Hotărârea nr. 410/2007

Hotarare privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al municipiului Constanta

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T A R A R E

privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care

 apartin  domeniului privat  al municipiului Constanta

 

          Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de 27.07.2007 ;

          Avand in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Stefan Mazare, Raportul Comisiei 2 – Urbanism, Raportul Comisiei nr. 5 - Juridica si referatul Directiei Patrimoniu inregistrat sub nr.98314  / 2007 ;

        Vazind H.C.L.M. nr. 109 / 2005 cu completarile si modificarile ulterioare ;  

          Vazind Dispozitia Primarului nr. 1674 / 2006 si Procesul Verbal nr.96287 / 2007;

          Vazind prevederile art. 4, art. 10, alin.2 si art.22 din legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

          In temeiul prevederilor art. 36 ,alin.(2) ,lit.”c” ,art. 45 alin (3) si art.115 alin.(1) lit.b din Legea nr. 215 / 2001privind Administratia Publica Locala republicata.

 

H O T A R A S T E:

 

          Art. 1 - Se aproba  completarea si actualizarea “Inventarului bunurilor care apartin Domeniul Privat al Municipiului Constanta”, aprobat prin H.C.L.M. nr. 109 / 2005, cu urmatoarele imobile ( terenuri si cladiri ), conform anexelor 1 - 24, ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

        Art.2 – Se indreapta eroarea materiala  din H.C.L.M. nr. 424 /  2005,  in sensul ca ,  in loc de” Aleea Daliei colt cu Bd.Alexandru Lapusneanu  suprafata 557,7 mp “ se va citi “Aleea Daliei colt cu Bd.Alexandru Lapusneanu  suprafata 558 mp, cu valoarea de 54.415,46 lei”

        Art.3 – Se indreapta eroarea materiala  din H.C.L.M. nr. 109 /  2005,  in sensul ca ,  in loc de” Str.Fundatura Raristei nr.12-14 suprafata 171,75 mp “ se va citi “Str.Fundatura Raristei nr.12A suprafata 172 mp, cu valoarea de 16.437,76 lei”

        Art.4 – Se indreapta eroarea materiala  din H.C.L.M. nr. 109 /  2005 pag. 41,  in sensul ca ,  in loc de” sos. Mangaliei nr.70 suprafata 15,99 mp “ se va citi “sos. Mangaliei nr.70 suprafata 16,11 mp, cu valoarea de 1.461,06 lei ”

        Art.5 – Se indreapta eroarea materiala  din H.C.L.M. nr. 135 /  2007 anexa 22,  in sensul ca ,  in loc de” str. Victor Babes nr.20 suprafata 105,28 mp, cu valoarea de 8521,42 lei “ se va citi “str. Victor Babes nr.20 suprafata 405,28 mp, cu valoarea de 35.570,16 lei”

        Art.6 – Se indreapta eroarea materiala  din H.C.L.M. nr. 423 /  2005 anexa 90,  in sensul schimbarii amplasamentului terenului, conform prezentului plan de situatie – anexa 25.

          Art. 7– Se insuseste Procesul Verbal nr. 96287 / 2007 privind valoarea terenurilor, stabilita de Comisia de Evaluare a terenurilor, constituita in baza Dispozitiei nr. 1674 / 2006.

Art. 8 - Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare: Directiei Patrimoniu, D.A.D.P.P., R.A.E.D.P.P Constanta, Directiei Financiare  si S.P.I.T. in vederea aducerii la indeplinire, precum si Prefecturii Judetului Constanta, spre stiinta.

 

Prezenta Hotarare a fost aprobata de 24 consilieri din 27 membri.

 

 

 PRESEDINTELE SEDINTEI,                   CONTRASEMNEAZA SECRETAR,

                                                                       MARCELA ENACHE

 

 

CONSTANTA
NR.410/27.07.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECTIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

NR. 98314 / 20.07.2007

R E F E R A T

Privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care apartin

 domeniului privat al municipiului Constanta,

 

            In conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,       in temeiul prevederilor, art. 36 ,alin.(2) ,lit.”c” si art. 45 alin (3)  din Legea nr. 215 / 2001privind Administratia Publica Locala republicata. s-a intocmit inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 109 / 2005 cu completarile si modificarile ulterioare

 

            Avind in vedere dispozitiile H.C.L.M. nr. 420 / 2001, conform caruia se aproba includerea in inventarul domeniului privat al municipiului Constanta a tuturor suprafetelor de teren situate pe raza municipiului, care nu sunt detinute cu titlu valabil de catre persoane fizice sau juridice si nu constituie domeniu public.

            Analizand adresele Serviciului Juridic prin care se solicita atribuirea de imobile in natura sau in compensare in baza Legii nr. 10 / 2001.

            Vazind solicitarile de cumparare, conditionate de includerea in inventarul domeniului privat a respectivelor imobile si adresele R.A.E.D.P.P. privind imobile pentru care are contracte de inchiriere dar nu au fost incluse in inventar.

            R.A.E.D.P.P. solicita inregistrarea in inventarul domeniului privat, in completarea anexei 3 a H.C.L.M. nr. 296/ 2001,centralizat prin H.C.L.M. nr. 109 / 2006, a suprafetelor aferente unor imobile ( teren si constructie ), aflate in administrarea sa.

            Valoarea terenurilor cuprinse in inventar a fost stabilita de Comisia de Evaluare a terenurilor, constituita in baza Dispozitiei nr. 1674 / 2006 si transmise prin Procesul Verbal nr. 96287 / 2007,

Consideram necesara supunerea in dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Constanta a proiectului de hotarare privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, conform anexelor 1 - 24 , ce fac parte integranta din prezentul proiect de hotarare.

 

 

DIRECTOR EXEC PATRIMONIU

 

Drd.Ing. Ramona Daniela DOSPINESCU

 

 

 CONSILIER  JURIDIC                                               

                                             

     Claudia CEALERA                                                              

             

                                                                                    ELABORAT

 

                                                                                          Daniela GHERLAN

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 1 LA H.C.L.M. NR. 410/27.07.2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

LEI

OBSERVATII

Teren b-dul I.C. Bratianu nr. 81

Nr. cadastral 12901

9,25 mp

839,9

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

Diferenta masuratori

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 2 LA H.C.L.M. NR. 410/27.07.2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

LEI

OBSERVATII

Teren b-dul Tomis nr. 301

Nr. cadastral 4549/4/1

159 mp

15.195,37

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

                      

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

ANEXA NR. 3 LA H.C.L.M. NR. 410/27.07.2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE

TEREN

LEI

OBSERVATII

Imobil Str.Daciei nr.32

Nr. inv. 10633

Supraf. Teren

110 mp

supraf. utila

155,70 mp

 

10.190,71

Legea nr.213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

Adresa R.A.E.D.P.P. nr. 80811 / 2007

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 4 LA H.C.L.M. NR. 410/27.07.2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

TEREN

LEI

OBSERVATII

Imobil Str.Panait Holban nr.15 – nr. cadastral 8946

Nr.inv.15619 (corp  C2, C6, C7 )      -

Nr.inv.15625 ( corp C3, C4 )     -

Supraf.teren

166,09 mp

 

Supraf.constr.

69,04 mp

Supraf.constr.

51,31 mp

15.387,04

 

 

 

Legea nr 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/ 2001

Decizia Civila nr. 525 / 2005

Adresa R.A.E.D.P.P. nr. 78192 / 2007

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 5 LA H.C.L.M. NR. 410/27.07.2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

LEI

OBSERVATII

Teren Str.Ion Nenitescu nr.4B

Nr. cadastral 4601

130,07 mp

( diferenta masuratori )

 

11.796,37

Legea nr.213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

Administrare R.A.E.D.P.P.

Incheiere nr. 9701/2000 si 11726 / 2001

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 6 LA H.C.L.M. NR. 410/27.07.2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

LEI

OBSERVATII

Teren Str. Andrei Muresanu nr.52B

Nr. cadastral 11608

 

73,65 mp

 

6.679,5

Legea nr.213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 7 LA H.C.L.M. NR. 410/27.07.2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

LEI

OBSERVATII

Teren Str. Institutor Titorian, zona bl. BM2-BM3

63,57 mp

 

6.075,28

Legea nr.213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 8 LA H.C.L.M. NR. 410/27.07.2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

LEI

OBSERVATII

Teren Str. Sandu Chiosea nr.1

 

136,41 mp

11.307,15

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 9 LA H.C.L.M. NR. 410/27.07.2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

LEI

OBSERVATII

Teren

Str. Costache Negruzzi

 

54,61mp

4.952,71

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 10 LA H.C.L.M. NR. 410/27.07.2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

LEI

OBSERVATII

Teren Str.Islaz nr.25

Nr.cadastral 605

 

 27,25 mp

 

2.338,5

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

Diferenta masuratori

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 11 LA H.C.L.M. NR. 410/27.07.2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

LEI

OBSERVATII

Teren Str.Constantin

Hurmuzache nr.44

 

 

57 mp

 

4.891,54

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

Diferenta masuratori

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 12 LA H.C.L.M. NR. 410/27.07.2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

LEI

OBSERVATII

Teren Str.Semanatorului nr.30

Nr.cadastral 20778

 69 mp

 

6.257,78

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

Diferenta masuratori

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 13 LA H.C.L.M. NR. 410/27.07.2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

LEI

OBSERVATII

Teren Str.Granicerului

Nr.9A

Nr.cadastral 19517

96 mp

 

8.706,47

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

Diferenta masuratori

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 14 LA H.C.L.M. NR. 410/27.07.2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

 

VALOARE

TEREN

LEI

OBSERVATII

Imobil Str.Cristea Georgescu nr.9

Nr. inv. 10076

Nr.cadastral 100613

Supraf. Teren 406 mp

Supraf. Constr.

157 mp

 

37.612,98

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

Adresa R.A.E.D.P.P. nr. 88954 / 2007

Incheiere nr.2043/2007

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 15 LA H.C.L.M. NR. 410/27.07.2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

 

VALOARE

TEREN

LEI

OBSERVATII

Imobil Str.Titus Budac nr. 3

 

Supraf. Teren

80,9 mp

Supraf. Constr. C1 + C2

29,31 mp

 

Pt. intreaga suprafata de 241 mp

 

21.856,88

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

Adresa R.A.E.D.P.P. nr. 80809 / 2007

Diferenta masuratori

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 16 LA H.C.L.M. NR. 410/27.07.2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

 

VALOARE

TEREN

LEI

OBSERVATII

Imobil bdul Ferdinand nr. 50

 

Supraf. Teren

402 mp

Supraf. utila

76,56 mp

 

39.202,54

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

Adresa R.A.E.D.P.P. nr. 6928 / 2007

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 17 LA H.C.L.M. NR. 410/27.07.2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

 

VALOARE

TEREN

LEI

OBSERVATII

Teren b-dul Mamaia, f.n.

 

0,57 mp

 

55,59

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

Diferenta masuratori

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 18 LA H.C.L.M. NR. 410/27.07.2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

 

VALOARE

TEREN

LEI

OBSERVATII

Teren str. Tunelului, langa Piata Abator

 

241 mp

 

21.856,88

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 19 LA H.C.L.M. NR. 410/27.07.2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

 

VALOARE

TEREN

LEI

OBSERVATII

Teren str. Cuza Voda nr. 34 colt cu str. General Manu nr. 8

 

48,33 mp

( 2/6 din 145 mp )

 

4.713,08

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

Adresa nr. 75603/2007

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 20 LA H.C.L.M. NR. 410/27.07.2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

 

VALOARE

TEREN

LEI

OBSERVATII

Teren Statiunea Mamaia, Popas Tabara Turist – Chiosc nr. 1

 

370 mp

 

36.081,94 0

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 21 LA H.C.L.M. NR. 410/27.07.2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

 

VALOARE

TEREN

LEI

OBSERVATII

Teren sos. Mangaliei nr. 1F ( cap linie tramvai 101 )

 

58,30 mp

 

4.889,40

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 22 LA H.C.L.M. NR. 410/27.07.2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

 

VALOARE

TEREN

LEI

OBSERVATII

Teren Statiunea Mamaia, zona Hotel Majestic

500 mp

48.759,37

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

Adresa nr. 75603/2007

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 23 LA H.C.L.M. NR. 410/27.07.2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

 

VALOARE

TEREN

LEI

OBSERVATII

Teren str. Cuza Voda nr. 33

80 mp

6.475,24

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 24 LA H.C.L.M. NR. 410/27.07.2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

 

VALOARE

TEREN

LEI

OBSERVATII

Teren str. Tabla Butii fara numar

145,33 mp

12.046,54

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA