Hotărârea nr. 413/2007

Hotarare privind atribuirea in proprietate a unei suprafete de teren numitului Parcalaboiu P.Ioan, veteran de razboi

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIULUI CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind atribuirea in proprietate a unei suprafete de teren numitului Parcalaboiu P.Ioan, veteran de razboi

Consiliul Local al municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de 27.07.2007.

Analizand Expunerea de motive prezentata de d-1 Primar RADU STEFAN MAZARE, Raportul Comisiei nr.2 Urbanism, Raportul Comisiei nr.5-Juridica, precum si Raportul Serviciului Patrimoniu nr.6612/19.01.2007;

Vazand prevederile art.13, alin.1,lit.<a,b,c,> din Legea nr.44/1994,modificata si completata, privind veteranii de razboi precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, precum si solicitarea inregistrata sub nr.41989/2007;

In temeiul prevederilor art.36 alin 2, lit.”c”, art.45alin.(3) si  art. 115, alin 1, lit. “b”din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala republicata.

HOTARASTE

Art.l. Se aproba trecerea din domeniul public al municipiului Constanta in domeniul privat al municipiului Constanta a terenului in suprafata de 500,00 mp., situat in str. Suceava, zona bloc T8, identificat conform planului de situatie anexat, care face parte integranta din prezenta hotarare.

        Art.2. Se atribuie in proprietate numitului Parcalaboiu P. Ioan, terenul in suprafata de 500,00 mp. situat in orasul Constanta, str. Suceava, zona bloc T8, proprietate privata a municipiului Constanta, conform planului de situatie anexat, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Parcalaboiu P. Ioan se incadreaza in prevederile art.l3,lit."b" din Legea nr.44/1994, modificata si completata.

Parcalaboiu P. Ioan este veteran de razboi conform legitimatiei de veteran nr.856094/2004, decorat cu Medalia “Barbatie si Credinta” cu spade.

Art.3 Predarea Primirea terenului se va face prin proces verbal de punere in posesie incheiat intre Serviciul Cadastru, Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Constanta si numitul Parcalaboiu P. Ioan, domiciliat in Constanta, str. Unirii nr.57, bl.U4,sc.B, ap.26.

Art.4. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotarare, Directiei Patrimoniu, Serviciului Public de Impozite, taxe si alte Venituri ale Bugetului Local, numitului Parcalaboiu P. Ioan in vederea aducerii la indeplinire si Prefecturii judetului Constanta, spre stiinta.

       Prezenta hotarare a fost adoptata de  24  consilieri din   27    membri

PRESEDINTELE SEDINTEI

 

   CONSTANTA                                                           CONTRASEMNEAZA SECRETAR

    Nr.413/ 27.07.2007                                                                          MARCELA ENACHEROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECTIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

NR


REFERAT

Urmare a cererii nr.147307/2007 inregistrata la Primaria municipiului Constanta de veteranul de razboi Botez I.Aurel, domiciliat in municipiul Constanta, str.Dobrogei nr.36, solicita conform Legii nr. 44/ 1994, art. 13, atribuirea in proprietate a unei suprafete de teren.

Avand in vedere actele depuse prin care dovedeste indeplinirea conditiilor prevazute de art.13, lit.a,si b din Legea nr.44/1994, pentru atribuirea de teren:

-         copie BI, actul de nastere

-         Legitimatie de Veteran de Razboi;

-         Declaratie Notariala ca nu a beneficiat de prevederile legii nr. 18/1991 si a
Legii nr.44/1994;

-         Certificatul nr.B.798/2007 emis de Ministerul Apararii Nationale prin
care a fost decorat cu medalia ,,Barbatie si Credinta" cu spade.

Veteranii de razboi carora le-au fost acordate ordine si medalii pentru fapte de arme savarsite pe campul de lupta, beneficiaza de urmatoarele drepturi, daca nu le-au primit in conformitate cu Legea nr. 18/1991 sau sub orice alta forma de la data decorarii si pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi si dovedesc cu acte legale aceste imprejurari de fapt.

a)cei decorati cu Ordinul "Mihai Viteazu" sau Ordinul "Virtutea Aeronautica" cu spade, clasa Cavaler,

- improprietarirea cu un lot de 5 ha. teren agricol, din rezerva creata conform Legii nr. 18/1991 in localitatea de domiciliu sau un loc de casa de 500mp. in municipiul, orasul sau comuna in care domiciliaza decoratul,

b)cei decorati cu Ordinul "Steaua Romaniei" cu spade si panglica de "Virtute Militara" sau Ordinul "Steaua Romaniei" cu spade, Ordinul "Virtutea Aeronautica" cu spade,Ordinul "Coroana Romaniei"cu spade si panglica de "Virtute Militara"sau Ordinul "Coroana Romaniei" cu spade, Ordinul "Crucea Regina Maria", Medalia "Virtutea Militara de Razboi", Medalia "Virtutea Maritima", Medalia "Virtutea Aeronautica" sau Medalia Aeronautica, Medalia "Serviciul Credincios" cu spade, Medalia "Barbatie si Credinta" cu spade, Crucea "Serviciul Credincios"cu spade, Crucea"Meritul Sanitar" si Medalia "Virtutea Ostaseasca"


- improprietarirea cu 500 mp. pentru loc de casa in nrunicipiul, orasul sau comuna in care domiciliaza sau daca acest lucru nu este posibil, cu 1 ha teren arabil in extravilan.

Amplasamentul propus pentru atribuire face parte din planul de parcelare al Proiectului Urbanistic de Detaliu, etapa a-V-a si PR.nr.59X-5/1994, fiind insotit de avizele de specialitate, lotul avand urmatoarele vecinatati:

La Nord - strada ,.A";

LaSud   -Lot,,B";

La Est   - prop. Cruceanu Ion;

La Vest - Strada Prelungirea Lanului

In temeiul prevederilor art.38, alin 2, lit"f", din Legea nr.215.2001, privind administratia publica locala, conform careia Consiliul Local administreaza domeniul public si domeniul privat al comunei sau orasului,

DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU,

Ing. Ramona Daniela Dospinescu


Supunem aprobarii Consiliului Local al Municipiului Constanta, proiectul de hotarare privind atribuirea in propnetate a suprafetei de teren de 500 mp. numitului Badea Haralambie, conform planului anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare.


 


 


 


SEF SERV. PATRIMONIU,

 

Gratiela RUSU

SERVICIUL PATRIMONIU,

Halea MAXIMOV