Hotărârea nr. 41/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI si ANEXE PARTER, bd. Aurel Vlaicu nr. 125 lot 13/1, teren in suprafata de 1253 mp, proprietate SC UNSPREZECE SRL

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI şi ANEXE PARTER,

bd. Aurel Vlaicu nr. 125 lot 13/1, teren în suprafaţă de 1253 mp,

proprietate SC UNSPREZECE SRL

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 30.01.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI şi ANEXE PARTER, cu asigurarea a 12 locuri de parcare în incintă, bd. Aurel Vlaicu nr. 125 lot 13/1, teren în suprafaţă de 1253 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 2332/13/1, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 51955 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 1368/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate SC UNSPREZECE SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 116/2006 autentificat de notar public Joiţa Botezatu

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC UNSPREZECE SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR 41/ 30.01.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 3561 / 19.01.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de SC UNSPREZECE SRL privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI şi ANEXE PARTER, bd. Aurel Vlaicu nr. 125 lot 13/1, teren în suprafaţă de 1253 mp, proprietate SC UNSPREZECE SRL

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 2332/13/1, este proprietate SC UNSPREZECE SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 116/2006 autentificat de notar public Joiţa Botezatu.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona unităţilor predominant industriale conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 1235 mp, se află în municipiul Constanţa.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unor construcţii noi cu regim de înălţime paretre cu destinaţia de birouri şi spaţii anexă. Proiectul propune amenajarea în incintă a 12 locuri de parcare.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = PARTER.

P.O.T. propus = 30,73 %                    C.U.T. propus = 0,42

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 3074/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Studiu geotehnic

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Desfăşurări de front stradal

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                 Alte avize

- RAJA nr. 425/30037/2006                           - Aviz  Brigada Pompieri nr.  10717/2006

- SC ELECTRICA nr.  2421/2006                  - Aviz Sanitar nr.2- 12372/2006

                                                                        - Aviz Mediu nr. 9033 RP/2006

                                                                        - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1501/2006

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI şi ANEXE PARTER, bd. Aurel Vlaicu nr. 125 lot 13/1, teren în suprafaţă de 1253 mp, proprietate SC UNSPREZECE SRL.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT