Hotărârea nr. 417/2007

Hotarare privind transmiterea terenului in suprafata de 241 mp, situat in municipiul Constanta, zona Abator, din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanta, in administrarea R.A.E.D.P.P. Constanta

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 
 
HOTARARE

Privind transmiterea terenului in suprafata de 241 mp, situat in municipiul Constanta, zona Abator, din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanta, in administrarea R.A.E.D.P.P. Constanta

 

     Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in sedinta din data de  27.07.2007;

Luind in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Stefan Mazare, raportul Comisiei nr.2 – Urbanism; raportul Comisiei nr.5 – Juridica si referatul Directiei Patrimoniu inregistrat sub nr. 96012/17.07.2007;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit. “c”,  alin.5, lit. “a”, art.45 alin.3 si art.115, alin.1, lit b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publice locala, republicata;

                              

                                         HOTARASTE

 

Art.1 – Se aproba transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanta, in administrarea R.A.E.D.P.P.Constanta a terenului in suprafata de 241 mp situat in Constanta, zona Abator, proprietate privata a municipiului Constanta,  conform planului de situatie ce face parte integranta din prezenta hotarare.

 

Art.2 – Predarea-Primirea imobilelor se va face prin Proces-Verbal de punere in posesie incheiat intre Serviciul Cadastru, Directia Patrimoniu a Primariei municipiului Constanta si R.A.E.D.P.P. Constanta

 

Art.3 – Compartimentul comisiilor Consiliului Local Constanta va comunica prezenta hotarare Regiei Autonome “Exploatarea Domeniului Public si Privat” Constanta, Directiei Patrimoniu, Directiei Urbanism, Directiei Financiare si S.P.I.T Constanta, in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta Prefecturii Judetului Constanta.

 

       Prezenta Hotarare a fost adoptata de  24 consilieri din 27 membri.

 

 

 

 

PRESEDINTELE SEDINTEI,                                                           CONTRASEMNEAZA

                                                                                                                      SECRETAR

 

                                                                                                              MARCELA ENACHE

CONSTANTA

Nr 417/ 27.07.2007

 

 

Romania

Judetul Constanta

Primaria Municipiului  Constanta

directia patrimoniu

serviciul Patrimoniu

Nr. 96012/17.07.2007

 
                   
 
REFERAT

 

Avand in vedere prevederile art.36, alin. 5, lit.”a” din Legea nr. 215/2001, republicata privind administratia publica locala, conform careia Consiliul Local hotaraste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei orasului sau municipiului, dupa caz, precum si a serviciilor publice de interes local, in conditiile legii;

In conformitate cu dispozitiile art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, potrivit caruia bunurile din domeniu public pot fi date, dupa caz, in administrarea regiilor autonome, a prefecturilor, a autoritatilor administratiei publice centrale si locale, a altor institutii publice si alin.2, conform caruia darea in administrare se realizeaza, dupa caz, prin hotarare a Guvernului, a Consiliului Judetean sau a Consiliului Local;

Avand in vedere faptul ca prin HCLM nr. 61/1992 a fost transmis terenul in suprafata de 870 mp si respectiv HCLM nr. 30/1998 prin care pentru modernizarea pietei agroalimentare Abator s-au mai transmis 918 mp;

Avand in vedere ca nu sunt inregistrate notificari conform Legii nr. 10/2001 si nici litigii pe rolul instantelor judecatoresti (situatia juridica a terenului, transmisa prin adresa nr. 94379/16.07/2007);

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.”c”, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala conform careia Consiliul Local are atributii privind administrarea domeniul public si privat al municipiului ;

             Supunem aprobarii Consiliului Local proiectul de hotarare privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanta, in administrarea R.A.E.D.P.P. Constanta a terenului in suprafata de 241 mp, situat in Constanta, zona Abator, proprietate privata a municipiului Constanta,  conform planului de situatie ce face parte integranta din prezentul proiect de hotarare

   

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU,                               SEF SERV. PATRIMONIU

  

     Ing. Ramona Daniela  DOSPINESCU                                                 Gratiela RUSU

 

 

SERVICIUL JURIDIC,                                                         SERV. PATRIMONIU

 

           c.j. Claudia CEALERA                                                                  Nelu MOCANU