Hotărârea nr. 423/2007

Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţa

Consiliul local al municipiului Constanta, intrunit în şedinţa ordinara din data de 27.07.2007 ;

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul primar Radu
Ştefan Mazăre, avizul Comisiei de specialitate nr.5 precum si referatul
Compartimentului pentru comisiile de specialitate ale CLM înregistrat sub nr.
                 ;

Vazand prevederile Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului local adoptat prin HCLM nr.159/30.05.2002, precum si HCLM nr.233/2007 prin care a fost ales preşedinte de şedinţa domnul Stoica Gheorghe;

In temeiul prevederilor art. 35 alin.l si art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 republicata, privind administraţia publica locala;

HOTĂRĂŞTE:

Art.   1- Se   alege   in   funcţia   de   preşedinte   de   şedinţa   domnul

 STOICA GHEORGHE pentru un mandat de 3 luni.

Art.2 - Serviciul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre celor interesaţi, precum si, spre ştiinţa, Prefecturii Judeţului Constanta..

Adoptata de 24 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTE ŞEDINŢA,

CONTRASEMNEAZĂ,

STOICA GHEORGHE                                           SECRETAR,

ENACHE MARCELA

Nr.423/27.07.2007