENTE (rd.167+168)16601700748733221200156156
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL167100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII16820700748733221200156156
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.170)169706770173518754217483205890
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.171+176)170716770173518754217483205890
Active fixe (rd.172 la rd.175)17171.016770173518754217483205890
Construcţii17271.01.01550550
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"17371.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"17471.01.03918918
Alte active fixe17571.01.306770173518739537336405890
Reparaţii capitale aferente activelor fixe 17671.030
Din total capitol:1770
Locuinte (rd.179)17870.11.030000000
Dezvoltarea sistemului de locuinte17970.11.03.010
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.181+182)18070.11.050000000
Alimentare cu apa18170.11.05.010
Amenajari hidrotehnice 18270.11.05.020
Iluminat public si electrificari rurale18370.11.063003123121001005656
Alimentare cu gaze naturale in localitati18470.11.070
"Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale "18570.11.5068101739547584274953100689100
1860
Protectia mediului (rd.200+203)18774.1180109201938272821000600500
CHELTUIELI CURENTE (rd.189+190)1880180108730884567451000600500
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL189100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII1902080108730884567451000600500
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.192)191700471537537000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.193+198)192710471537537000
Active fixe (rd.194 la rd.197)19371.010471537537000
Construcţii19471.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"19571.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"19671.01.030
Alte active fixe 19771.01.30471537537
Reparaţii capitale aferente activelor fixe 19871.030
Din total capitol:1990
Salubritate si gestiunea deseurilor (rd.201+202)20074.11.0580109201938272821000600500
Salubritate20174.11.05.0180108730884567451000600500
"Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor"20274.11.05.02471537537
Canalizarea si tratarea apelor reziduale20374.11.060
2040
"Actiuni generale economice, comerciale si de munca (rd.218)"20580.110
CHELTUIELI CURENTE (rd.207+208)206010
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL207100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII208200
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.210)209700
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.211+216)210710
Active fixe (rd.212 la rd.215)21171.010
Construcţii21271.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"21371.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"21471.01.030
Alte active fixe21571.01.300
Reparaţii capitale aferente activelor fixe 21671.030
Din total capitol:2170
Actiuni generale economice si comerciale (rd.219+220)21880.11.010
Prevenire si combatere inundatii si gheturi21980.11.01.060
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale 22080.11.01.500
2210
"Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (rd.235)"22283.110
CHELTUIELI CURENTE (rd.224+225)223010
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL224020
TITLUL II BUNURI SI SERVICII225200
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.227)226700
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.228+233)227710
Active fixe (rd.229 la rd.232)22871.010
Construcţii22971.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"23071.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"23171.01.030
Alte active fixe 23271.01.300
Reparaţii capitale aferente activelor fixe 23371.030
Din total capitol:2340
Agricultura (rd.236)23583.11.030
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 23683.11.03.300
2370
Transporturi (rd.251+255+257)23884.118157815793768376010000
CHELTUIELI CURENTE (rd.240+241)239010000000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL240020
TITLUL II BUNURI SI SERVICII241200
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.243)242708157815793768376010000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.244+249)243718157815793768376010000
Active fixe (rd.245 la rd.248)24471.018157815793768376010000
Construcţii24571.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"24671.01.028157815783768376000
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"24771.01.030
Alte active fixe 24871.01.3010000010000
Reparaţii capitale aferente activelor fixe 24971.030
Din total capitol:2500
Transport rutier (rd.252 la 254)25184.11.038157815793768376010000
Drumuri si poduri25284.11.03.010
Transport în comun25384.11.03.028157815793768376010000
Strazi 25484.11.03.030
Transport aerian (rd.256)25584.11.060000000
Aviatia civila25684.11.06.020
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor25784.11.500
2580
"VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT"25996.110
EXCEDENT 26098.11000479-90-3890
DEFICIT26199.110
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
…………………………………………..
--------------------------------------------------------------------------------
"Avizat,""Se aprobă,"
Director Executiv D.F.PRIMAR
Marcela Frigioiu Radu Ştefan Mazăre
Lista de dotări independente şi utilaje pe anul 2007
CAP. 51 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACTIUNI EXTERNEmii lei
Nr. crt.Denumire dotareSolicitareCantitPreţ unitar"Total alocatie, din care:"Fonduri U.E.Fond specialTaxe speciale Fond rulmentBuget localBuget stat
1Autoturisme (in sistem leasing) 2004 60060001.02
2Echipamente de tehnica de calcul (leasing ctr.2300/30.11.2005)DOI42242201.02
3"Program informatic urmarire contracte vanzare-cumparare, concesiune si asocieri"DADPP 202001.30
4Soft facturare DF202001.30
5Echipamente de tehnica de calcul 2007DAPV+DTA+DF+Stare Civila+DAPL15815801.02
6Program informatic calcul devizeDSP+DTA7701.30
7TV LCDDAPL3301.03
8Soft gestionare electronica autorizatii transport persoane/bunuri in regim taxiDRIOE202001.30
9Soft semnatura electronicaDOI202001.30
10Soft AntivirusDOI202001.30
TOTAL"1,290"00198"1,092"00
CAP. 61 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂmii lei
Nr. crt.Denumire dotareSolicitareCantitPreţ unitar"Total alocatie, din care:"Fonduri U.E.Fond specialTaxe speciale Fond rulmentBuget localBuget stat
1Sirene electronice de alarmare populatie Prot Civ.10010001.03
2Corturi militareProt Civ.181801.03
3Generator de curent continuuProt Civ.6601.02
4Detector metale Prot Civ.181801.02
5Accesorii electronice de cautare subacvatică şi terestra în profunzimeProt Civ.181801.02
TOTAL16000001600
"CAP.67 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE"mii lei
Nr. crt.Denumire dotareSolicitareCantitPreţ unitar"Total alocatie, din care:"Fonduri U.E.Fond specialTaxe speciale Fond rulmentBuget localBuget stat
1Tipografie (leasing)Rev.Tomis141401.02
2Autoturism Dacia (leasing)Muzeu Arta Pop.121201.02
3Etuva - restaurare Muzeu Arta Pop.151501.30
4Sistem de ventilatie laborator restaurareMuzeu Arta Pop.131301.02
TOTAL540000540
CAP.68 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ mii lei
Nr. crt.Denumire dotareSolicitareCantitPreţ unitar"Total alocatie, din care:"Fonduri U.E.Fond specialTaxe speciale Fond rulmentBuget localBuget stat
1Dotari sedii centre pensionari - TV setDAPV606001.03
2Autoutilitara (in sistem leasing 2006)Serv.Crese1141401.02
3Instalatie de frig pentru autoutilitaraServ.Crese202001.02
4Autoturism (in sistem leasing 2007)Serv.Crese9901.02
TOTAL10300060430
"CAP.70 LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ"
Nr. crt.Denumire dotareSolicitareCantitPreţ unitar"Total alocatie, din care:"Fonduri U.E.Fond specialTaxe speciale Fond rulmentBuget localBuget stat
17 Cabine PVC pentru serviciul de pazaDSP505001.01
2Ceasuri stradaleDSP505001.03
3Tamplarie PVC si geamuri termopane (contract in derulare)RAEDPP"3,732""3,732"01.30
4Mobilier (contract in derulare)RAEDPP91891801.03
5"Licente soft, utilitare "SPIT313101.30
6"Echipamente, tehnica de calcul, dotari"SPIT17917901.02
7AutoturismSPIT909001.02
8SCIL Confort Urban (aport capital)SCIL"64,134""1,270""62,770"9401.30
9SC Telegondola (aport capital).CLM"1,520""1,520"01.30
10Foisoare DSP181801.01
11Barci Commando C4DSP636301.02
12Motoare Tohatsu MFS 30 BS-EFIDSP515101.02
13Elemente de joaca in parcuri DSP50050001.01
14SC RAJA S.A. (cesionare acţiuni)CLM20020001.30
TOTAL"71,536"00"1,270""69,690"5760
CAP.81 COMBUSTIBIL SI ENERGIEmii lei
Nr. crt.Denumire dotareSolicitareCantitPreţ unitar"Total alocatie, din care:"Fonduri U.E.Fond specialTaxe speciale Fond rulmentBuget localBuget stat
1RADET - Contoare (contract in derulare)RADET43143101.02
2RADET - Echipamente centrale termice blocuri ANLRADET65365301.02
TOTAL"1,084"0000"1,084"0
CAP.84 TRANSPORTURI mii lei
Nr. crt.Denumire dotareSolicitareCantitPreţ unitar"Total alocatie, din care:"Fonduri U.E.Fond specialTaxe speciale Fond rulmentBuget localBuget stat
1Autobuze si troleibuze (leasing) ctr.117/2001RATC"3,976""3,976"01.02
2Autobuze (leasing) ctr.56743/2004RATC"1,550""1,550"01.02
3Autobuze turistice si Autocar (leasing 2006)RATC"2,850""2,850"01.02
TOTAL"8,376"000"8,376"00