Hotărârea nr. 42/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE LOCUINTA cu P+1E, str. Sulfinei nr. 2A, teren in suprafata de 222,19 mp, proprietate Cotabita Gheorghe

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

EXTINDERE LOCUINŢĂ cu P+1E,

str. Sulfinei nr. 2A, teren în suprafaţă de 222,19 mp,

proprietate Cotabiţă Gheorghe

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 30.01.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE LOCUINŢĂ cu P+1E, cu asigurarea a 2 locuri de parcare în incintă, str. Sulfinei nr. 2A, teren în suprafaţă de 222,19 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 7109/1, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 27711 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 8622/2002 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate Cotabiţă Gheorghe conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 3127/1966 autentificat de fostul Notariat de Stat şi contractului de partaj voluntar nr. 3281/2001 autentificat de notar public Eugenia Trifu.

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. COTABIŢĂ GHEORGHE, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR 42/ 30.01.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 5666 / 19.01.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Cotabiţă Gheorghe privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu EXTINDERE LOCUINŢĂ cu P+1E, str. Sulfinei nr. 2A, teren în suprafaţă de 222,19 mp, proprietate Cotabiţă Gheorghe.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 7109/1, este proprietate Cotabiţă Gheorghe conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 3127/1966 autentificat de fostul Notariat de Stat şi contractului de partaj voluntar nr. 3281/2001 autentificat de notar public Eugenia Trifu.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă parter care se va desfiinţa parţial, conform AD nr. 39/2006.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 222,19 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Sulfinei cu o deschidere de 13,84 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune extinderea locuinţei existente parter cu un corp P+1E pentru realizarea unei construcţii cu regim de înălţime P-P+1E cu destinaţia de locuinţă. Proiectul propune amenajarea a 2 locuri de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E.

P.O.T. existent = 74 %                        C.U.T. existent = 0,74

P.O.T. propus = 74 %                         C.U.T. propus = 1,10

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în localitate

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 375/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Autorizaţie de Desfiinţare nr. 39/2006

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Partiu                       

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize

- Aviz Mediu nr. 9171 RP/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE LOCUINŢĂ cu P+1E, str. Sulfinei nr. 2A, teren în suprafaţă de 222,19 mp, proprietate Cotabiţă Gheorghe.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT