Hotărârea nr. 414/2007

Hotarare privind indreptarea erorii materiale din HCLM nr.54/30.01.2007 privind atribuirea in proprietate a unei suprafete de teren numitului Vulcan T. Niculae, veteran de razboi

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

                                                CONSILIUL LOCAL

 

                               

HOTARARE
 
privind indreptarea erorii materiale din HCLM nr.54/30.01.2007 privind atribuirea in proprietate a unei suprafete de teren numitului Vulcan T. Niculae, veteran de razboi

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit in şedinţa ordinara din
data de 27.07.2007;

Având in vedere Expunerea de motive a Domnului Primar Radu Ştefan Mazăre,   avizul Comisiei 5- Juridica si referatul Direcţiei Patrimoniu nr. 95914/16.07.2007;

Vazind H.C.L.M. nr. 54/30.01.2007 privind atribuirea in proprietate a unei suprafete de teren numitului Vulcan T. Niculae, veteran de razboi;

In temeiul prevederilor Legii nr.7/1996 a cadastrului si publicităţii imobiliare;

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.”c”, art. 45, alin.3 si art.115, alin (1),lit.”b” din Legea nr.215/2001, republicata./

HOTĂRĂŞTE:

Art.l Se  aproba indreptarea erorii materiale cuprinsa in art.1 din HCLM nr.54/30.01.2007 in sensul  ca in loc de :

„Se atribuie in proprietate numitului  Vulcan T. Niculae, terenul in suprafata de 251,00mp situat in orasul Constanta, zona Constanta Sud Cumpana, careul E3 – lot 1, proprietate privata a municipiului Constanta  in baza HCLM nr.491/2006, anexa 19, conform planului de situatie anexat, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Vulcan T. Niculae se incadreaza in prevederile art.13, lit..”b” din Legea nr.44/1994, modificata si completata;

Vulcan  T. Niculae este  veteran de razboi   conform legitimatiei de veteran nr.CT – 073318/1991, decorat cu Medalia „Barbatie si Credinta” cu spade .”  se va citi :

„Se atribuie in proprietate numitului  Vulcan T. Niculae, terenul in suprafata de 251,00mp situat in orasul Constanta, zona Constanta Sud Cumpana, careul E3 – lot  1A, proprietate privata a municipiului Constanta  in baza HCLM nr.491/2006, anexa 19, conform planului de situatie anexat, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Vulcan T. Niculae se incadreaza in prevederile art.13, lit..”b” din Legea nr.44/1994, modificata si completata;

Vulcan  T. Niculae este  veteran de razboi   conform legitimatiei de veteran nr.CT – 073318/1991, decorat cu Medalia „Barbatie si Credinta” cu spade .” 

Art.2 – Celelalte articole ale HCLM nr.54/30.01.2007  raman neschimbate.

Art. 3 - Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre numitului Vulcan T. Niculae, Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Urbanism, Direcţiei Financiare, S. P. I. T. in vederea aducerii  la îndeplinire, precum si Prefecturii Judeţului Constanta, spre ştiinţa.

Prezenta Hotărâre a fost aprobata de 24  consilieri din 27 membri.

 

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                   CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

                                                                                   MARCELA ENACHE

NR.414/27.07.2007ROMÂNIA

judeţul constanta primăria mumcipiului constanta direcţia patrimoniu 0

serviciul patrimoniu

nr. …………………………

 


REFERAT

Prin HCLM nr.54/30.01.2007  a fost  aprobata  atribuirea in proprietate a unei suprafete de teren numitului Vulcan T. Niculae, veteran de razboi.

           La art. 1 al hotararii mai sus mentionate a fost omisa , datorita unei erori de calculator, denumirea completa a lotului atribuit astfel ca in loc de :

„Se atribuie in proprietate numitului  Vulcan T. Niculae, terenul in suprafata de 251,00mp situat in orasul Constanta, zona Constanta Sud Cumpana, careul E3 – lot 1, proprietate privata a municipiului Constanta  in baza HCLM nr.491/2006, anexa 19, conform planului de situatie anexat, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Vulcan T. Niculae se incadreaza in prevederile art.13, lit..”b” din Legea nr.44/1994, modificata si completata;

Vulcan  T. Niculae este  veteran de razboi   conform legitimatiei de veteran nr.CT – 073318/1991, decorat cu Medalia „Barbatie si Credinta” cu spade .”  se va citi :

„Se atribuie in proprietate numitului  Vulcan T. Niculae, terenul in suprafata de 251,00mp situat in orasul Constanta, zona Constanta Sud Cumpana, careul E3 – lot1 A, proprietate privata a municipiului Constanta  in baza HCLM nr.491/2006, anexa 19, conform planului de situatie anexat, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Vulcan T. Niculae se incadreaza in prevederile art.13, lit..”b” din Legea nr.44/1994, modificata si completata;

Vulcan  T. Niculae este  veteran de razboi   conform legitimatiei de veteran nr.CT – 073318/1991, decorat cu Medalia „Barbatie si Credinta” cu spade .” 

 Celelalte articole ale HCLM nr.54/30.01.2007  raman neschimbate.

 

           Ca urmare, consideram necesara supunerea in dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Constanta a proiectului de hotărâre privind indreptarea erorii materiale din HCLM nr.54/30.01.2007..

 

                                             DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU,

 

                                        Ing.   RAMONA DANIELA DOSPINESCU

 

 

      CONSILIER JURIDIC,                                            SEF SERVICIU PATRIMONIU,

           Claudia CEALERA                                                           Gratiela RUSU