Hotărârea nr. 425/2007

Hotarare privind aprobarea modificarii si completarii H.C.L.M. nr.286/24.07.2002, privind aprobarea modificarii H.C.L.M. nr.l 18/2002 si H.C.L.M. nr.247/2002

România

Judeţul Constanta

consiliul local al municipiului constanta

                                       H OTARARE

privind aprobarea modificării si completării H.C.L.M. nr.286/24.07.2002, privind aprobarea modificării H.C.L.M. nr.l 18/2002 si H.C.L.M. nr.247/2002

Consiliul Local al Municipiului Constanta , intrunit in şedinţa ordinara din data de 27.07.2007;

Luând in dezbatere expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ştefan Mazăre, Raportul Comisiei Administraţie Publica Locala, Juridica, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor si Libertăţilor Cetăţeneşti nr.5 si Referatul Direcţiei Administrarea Domeniului Public si Privat;

Vazand prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, Legii nr.215/2001, privind administraţia publica locala, republicata, Legii 453/2001, privind modificarea si completarea Legii nr.50/1991 -privind autorizarea executării construcţiilor si unele masuri pentru realizarea locuinţelor; HG nr.577/2002 - privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizării ";

Având in vedere prevederile H.C.L.M. nr.37/31.01.2002, privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile (terenuri sau clădiri) aparţinând domeniului privat al Municipiului Constanta, H.C.L.M. nr.l 18/28.03.2002, privind aprobarea vânzării unor bunuri imobile in baza H.C.L.M. nr.37/31.01.2002, H.C.L.M. nr.247/30.05.2002, privind aprobarea vânzării prin licitaţie publica sau negociere directa a unor bunuri imobile (terenuri sau clădiri) aparţinând domeniului privat al Municipiului Constanta, H.C.L.M. nr.286/24.07.2002, privind aprobarea modificării H.C.L.M. nr.l 18/28.03.2002 si H.C.L.M. nr.247/30.05.2002; In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, a art.115 alin. 1, lit.b si art.123 alin.2 si 3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata;

HOTĂRĂŞTE

Art.l. Se aproba modificarea si completarea art.2 din H.C.L.M. nr.286/24.07.2002, care va avea următorul cuprins:

Consiliul Local al Municipiului Constanta imputerniceste comisia sa aprobe vânzarea terenurilor pentru care exista diferenţa de măsurători de pana la +10% fata de suprafaţa aprobata iniţial prin hotărâre a consiliului local, ca urmare a întocmirii ulterioare a documentaţiei cadastrale.

Pentru terenurile a căror procedura de vânzare aprobata este negocierea directa, comisia mandatata este împuternicita sa avizeze spre vânzare o suprafaţa


mai mica decât cea aprobata iniţial de către consiliul local prin hotărâre, in funcţie de opţiunea ulterioara a cumpărătorului.

Art.2. Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Direcţiei Administrarea Domeniului Public si Privat, Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Tehnic-Achizitii, Direcţiei Financiare in vederea aducerii la indeplinire si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de 25 consilieri din 27 membrii.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

CONTRASEMNEAZĂ

                                                          SECRETAR,

CONSTANTA
NR.425/27.07.2007