Hotărârea nr. 422/2007

Hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a unor bunuri imobile ( terenuri sau cladiri ) ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta

Romania

Judetul Constanta

consiliul local al Municipiului Constanta

 

 

H  O T A R A R E

privind aprobarea  vanzarii prin  negociere directa a

unor bunuri imobile ( terenuri sau cladiri )

  ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta

 

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Constanta , intrunit in sedinta ordinara din data de 27.07.2007;

          Luand in dezbatere expunerea de motive a d-lui Primar Radu Stefan Mazare,  Raportul Comisiei de Studii, prognoze economico-sociale, Buget finante,  Administrarea Domeniului Public si Privat nr.1,  Comisiei juridice nr.5 si Referatul Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat ;

Vazand prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia Legea 453/2001, privind modificarea si completarea Legii nr.50/1991 – privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, HG nr.577/2002 - privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii “;

Avand in vedere prevederile HCLM nr.37/31.01.2002 - privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile (terenuri sau cladiri) apartinand domeniului  privat al municipiului Constanta, HCLM nr.35/31.01.2002 - privind organizarea procedurii de achizitie a serviciului de evaluare in vederea stabilirii valorii bunurilor imobile  apartinand domeniului privat al municipiului Constanta,  HCLM nr. 118/2002 “privind vanzarea unor bunuri imobile in baza HCLM nr. 37/2002”, HCLM nr. 286/30.09.2002 “privind modificarea HCLM nr. 118/28.03.2002 si HCLM nr. 247/30.05.2002“, HCLM nr.385/30.09.2002 “privind aprobarea completarii HCLM nr.37/31.01.2002 privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile (terenuri sau cladiri) apartinand domeniului privat al Municipiului Constanta“, HCLM nr.537/06.11.2002 “privind aprobarea modificarii HCLM nr.37/31.013.2002”, HCLM nr.594/18.12.2002 “privind aprobarea completarii HCLM nr.37/31.01.20021”, HCLM nr.167/17.04.2003 “privind aprobarea completarii HCLM nr.118/2002”, HCLM nr.227/23.06.2004 “privind aprobarea modificarii HCLM nr.118/28.03.2002, HCLM nr.366/02.08.2004 “privind aprobarea modificarii HCLM nr.227/23.06.2004, HCLM nr.365/02.08.2004 “privind aprobarea completarii anexei la HCLM nr.37/31.01.2002”, HCLM nr.229/25.05.2005 “privind aprobarea modificarii anexei la HCLM nr.37/2002”, HCLM nr.494/25.10.2006 “privind completarea HCLM nr.37/31.01.2002” precum si Dispozitia Primarului Municipiului Constanta nr.534/2003;

Analizand prevederile HCLM nr. 594/18.12.2002 “ privind aprobarea completarii HCLM nr. 37/01.2002 “ ;

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, a art.115 alin.1, lit.b si art.123 alin.2 si 3 din Legea nr.215/2001, republicata,  privind administratia publica locala;

 

H O T A R A S T E

 

            Art.1. Se aproba vanzarea, prin negociere directa a unor bunuri imobile (terenuri sau cladiri) situate pe domeniul privat al municipiului Constanta, conform anexelor nr. 1-17, ce fac parte integranta din prezenta hotarare;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

            Art.2. Pretul de pornire la negocierea directa  va fi cel stabilit prin Raport de Evaluare intocmit in baza HCLM nr. 35/2002 - privind organizarea procedurii de achizitie a serviciului de evaluare in vederea stabilirii valorii bunurilor imobile apartinand domeniului privat al municipiului Constanta;

 

            Art.3. Se aproba anularea Anexelor 3, 9 si 10 din H.C.L.M. nr.8/20.01.2006 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor bunuri imobile (terenuri sau cladiri) ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta.

           

            Art.4. Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat, Directiei Patrimoniu, Directiei Tehnic-Achizitii, in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta Prefecturii Judetului Constanta 

 

 

Prezenta hotarare a fost adoptata de 24 consilieri din 27 membrii.

 

 

 

                                PRESEDINTELE SEDINTEI

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      CONTRASEMNEAZA

 

                                                                                                              SECRETAR,

constanta

NR . 422/ 27.07.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

Judetul Constanta

Primaria Municipiului Constanta

Directia Administrarea Domeniului Public si Privat

Serviciul  Urmarire si Executare Contracte-vanzari

nr.______/___________

 

 

 

R E F E R A T

 

Se propune punerea in aplicare a HCLM nr. 37/2002 ca urmare a numarului mare de cereri din partea unor persoane fizice si juridice de a cumpara bunuri imobile si avand in vedere intentia municipalitatii de a vinde bunurile imobile – terenuri  ce apartin domeniului privat al municipiului Constanta.

Vanzarea terenurilor ce apartin domeniului privat al municipiului Constanta se va face pentru fiecare tip de relatie juridica existenta intre agentii economici sau persoane fizice si Primaria municipiului Constanta, specificate in HCLM nr. 37/2002.

Vanzarea se va face in baza  HCLM nr. 35/2002 privind organizarea procedurii de achizitie a serviciului de evaluare in vederea stabirii valorii bunurilor imobile apartinand domeniului privat al municipiului Constanta precum si ale HCLM nr.37/2002 privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor cu modificarile si completarile ulterioare precum si in conformitate cu prevederile HCLM nr. 494/2006.

            Prin prezentul proiect de hotarare se propune vanzarea prin negociere directa a unor suprafete de teren ce reprezinta intregiri de proprietate, precum si terenuri aferente constructiilor detinute de proprietari cu titlu valabil conform anexelor, ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

            Anexele privind “Vanzarea prin negociere directa“ ce fac parte integranta din prezenta hotarare de vanzare a unor bunuri imobile ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta au fost intocmite in baza  solicitarii de cumparare teren si a actelor prezentate de solicitant precum si a situatiei juridice a terenului (elaborata de Directia Patrimoniu si Directia Administratie Publica Local – Serviciul Juridic), masuratoarea topografica avizata de Directia Patrimoniu, a certificatelor de urbanism emise in vederea vanzarii sau punctele de vedere urbanistice exrpimate de catre Directia Urbanism cu privire la procedura de vanzare, si in corelatie cu Hotarari ale Consiliului Local sau proiectede hotarari ce  urmeaza a fi inaintate spre aprobare Consiliului Local Municipal Constanta in aceeasi sedinta cu prezentul proiect de hotarare.

Aceste proiecte de hotarari se refera la inventarul bunurilor ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta.

Terenurie propuse spre vanzare in prezentul proiect de hotarare au fost  analizate si avizate favorabil de catre comisiile de specialitate ale Consiliului Municipal Constanta.

            Totodata prin acest proiect de hotarare se propune anularea Anexelor 3, 9 si 10 din H.C.L.M. nr.8/20.01.2006 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor bunuri imobile (terenuri sau cladiri) apartinand domeniului privat al Municipiului Constanta, intrucat solicitantii terenurilor situate in municipiul Constanta, str.Nicolae Iorga nr.83C, str.Nicolae Iorga nr.83B, str.Nicolae Iorga nr.83A, in suprafata de 100 mp., 60,07 mp., respectiv 55,14 mp avand destinatia de spatii comerciale  au obtinut in baza Sentintelor 2639/COM/2007, 2638/COM/2007, 2640/COM/2007, ramase definitive si executorii, obligarea Consiliului Local al Municipiului Constanta la aprobarea vanzarii prin negociere directa.  

            Fata de cele mentionate mai sus supunem spre aprobare proiectul de hotarare “privind aprobarea vanzarii prin negociere directa  a unor bunuri imobile (terenuri sau cladiri) ce apartin domeniului privat al municipiului Constanta “.

 

 

DIRECTOR,

CONSTANTIN BABUS                                                                                            SEF SERVICIU,

CAMELIA DUDAS

Elaborat,

Caterina Faraon

ANEXA 1 LA HCLM NR.422/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAF

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

 1.

Teren strada Primaverii nr.65A

75.2

CUTIERU GABRIEL

CU nr.2966/

2007

Locuire- intregire proprietate

-          Solicitare de cumparare nr.51397/2006

-       Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta

-      Terenul propus spre vanzare este limitrof proprietatii detinute de titularul  cererii de cumparare si are destinatia de intregire proprietate- locuire conform PUG, propunandu-se realizarea aliniamentul la celelalte proprietati de pe strada Primaverii

 

PRESEDINTE SEDINTA,


 

ANEXA 2 LA HCLM NR.422/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAF

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

 1.

Teren Statiunea Mamaia, Zona Bar Melody

149.10

OPINCA MARIAN

CU nr.2695/

2007

Intregire proprietate- complex turistic

- Solicitarea de cumparare 96325/2007

- Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta

- Terenul propus spre vanzare este limitrof proprietatii detinute de titularul  cererii de cumparare si are destinatia de intregire proprietate- complex turistic   cf PUD Mamaia

-  Avand in vedere aceasta destinatie, Directia Urbanism recomanda vanzarea prin negociere directa

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,


 

ANEXA 3 LA HCLM NR.422/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAF

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

 1.

Teren Bd.Mamaia nr.173

100

SC AMIA IMPORT-EXPORT SRL

CU nr.2961/

2007

Intregire prorprietate- locuire P+1-2E servicii profesionale pe max 200 mp., spatii comerciale

-          Solicitare de cumparare nr.62537/2007

-       Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta

-      Terenul propus spre vanzare este limitrof proprietatii detinute de titularul  cererii de cumparare si are destinatia de locuire P+1-2E servicii profesionale pe max 200 mp., spatii comerciale conform PUG

 

PRESEDINTE SEDINTA,


 

ANEXA 4 LA HCLM NR422/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAF

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

 1.

Teren Statiunea Mamaia, Zona Hotel Majestic

250

SC DACOS COMPANY SRL

CU nr.2964/

2007

Intregire proprietate- Hotel

- Solicitarea de cumparare 92608/2007

- Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta

- Terenul propus spre vanzare este limitrof proprietatii detinute de titularul  cererii de cumparare si are destinatia de intregire proprietate- Hotel  cf PUD Mamaia

-  Avand in vedere aceasta destinatie, Directia Urbanism recomanda vanzarea prin negociere directa

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,

 


 

ANEXA 5 LA HCLM NR.422/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAF

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

 1.

Teren Strada Navalnicului nr.9A

96

SC ALPIL STAR SRL

CU nr.2960/

2007

Locuire colectiva, locuri de joaca, parcaje

-          Solicitare de cumparare nr.42773/2007

-      Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta

-      Activul amplasat pe terenul ce face obiectul vanzarii este proprietate a SC ALPIL STAR SRL, iar dreptul de proprietate asupra constructiilor si dreptul de folosinta asupra terenului sunt inregistrate la OCPI Constanta sub nr.102115/2007

-      Proprietarul constructiilor indeplineste conditiile art.125 alin.3 din Legea nr.215/2001republicata

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,


 

ANEXA 6 LA HCLM NR.422/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAF

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

 1.

Teren Sat Vacanta, Lot 21

206

SC TRIUMH COMTUR SRL

CU nr.2963/

2007

Fast Food

-          Solicitare de cumparare nr.42773/2007

-      Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta

-      Activul amplasat pe terenul ce face obiectul vanzarii este proprietate a SC TRIUMH COMTUR SRL edificat in baza contractului de concesiune nr.53132/2002

-      Proprietarul constructiilor indeplineste conditiile art.125 alin.3 din Legea nr.215/2001republicata

-     Dreptul de proprietate asupra constructiilor si dreptul de folosinta asupra terenului sunt inregistrate la OCPI Constanta sub nr.21106/2005

 

PRESEDINTE SEDINTA,


 

ANEXA 7 LA HCLM NR422/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAF

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

 1.

Teren Strada Caiuti nr.24A

56.24

ILIESCU IOANA

CU nr. 2952/2007

Locuire- intregire proprietate

- Solicitarea de cumparare 855/2007

- Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta

- Terenul propus spre vanzare este limitrof proprietatii detinute de titularul  cererii de cumparare si are destinatia de intregire proprietate- locuire conf.PUG

-           

 

PRESEDINTE SEDINTA,


                                                                            ANEXA 8 LA HCLM NR.422/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAF

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

 1.

Teren Soseaua Mangaliei nr.1F

58.30

SC GA TOUR SRL

CU nr.2374/

2007

Spatiu comercial

-                    Solicitare de cumparare nr.140339/2006

-      Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta si are destinatia de spatiu comercial

-      Activul amplasat pe terenul ce face obiectul vanzarii este proprietate a SC GA TOUR SRL edificat in baza contractului de concesiune nr.112586/2002

-      Proprietarul constructiilor indeplineste conditiile art.125 alin.3 din Legea nr.215/2001 republicata

-     Dreptul de proprietate asupra constructiilor si dreptul de folosinta asupra terenului sunt inregistrate la OCPI Constanta sub nr.10509/2002

 

PRESEDINTE SEDINTA,


 

ANEXA 9 LA HCLM NR.422/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAF

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

 1.

Teren str.Nicolae Iorga, nr.83C

100

SC SERETTI ITALY SRL

CU nr.2962/2007

Spatiu comercialcf HCLM nr.703/2005

-      Solicitare de cumparare nr.21513/2005

-      Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta si are destinatia de spatiu comercial cf HCLM nr.703/2005

-      Activul amplasat pe terenul ce face obiectul vanzarii este proprietate a SC SERETTI  ITALY SRL edificat in baza autorizatiei de construire nr.66/1994

-      Proprietarul constructiilor indeplineste conditiile art.125 alin.3 din Legea nr.215/2001republicata

-     Dreptul de proprietate asupra constructiilor si dreptul de folosinta asupra terenului sunt inregistrate la OCPI Constanta sub nr. 19812/2006

-    Solicitantul a obtinut in baza Sentintei 2639/COM/2007 obligarea Consiliului Local la vanzarea terenului prin negociere directa

 

PRESEDINTE SEDINTA,


 

ANEXA 10 LA HCLM NR.422/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAF

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

 1.

Teren str.Nicolae Iorga nr.83B

60.07

SC EMILIA LADI H SRL

CU nr.2957/

2007

Spatiu comercial cf H.C.L.M. nr.703/2005

- Solicitare de cumparare nr.21904/2005

-      Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta si are destinatia de spatiu comercial cf HCLM nr.703/2005

-      Activul amplasat pe terenul ce face obiectul vanzarii este proprietate a SC  EMILIA LADI H SRL edificat in baza autorizatiei de construire nr.65/1994

-      Proprietarul constructiilor indeplineste conditiile art.125 alin.3 din Legea nr.215/2001republicata

-     Dreptul de proprietate asupra constructiilor si dreptul de folosinta asupra terenului sunt inregistrate la OCPI Constanta sub nr. 19813/2006

-    Solicitantul a obtinut in baza Sentintei 2638/COM/2007 obligarea Consiliului Local la vanzarea terenului prin negociere directa

 

PRESEDINTE SEDINTA,


 

ANEXA 11 LA HCLM NR.422/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAF

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

 1.

Teren str.Nicolae Iorga nr.83A

55.14

SC EMILIA SRL

CU nr.2956/2007

Spatiu comercial cf H.C.L.M. nr.703/2005

-       Solicitare de cumparare nr.22577/2005

-      Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta si are destinatia de spatiu comercial cf HCLM nr.703/2005

-      Activul amplasat pe terenul ce face obiectul vanzarii este proprietate a SC EMILIA SRL edificat in baza autorizatiei de construire nr.65/1994

-      Proprietarul constructiilor indeplineste conditiile art.125 alin.3 din Legea nr.215/2001 republicata

-     Dreptul de proprietate asupra constructiilor si dreptul de folosinta asupra terenului sunt inregistrate la OCPI Constanta sub nr.19814/2006

-    Solicitantul a obtinut in baza Sentintei 2640/COM/2007 obligarea Consiliului Local la vanzarea terenului prin negociere directa

 

PRESEDINTE SEDINTA,


 

ANEXA 12 LA HCLM NR.422/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAF

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

 1.

Teren Strada Cuza Voda nr.33

80

Familia COJA

CU nr.2954/2007

Locuire, comert, servicii - intregire proprietate

- Solicitarea de cumparare -

- Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta

- Terenul propus spre vanzare este limitrof proprietatii detinute de titularul  cererii de cumparare si are destinatia de intregire proprietate- locuire, comert, servicii conf.PUG

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,

 


 

ANEXA 13 LA HCLM NR.422/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAF

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

 1.

Teren Statiunea Mamaia, Zona Hotel Majestic

222.7+

27.3

SC NITALEXIL SRL

CU nr2955/2007

Intregire proprietate- Hotel

- Solicitarea de cumparare 92610/2007

- Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta

- Terenul propus spre vanzare este limitrof proprietatii detinute de titularul  cererii de cumparare si are destinatia de intregire proprietate- Hotel cf PUD Mamaia

Avand in vedere aceasta destinatie, Directia Urbanism recomanda vanzarea prin negociere directa

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,


 

ANEXA 14 LA HCLM NR.422/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAF

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

 1.

Teren Bd.Mamaia- Zona Pescarie

135

OPINCA MARIAN

CU nr.2953/2007

Intregire proprietate- circulatii publice cf PUG

-       Solicitare de cumparare nr.96328/2007

-       Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta

-       Terenul propus spre vanzare este limitrof proprietatii detinute de titularul  cererii de cumparare si are destinatia de intregire proprietate- circulatii publice conform PUG

 

PRESEDINTE SEDINTA,


 

 

ANEXA 15 LA HCLM NR.422/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAF

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

 1.

Teren Bd.Tomis

78

SC CIN-CIN SRL

CU nr.2959/

2007

Servicii comerciale, alimentatie publica, turism, loisir, locuire- intregire proprietate cf PUZ Peninsula

- Solicitarea de cumparare 60547/2007

- Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta

- Terenul propus spre vanzare este limitrof proprietatii detinute de titularul  cererii de cumparare si are destinatia de intregire proprietate- servicii comerciale, alimentatie publica, turism, loisir, locuire cf PUZ Peninsula

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,

 


 

ANEXA 16 LA HCLM NR.422/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAF

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

 1.

Teren Statiunea Mamaia, Zona Hotel Vega

386

SC COMPLEX VEGA SA

CU nr.2958/2007

Terasa, alei, spatiu verde cf PUD Mamaia 2001

- Solicitarea de cumparare16138/2007

- Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta

- Terenul propus spre vanzare este limitrof proprietatii  titularului  cererii de cumparare, fiind cuprins intre constructiile detinute de acesta si reprezinta practic o enclava in mijlocul proprietatii, avand destinatia de terasa, alei, spatiu verde cf PUD Mamaia, fiind necesar bunei desfasurari a activitatii ; astfel sunt aplicabile dispozitiile art.123 alin.2 si

3 din Legea nr.215/2001, republicata

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,


 

ANEXA 17 LA HCLM NR.422/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAF

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

 1.

Teren Stada Baba Novac nr.167

37

CARAMIHAI CONSTANTIN

CU nr.2951/2007

Institutii, servicii, comert, echipamente publice cf H.C.L.M. nr.588/2005

- Solicitarea de cumparare16138/2007

- Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta

- Terenul propus spre vanzare este limitrof proprietatii detinute de titularul  cererii de cumparare si are destinatia de institutii, servicii, comert, echipamente publice cf H.C.L.M. nr.588/2005, fiind necesar bunei desfasurari a activitatii

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,