Hotărârea nr. 416/2007

Hotarare privind radierea unor imobile, din inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al municipiului Constanta

-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T A R A R E

privind radierea unor imobile,

din inventarul bunurilor care apartin  domeniului privat

 al municipiului Constanta

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de 27.07.2007;

            Avand in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Stefan Mazare, Raportul Comisiei nr. 2, Raportul Comisiei nr. 5 si referatul Directiei Patrimoniu inregistrat sub nr. 93860 / 12.07.2007;

            In temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit "c", art. 45, alin (3) si art.115 alin. (1) lit b,din Legea nr.215 / 2001 privind  Administratia Publica Locala,republicata.

 

H O T A R A S T E:

 

 

            Art.1 - Se aproba  radierea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 109 / 2005, conform anexelor 1-3 si 5-8, ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

           Art.2 Se aproba  radierea din inventarul centralizat al bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 540 / 2005 anexa 4, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

 

           Art.3   – Se indreapta eroarea materiala  din H.C.L.M. nr. 137 / 11.03.2007,  in sensul ca ,  in loc de “apartamentul situat pe Al.Margaritarelor nr.11, bl.17D, sc.C, parter, ap.43 ‘’ se va citi ” 1 / 2 din apartamentul situat pe Al.Margaritarelor nr.11, bl.17D, sc. C, parter, ap.43.”

 

            Art. 4 - Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Patrimoniu, Regiei Autonome Administrarea Domeniului Public si Privat, Directiei Financiare in vederea aducerii la indeplinire, precum si Prefecturii Judetului Constanta, spre stiinta.

 

 

Prezenta Hotarare a fost aprobata de 24 consilieri din 27 membri.

 

 

 PRESEDINTELE SEDINTEI,                                CONTRASEMNEAZA SECRETAR,

                                                                                             MARCELA ENACHE

 

CONSTANTA,

NR. 416/27.07.2007

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECTIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

NR. 93860 / 12.07.2007

 

 

R E F E R A T

Privind radierea unor imobile din Inventarul bunurilor care apartin

 domeniului privat al municipiului Constanta,

 

 

          In conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia         In temeiul prevederilor art. 38 alin (2) lit "c" si art. 46, alin 1, din Legea nr. 286 / 2006 pentru modificarea Legii nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala, s-a intocmit inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 109 / 2005 actualizat si completat.

 

Aceste imobile au facut obiectul unor sentinte civile sau contracte de vanzare – cumparare.

          Ca urmare, dupa caz, s-a intocmit de catre R.A.D.P.P. Constanta, Protocol de predare – primire pentru constructii iar Serviciul Cadastru a intocmit  procesele verbale de predare – primire pentru teren.

 

Consideram necesara supunerea in dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Constanta a proiectului de hotarare privind aprobarea radierii unor imobile din inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, conform anexelor 1 – 8, ce fac parte integranta din prezentul proiect de hotarare.

 

 

 

DIRECTOR EXEC PATRIMONIU

 

Drd.Ing. Ramona Daniela DOSPINESCU

 

 

CONSILIER  JURIDIC                                              SEF SERV. PATRIMONIU

 

 Claudia CEALERA                                                           Gratiela RUSU

     

                                                                                     ELABORAT

 

                                                                                           Daniela GHERLAN


 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 1 LA H.C.L.M. NR. 416/27.07.2007

 

privind radierea imobilului situat in

                                    Str.Randunelelor nr.96

din inventarul centralizat al domeniului privat,

 aprobat prin H.C.L.M. 109/ 2005, pagina 2

 

 

 

 

 

Imobil compus din teren  in suprafata de 191,06 mp .

 

 

 

 

-suprafata a fost dublata prin H.C.L.M.109 / 2005 pag.41, suprafata 195,97 mp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 2 LA H.C.L.M. NR. 416/27.07.2007

 

privind radierea imobilului situat in str. Constantin Bratescu nr.20

din inventarul centralizat al domeniului privat,

aprobat prin H.C.L.M. 109 / 2005, anexa 1

 

 

 

            Imobil compus din teren in suprafata de 487,42 mp si constructie ( 2 apartamente )

 

-         administrare R.A.E.D.P.P

-         nr. inventar 10732

-         valoare inventar – 19 + 19,5 RON

-         Dispozitie nr. 3277/27.10.2006 de restituire in baza Legii nr. 10 /2001

-         Protocol predare – primire nr. 10277 / 2006,

-         Proces verbal punere in posesie nr. 132111 / 01.11.2006

-         se va comunica catre procurist Roman Corina Ioana domiciliata in Constanta, b-dul mamaia nr. 58, bl. LD4A, ap.

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 3 LA H.C.L.M. NR. 416/27.07.2007

 

privind radierea imobilului situat in

Str.Maramures nr.36

                             din inventarul centralizat al domeniului privat,

 aprobat prin H.C.L.M. 109 / 2005, anexa 1

 

 

 

 

Imobil compus din teren in suprafata de 750 mp  si constructiile aflate pe teren.

- administrare R.A.E.D.P.P.

-nr.de inventar 11512, 11513, 11514.

- valoare inventar 269.000 lei, 741.000 lei si 1.062.335 lei

-nr.cadastral 18974

- Sentinta Civila nr.404 / 2000 a Tribunalului Constanta, Decizia Civila nr. 117/C/ 2003 a Curtii de Apel Constanta, Decizia Civila nr.3253 / 2005 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

- Incheierea nr.23521 / 2005 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta.

- Protocol de predare – primire nr. 9041 / 2005

- adresa Serv. Juridic nr. 108801 / 2006

-Se va comunica catre Iordanova Luiza prin procurist Biru Florica cu domiciliul in Constanta ,str.Nicolae Iorga nr.26, bl. JO, ap. 24.

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 4 LA H.C.L.M. NR. 416/27.07.2007

 

privind radierea imobilului situat in str. Zorelelor nr.15bis

din inventarul centralizat al domeniului privat,

aprobat prin H.C.L.M. 540 / 2005, anexa 10

 

 

 

            Imobil compus din teren in suprafata de 187 mp

 

-         Contract vanzare – cumparare autentificat sub nr. 1718 / 2006,

-         Proces verbal punere in posesie nr. 103009 / 25.11.2006

-         se va comunica catre Rotaru Nicolae domiciliat in comuna Valul lui Traian,, str. Mircea cel Batran nr. 18

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 6 LA H.C.L.M. NR. 416/27.07.2007

 

privind radierea imobilului situat in bd. Tomis nr. 33

din inventarul centralizat al domeniului privat,

aprobat prin H.C.L.M. 109 / 2005, anexa 1

 

 

 

            Imobil compus din teren in suprafata de 100 mp

 

-         Dispozitie nr. 3652 / 19.12.2006 de restituire in baza Legii nr. 10 /2001 si Dispozitia nr. 598 / 2007

-         Proces verbal punere in posesie nr. 13395 / 05.02.2006

-         se va comunica catre Limbide Vasile si Niculescu Ecaterina – Viorica, domiciliati in Bucuresti – sector 1, str. Alexandrina nr. 8.

 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 7 LA H.C.L.M. NR. 416/27.07.2007

 

privind radierea imobilului situat in b-dul Tomis nr.253, bl.T1, ap. 61,

din inventarul centralizat al domeniului privat,

aprobat prin H.C.L.M. 109 / 2005, anexa 1

 

 

 

            Imobil compus din ½ din constructia – apartament, compus din 2 camere si dependinte, cu suprafata utila de 51,07 mp

 

-         administrare R.A.E.D.P.P

-         nr. inventar 16716

-         valoare inventar – 56 RON

-         Dispozitie nr. 3220/25.10.2006 de restituire in baza Legii nr. 10 /2001

-         Protocol predare – primire nr. 11915 / 2006,

-         se va comunica catre Tofaleanu Toderita, cu domiciliul ales in Constanta, aleea Romanitei nr. 4, bl. X2, ap. 16

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 8 LA H.C.L.M. NR. 416/27.07.2007

 

privind radierea imobilului situat in str. Bucuresti nr.13

din inventarul centralizat al domeniului privat,

aprobat prin H.C.L.M. 109 / 2005, anexa 1

 

 

 

            Imobil compus din teren in suprafata de 191,81 mp si constructie

 

-         administrare R.A.E.D.P.P

-         nr. inventar 12024

-         valoare inventar – 17 RON

-         Dispozitia nr. 612 / 2007  de restituire in baza Legii nr. 10 / 2001

-         Protocol predare – primire nr. 3397 / 2007,

-         Proces verbal punere in posesie nr. 28686 / 2007

-         se va comunica catre Mercas Daniel domiciliat in Constanta, b-dul Tomis nr. 295, bl. T16, ap. 46 si Sima Carmen domiciliata in com. Mihail Kogalniceanu, str. Libertatii nr. 17, bl. L2, ap. 7

 

 

PRESEDINTE SEDINTA