Hotărârea nr. 424/2007

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA SI MODIFICAREA H.C.L.M. 444 / 2000 MODIFICATA

         românia

       Judeţul Constanta

        consiliul local municipal

HOTARARE

PRIVIND COMPLETAREA SI MODIFICAREA

H.C.L.M. 444 / 2000 MODIFICATA

Consiliul Local al municipiului Constanta intrunit in şedinţa ordinara din data
de 27.07.2007;

Analizind expunerea de motive prezentata de Primarul municipiului Constanta - domnul RADU ŞTEFAN MAZĂRE, referatul cu nr.78304/15.06.2007 al Direcţiei Corp Control si Avizele Comisiilor de specialitate nr. 3 si 5.

Avind in vedere prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 2 / 2001 si ale H.C.L.M. 444 / 2000 modificata si completata cu H.C.L.M. 310 /2001, 364 / 2001, 265 / 2002, 505 / 2002, 163 / 2003, 352 / 2003, 68 / 2004, 255 / 2004, 530 / 2006.

In temeiul Art. 38 lit „ r" si ale art. 46 alin 1 din Legea 215 - 2001, privind Administraţia Publica Locala:

HOTĂRĂŞTE:

ART. 1: Se completează art. 3 din H.C.L.M. 444 / 2000 cu litera J" astfel: ,j" - Agenţii comerciali şi persoanele fizice autorizate, deţinători de active situate pe arterele stradale principale au obligaţia ca în perioada 01.12 a anului curent şi 07.01 a anului următor cu ocazia sărbătorilor de iarnă să amenajeze prin decorare şi iluminare vitrinele activelor pe o suprafaţă de minim 50% , inclusiv in zilele de simbata, duminica si sărbători legale. Iluminatul activelor va funcţiona odată cu iluminatul stradal asigurat de administraţia publică locală. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 100 lei la 300 lei pentru persoane fizice şi de la 300 lei la 500 lei pentru persoane juridice.

ART. 2: Se modifica art. 4 lit. "i" si va avea următoarea formulare : "Circulaţia vehiculelor de agrement cu tracţiune animală, fără asigurarea săculetilor de colectare a gunoiului de animal. Nerespectarea acestei obigaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 1000 lei la 2500 lei."


ART. 3. Se modifica Art. 5, lit "e" care va avea următorul conţinut " Cu amendă de la 50 pînă la 150 lei pentru contravenţiile prevăzute la lit. e "
ART. 4. . Se modifica Art. 5 şi se completează cu lit " h " care va avea următorul conţinut " Cu amendă de la 100 pînă la 300 lei pentru contravenţiile prevăzute la lit. g "

ART. 5. Se modifică art. 8 lit „ c" care va avea următorul conţinut: „ distrugerea trotuarelor, bordurilor, a străzilor, inclusiv de către utilajele ce execută lucrări de orice fel, precum şi executarea de pene la borduri".

ART. 6: Se modifica in conţinutul art. 4 lit. "o" textul " imediat după depunere " cu textul " după incetarea ninsorii, poleiului "si va avea următoarea formulare "Necurăţirea zăpezii şi gheţii de pe trotuare şi rigole din faţa imobilelor după încetarea ninsorii, poleiului ; această obligaţie revine deţinătorilor de imobile ( proprietari sau chiriaşi ), spaţii comune sau incinte. . Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 200 lei la 400 lei pentru persoane fizice şi de la 400 lei la 800 lei pentru persoane juridice." ART. 7: Se completează art. 4 lit. "r" cu textul "locatari/proprietari si deţinătorii de imobile ( proprietari sau chiriaşi)." Si va avea următoarea formulare "Necurăţirea si neefectuarca dezinsecţiilor subsolurilor inundate, de către asociaţiile de locatari/proprietari si deţinătorii de imobile ( proprietari sau chiriaşi)."

ART. 8: Se modifica art. 8 lit "d"care va avea următorul conţinut: "Nerefacerea tramei stradale, trotuarelor, parcajelor, în termen de maxim 48 ore, la stadiul piatra pînă la cota " zero ", de la data/momentul inceperii lucrărilor de intervenţii în domeniul public sau privat al municipiului Constanţa indiferent dacă acestea sunt avarii sau lucrări noi". Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 1500 lei la 2500 lei.
ART. 9: Se modifica art. 8 lit "e" care va avea următorul conţinut: "Nesemnalizarea rutieră corespunzătoare de zi şi de noapte de către executantul oricărui fel de săpături, inclusiv cele de intervenţii, în caz de avarii, care se efectuează în suprafeţele străzilor, trotuarelor şi parcajelor aşa cum este precizat in prevederile art. 33 din Legea 49/2006 privind aprobarea O.U.G. 195/2002." ART. 10: Se completează art 8 cu lit " 1" astfel:

"1" - Parcarea în vederea campării ( utilizarea ca spaţiu de odihnă sau locuire ) a autorulotelor, rulotelor, în afara locurilor special amenajate şi autorizate in acest sens ( campinguri, parcuri de rulote ). Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 1500 lei.
ART. 11: Se completează art. 8 cu "8.1" care va avea următorul conţinut " "8.1" - Pentru contravenţiile prevăzute la art. 4 lit. w, art. 6 lit. f, art. 8 lit. k,m, x si y, la solicitarea scrisă a organului de control, proprietarul sau deţinătorul unui vehicul este obligat să comunice, în scris, în termen de 5 zile de la data comunicării solicitării scrise, identitatea persoanei căreia i-a incredinţat vehicolul la   data   săvîrşirii   contravenţiei.   Nerespectarea   acestei   obligaţii   constituie


contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 400 lei la 1000 lei pentru

persoane fizice şi de la 800 lei la 1600 lei pentru persoane juridice.

ART. 12: Se completează art 8 cu "8.2" care va avea următorul conţinut:

"8.2" - Obstrucţionarea controlului prin neprezentarea documentelor solicitate de

organul    de   control   conform   prevederilor   articolului   anterior   constituie

contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 400 lei la 800 lei pentru persoane

fizice şi de la 800 lei la 1600 lei pentru persoane juridice.

ART. 13: Se completează art 8 cu "8.3" care va avea următorul conţinut:

"8.3" -    Neridicarea depozitelor de materiale ( bucăţi de asfalt, beton, pietriş,

borduri, nisip, pămînt, moloz şi alte materiale ) rezultate în urma lucrărilor de

orice fel  în/pe domeniul public sau privat al municipiului Constanta, in termen

de 48 ore de la încheierea lucrărilor de de către executantul lucrării si investitor.

Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu

amenda de la 750 lei la 1500 lei pentru persoane fizice şi de la 1500 lei la 2400

lei pentru persoane juridice.

ART. 14: Se completează art 8 cu "8.4" care va avea următorul conţinut:

"8.4" -      Neanunţarea lucrărilor de intervenţie în regim de avarie , în domeniul

public sau privat al municipiului Constanţa , la Dispeceratul Primăriei, în termen

de 24 ore de la inceperea lucrărilor. Nerespectarea acestei obligaţii constituie

contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 1500 lei la 2000 lei.

ART. 15: Se modifica conţinutul art. 8 lit "u" care va avea următorul conţinut:

"u" -       Executarea necorespunzătoare a lucrărilor de umplutură şi compactare a

săpăturilor,   necompletarea  permanentă  în   urma   tasărilor   cu   materiale   de

umplutură ( piatră )ce duc la surparea lucrărilor. Nerespectarea acestei obligaţii

constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 1000 lei la 1500 lei.

ART. 16: Se modifica art. 16 care va avea următorul conţinut:

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor din prezenta hotărîre se face

prin Proces verbal încheiat de împuterniciţii Primarului precum şi de către

lucrătorii din Poliţie, Jandarmerie, Corpul de pază a judeţului Constanţa".

ART. 17: Compartimentul Arhivă, va comunica prezenta hotărîre persoanelor interesate, Direcţiei Corp Control in vederea aducerii la îndeplinire, mass-mediei locale si Prefecturii Judeţului Constanta , spre ştiinţă.

Prezenta hotărîre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI                      CONTRASEMNEAZĂ

SECTRETAR
NR.424/27.07.2007