Hotărârea nr. 418/2007

Hotarare privind emiterea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, in vederea transmiterii imobilului (teren si constructii) in suprafata de 7142,00 mp, situat in Constanta, Incinta Port Constanta, Poarta 3 din domeniul public al statului si administrarea Inspectoratului Judetean al Politiei de Frontiera Constanta in domeniul public al municipiului Constanta si administrarea Consiliului Local Constanta

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL                                 

 
         HOTARARE

 

privind emiterea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, in vederea transmiterii imobilului (teren si constructii) in suprafata de 7142,00 mp, situat in Constanta, Incinta Port Constanta, Poarta 3 din domeniul public al statului si administrarea Inspectoratului Judetean al Politiei de Frontiera Constanta in domeniul public al municipiului Constanta si administrarea Consiliului Local Constanta

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de 27.07.2007;

            Avand in vedere Expunerea de motive a d-lui primar Radu Stefan Mazare, Raportul Comisiei 1- Buget Finante, Raportul Comisiei Urbanism – nr.2, Raportul Comisiei nr.5 - Juridica, Referatul Directiei Patrimoniu nr. 96590/17.07.2007;

      Vazand adresa Inspectoratului Judetean al Politiei de Frontiera Constanta nr. 1687285/09.07.2007 inregistrata la Primaria municipiului Constanta sub nr. 93102/11.07.2007 prin care ni se comunica acordul de principiu privind preluarea fara plata a terenului si constructiilor aferente ;

      In baza dispozitiilor art.9, alin.1 din Legea nr.213.1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            In temeiul prevederilor art.36 alin.2, lit.”c” si art.45 alin 3, si art. 115, alin.1, lit.b din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata;

 

HOTARASTE:

            Art.1 –- Se emite acordul Consiliului Local al Municipiului Constanta in vederea promovarii unei Hotarari de Guvern prin care sa se transmita din domeniul public al statului si administrarea Inspectoratului Judetean al Politiei de Frontiera Constanta in domeniul public al municipiului Constanta si administrarea Consiliului Local Constanta a imobilului (teren si constructii) avand  urmatoarele caracteristici:

                  -Adresa- Jud. Constanta, Incinta Port, Poarta 3

                  -Denumire Unitate- Constanta Port

                  -Suprafa teren- 7142,00 mp

                  -Nr. Constr. -13

                  -Suprafata Construita- 3281,20 mp

                  -Suprafata desfasurata -5413,20 mp

                  -Denumire bun – 49151

                  -nr. M.F.P. – 106443

      Art. 2 –Se mandateaza Primarul Municipiului Constanta, domnul Radu Stefan Mazare, sa depuna diligentele necesare in vederea reamenajarii in locatia din Dana 0, pe cheltuiala municipiului Constanta, a obiectivelor de interes operativ care sunt amplasate in imobilul ce urmeaza a fi preluat.

      Art.3 – Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare  Inspectoratului Judetean al Politiei de Frontiera Constanta, Directiei Patrimoniu, Serviciului Juridic in vederea aplicarii ei, precum si Prefecturii Judetului Constanta, spre stiinta.

 

             Prezenta Hotarare a fost aprobata de 24 consilieri din 27 membri.

 

PRESEDINTELE SEDINTEI                                                 CONTRASEMNEAZA

                                                                                                        SECRETAR

CONSTANTA                                                                      MARCELA ENACHE

Nr.418/ 27.07.2007                       

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECTIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

NR.

 

R E F E R A T

privind emiterea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, in vederea transmiterii imobilului (teren si constructii) in suprafata de 7142,00 mp, situat in Constanta, Incinta Port Constanta, Poarta 3 din domeniul public al statului si administrarea Inspectoratului Judetean al Politiei de Frontiera Constanta in domeniul public al municipiului Constanta si administrarea Consiliului Local Constanta

 

      Avand in vedere prevederile art. 9 alin. 1 din Legea nr. 213 / 1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia conform caruia  ‘’ Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, după caz, prin hotărâre a Guvernului.’’

      Vazand adresa Inspectoratului Judetean al Politiei de Frontiera Constanta nr. 1687285/09.07.2007 inregistrata la Primaria municipiului Constanta sub nr. 93102/11.07.2007 prin care ni se comunica acordul de principiu privind preluarea fara plata a terenului in suprafata de 7142 mp si a constructiilor aferente situate in Constanta, Incinta Port Constanta, Poarta 3 cu conditia reamenajarii in locatia din Dana 0, pe cheltuiala institutiei noastre, obiectivele de interes operativ ce sunt amplasate in imobilul ce urmeaza a fi preluat;

      Imobilul constituie domeniu public al statului in administrarea Inspectoratului Judetean al Politiei de Frontiera Constanta si este cuprins in anexa la H.G. nr. 1705/29.11.2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului avand  urmatoarele caracteristici:

                  -Adresa- Jud. Constanta, Incinta Port, Poarta 3

                  -Denumire Unitate- Constanta Port

                  -Suprafa teren- 7142,00 mp

                  -Nr. Constr. -13

                  -Suprafata Construita- 3281,20 mp

                  -Suprafata desfasurata -5413,20 mp

                  -Denumire bun – 49151

                  -nr. M.F.P. – 106443

  In temeiul prevederilor art. art.36 alin.2, lit.”c” si art.45 alin 3, si art. 115, alin.1, lit.b din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata;

      Supunem dezbaterii plenului Consiliului Local  al municipiului Constanta proiectul de hotarare privind emiterea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, in vederea transmiterii imobilului (teren si constructii) in suprafata de 7142,00 mp, situat in Constanta, Incinta Port Constanta, Poarta 3 din domeniul public al statului si administrarea Inspectoratului Judetean al Politiei de Frontiera Constanta in domeniul public al municipiului Constanta si administrarea Consiliului Local Constanta, conform planului de situatie anexat.

 

  DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU                              SEF SERV. PATRIMONIU

Drd. Ing. Ramona Daniela DOSPINESCU                                               Gratiela RUSU

                                                                                                                               Elaborat

SERVICIUL. JURIDIC                                                                    SERV. PATRIMONIU

c.j. Claudia CEALERA                                                                               Gabriela RADU