Hotărârea nr. 420/2007

Hotarare privind emiterea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, S.C. ENERGIA S.A. CONSTANTA, pentru terenul aferent incintei: Depozit de ambalaje

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

                             
         HOTARARE

privind emiterea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, S.C. ENERGIA S.A. CONSTANTA, pentru terenul aferent incintei: Depozit de ambalaje

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de 27.07.2007;

            Avand in vedere Expunerea de motive a d-lui primar Radu Stefan Mazare, Avizul Comisiei nr.2 - urbanism, Avizul Comisiei nr.5 - Juridica, Sentinta civila nr. 431 a Tribunalului Constanta pronuntata in Dosarul nr. 135/CA/2005, Adresa nr. 83063/27.06.2007 a Directiei Administratie Publica Locala, Somatia emisa de B.E.J. Vasile D. Gabriel inregistrata cu nr. 83063/25.06.2007, in dosarul de executare nr.135/2007, Raportul Comisiei pentru aplicarea H.G.834/1991 si documentatia depusa de S.C. ENERGIA S.A.CONSTANTA;

 

            In conformitate cu prevederile H.G.834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat;

         

            In temeiul prevederilor art.36 alin.2, lit.”c” si art.45 alin.3 si art.115, alin.1, lit b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publice locala, republicata;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 – Se emite acordul Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate, conform H.G.834/1991, S. C. ENERGIA S.A. CONSTANTA pentru terenul aferent incintei ”depozit ambalaje” in suprafata de 26.063,18 mp, situat in Constanta, B-dul IC Bratianu nr. 39, conform planului de situatie anexa, ce face parte integranta din prezenta Hotarare;

 

                             DEPOZIT AMBALAJE

 

ST       SUPRAFATA TOTALA……………………..26.063,18 mp

din care:

Sc        SUPRAFATA CONSTRUITA……………….9.604,35 mp

St        SUPRAFATA TRANSPORT………………...8.363,04 mp

Sr        SUPRAFATA RETELE………………………...151,50 mp

Sl         SUPRAFATA LIBERA………………………7.944,29 mp

 

SD       SUPRAFATA DESFASURATA……………..7.437,37 mp

 

POT = 69,52%

CUT = 0,29

 

             Art.2 – Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Patrimoniu, Directiei Financiare, Serviciului Public de Impozite si Taxe si S.C. ENERGIA SA CONSTANTA in vederea aplicarii ei, precum si Prefecturii Judetului Constanta, spre stiinta.

 

 

             Prezenta Hotarare a fost aprobata de 24 consilieri din 27 membri.

 

 

 

PRESEDINTELE SEDINTEI                                                 CONTRASEMNEAZA

                                                                                                        SECRETAR

 

                                                                                                 MARCELA ENACHE

 

 

CONSTANTA

Nr.420/ 27.07.2007

 

                              

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

Romania

Judetul Constanta

Primaria Municipiului Constanta

COMISIA DE ANALIZA A DOCUMENTATIEI PT. APLICAREA HG 834/1991

Nr.96424/17.07.2007

 

 

RAPORT

 

Cu adresa inregistrata la Primaria Municipiului Constanta sub nr. 39560/27.03.2003  Societatea Comerciala “ENERGIA” S.A. a inaintat documentatia intocmita conform H.G.834/1991, solicitand Acordul Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra terenului aferent incintei Depozit ambalaje.

            Prin Ordinul nr.952/24.04.1978 a Ministerului Industriei Chimice transmite intreaga activitate industriala de la Intreprinderea pentru conditionarea si livrarea produselor chimice si petroliere “CHIMPEX” Constanta la Intreprinderea “Energia” Constanta.

            S.C. ”ENERGIA” S.A., cu sediul in str. Baba Novac nr.165, s-a infiintat in temeiul Legii nr.15/1990, prin Hotararii Guvernului nr. 1254/04.12.1990 privind infiintarea de societati comerciale pe actiuni in industrie, avand ca obiect de activitate fabricarea si comercializarea de produse din mase plastice, amestecuri si articole tehnice din cauciuc, ambalaje metalice, oxigen, azot precum si prestari servicii specifice.

            S.C. “ENERGIA” S.A solicita avizarea intrarii in proprietate a suprafetei de teren, consemnate in masuratorile topometrice efectuate de S.C.  PROLIF S.A.:

Suprafata construita = 9.604,35 mp;

Suprafata retea =151,50 mp

Suprafata transport = 8363,04 mp;

Suprafata libera = 7944,29 mp;

Suprafata totala = 26.063,18 mp

             Verificarile in teren ale comisiei de specialitate si tehnica de aplicare a HG 834/1991 privind terenul ocupat si modul de folosire a acestuia conform statutului si domeniului de activitate al societatii, verificarea documentatiei depuse si stabilirea situatiei juridice a terenului, au scos in evidenta elemente care contravin art. 1 din HG 834/1991, conform caruia fac obiectul acestei hotarari “terenurile aflate in patrimoniul societatilor comerciale necesare desfasurarii activitatii conform obiectului lor de activitate.

In baza celor mentionate, Consiliul Local a adoptat HCLM nr. 319/2004 privind respingerea acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, Societatii Comerciale “ENERGIA” S.A. Constanta pentru terenul aferent incintei ”depozit ambalaje. ” 

            Prin Sentinta civila nr. 431 a Tribunalului Constanta pronuntata de catre Tribunalul Constanta, Sectia Contencios Administrativ, in Dosarul nr. 135/CA/2005, transmisa prin adresa nr.83063/27.06.2007 a Directiei Administratie Publica Locala, se dispune anularea HCLM nr. 319/2004 si obliga Consiliul Local sa emita avizul necesar obtinerii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate conform HG nr.834/1991 societatii comerciale Energia SA pentru imobilul situat in Consatanta, B-dul IC Bratianu nr. 39, in suprafata de 26.063,18 mp, hotarare definitiva.

            Sentinta nr. 431/CA/2006 a fost recurata, dosarul fiind inregistrat pe rolul Curtii de Apel Constanta nr. 4981/36/2006. Prin decizia civila nr. 257/CA/2006, recursul declarat de  Consiliul Local al Municipiului Constanta a fost respins, hotarare ramasa  definitiva si irevocabila.

In data de 25.06.2007 a fost inregistrata cu nr. 83063 Somatia emisa de B.E.J. Vasile D. Gabriel, in dosarul de executare nr.135/2007, creditor SC ENERGIA SA, debitor Consiliul Local al Municipiului Constanta.             

            Pentru sustinerea cererii sale, S.C. ENERGIA S.A. a prezentat urmatoarele documente:

             1. Documentatie topografica intocmita conform Criteriilor nr.2665/1992 privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat;

              2. Hotararea de Guvern nr.1254/1990 privind infiintarea societatii;

              3. Certificatul de inmatriculare la Camera de Comert si Industrie;

              4. Ordinul nr.952/24.04.1978 1978 a Ministerului Industriei Chimice transmite intreaga activitate industriala de la Intreprinderea pentru conditionarea si livrarea produselor chimice si petroliere “CHIMPEX” Constanta la Intreprinderea “Energia” Constanta.

               5. Procese verbale de delimitare semnate cu vecinii incintei;

               6. Sentinta civila nr. 431 a Tribunalului Constanta pronuntata in Dosarul nr. 135/CA/2005 .              

 

             Fata de aceste constatari, comisia de specialitate si tehnica de aplicare a HG nr.834/1991 propune:

             - Emiterea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G. nr.834/1991, S.C. Energia S.A., pentru terenul in suprafata de 26.063,18 mp aferent incintei Depozit de ambalaje, situat in Constanta, b-dul I.C.Bratianu nr.39.

 

 

COMISIA DE ANALIZA A DOCUMENTATIEI PENTRU APLICAREA H.G.834/1991:

 

                                Presedinte – DANIELA GHERLAN

                                Membru – NELU MOCANU

                                Membru – GABRIELA MARILENA DODE

                                Membru – NICOLETA FLORESCU

                                Membru – GABRIELA RADU                   

                                Membru – ANDREI SOZANSKI

                                Membru – DIANA LEPADATU

 

 

DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU

 

Drd. Ing. RAMONA DANIELA DOSPINESCU