Hotărârea nr. 421/2007

Hotarare privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanta a Pasajului rutier Filimon Sarbu, aflat in prezent in gestiune delegata la SCIL CONFORT URBAN SRL, in administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului- Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

 
HOTARARE

privind transmiterea  din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanta a Pasajului rutier Filimon Sarbu, aflat in prezent  in gestiune delegata la SCIL CONFORT URBAN SRL, in administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului- Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania.

 

     Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in sedinta din data de 27.07.2007;

Avand in vedere expunerea de motive a domnului primar Radu Stefan Mazare, raportul Comisiei nr.2 – Urbanism, Comisiei nr.5- Juridica si referatul Directiei Gospodarire Comunala nr. 98579/23.07.2007 ;

In conformitate cu art. 12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, actualizata;

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit. “c” si alin.5, lit. “a”, al art.46, alin.2, art.123 alin.1 si art. 115 alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

HOTARASTE :

 Art.1 - Se aproba transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanta a Pasajului rutier Filimon Sarbu, situat intre DN3C si B-dul Aurel Vlaicu, aflat in prezent  in gestiune delegata a SCIL CONFORT URBAN SRL, in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului- Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania, avand urmatoarele caracteristici tehnice:

-lungime -476,6 m

-latime carosabil -2x7,8 m

-deschideri -2x15,2 si 7x16,0 m; 20 deschideri intre 20,83 si 30,0 m

-sectiune aclatuita din grinzi prefabricate precomprimate

-inaltime de la sol intre 5-6,85 m ,

-inaltime de la sol plus partea carosabila 8,5-10,35 m

-stare de viabilitate nesatisfacatoare

-clasa de incarcare E

Art.2 –Hotararea Consiliului Local al municipiului Constanta nr. 351/2001, completata de HCLM nr. 320/2002 se modifica in mod corespunzator.

Art.3 – Transferarea/cesionarea catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania a contractului de executie nr.3009/20.05.2004 privind Reabilitarea pasajului denivelat IPMC ‘ Filimon Sarbu ‘ , incheiat intre S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. Constanta si S.C. Tracon S.R.L.Braila , in valoare de 110.971.320.000 lei vechi , exclusiv TVA , reprezentand 11.097.132 lei (RON) exclusiv TVA , din care au fost executate lucrari in valoare de 45.924.834.981 lei vechi inclusiv TVA reprezentand 4.592.483,4981 lei(RON) inclusiv TVA si au fost decontate lucrari in valoare de 30.572.589.800 lei vechi  inclusiv TVA reprezentand 3.057.258,98 lei (RON) inclusiv TVA .Totodata se transfera/cesioneaza creanta in valoare de 1.535.224,51 lei(RON) , inclusiv TVA , reprezentand lucrari executate si nedecontate .

Lucrarile de consultanta au fost asigutate de Consilier Construct Bucuresti in baza contractului nr.3944/26.04.2004 , in valoare de 81.529,57 lei(RON).inclusiv TVA .

         In acelesi timp, se transfera/cesioneaza pentru acelasi obiectiv , serviciile de Proiectare, ce fac obiectul contractului nr.3340/2005 Asistenta tehnica, Consultanta, Controlul si urmarirea executiei lucrarilor.

 Art.4 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hoarare Directiei Gospodarire Comunala, Directiei Financiare, S.P.I.T., SCIL Confort Urban SRL, Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului- Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romani in vederea aducerii ei la indeplinire si Prefecturii Judetului Constanta, spre stiinta.

 

          Prezenta hotarare a fost adoptata de un numar de 24 consilieri din 27 membri.

 

 

PRESEDINTELE  SEDINTEI,                                                        CONTRASEMNEAZA

                                                                                                                    SECRETAR,

 

                                                                                              MARCELA ENACHE

 

 

 

 

C O N S T A N T A   

 

Nr. 421/ 27.07.2007