Hotărârea nr. 409/2007

Hotarare privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLM nr. 365/2005

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLM nr. 365/2005

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 27.07.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 1 al HCLM nr. 365/2005 privind aprobarea documentaţiei PUD – TRANSFORMARE POD în ETAJ la IMOBIL în EXECUŢIE S+P+2E – LOCUINŢE cu SPAŢIU COMERCIAL la PARTER, str. C Brătescu nr. 57, teren în suprafaţă de 78 mp, proprietate SC ARCONI STAR SRL, în sensul că imobilul va avea regimul de înălţime S+P+3E+M, cu păstrarea indicatorilor urbanistici aprobaţi.

              Terenul este proprietate SC ARCONI STAR SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1394/2002 autentificat de notar public Mariana Lambrino.

Celelalte articole ale HCLM nr. 365/2005 rămân neschimbate.

 

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC ARCONI STAR SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.409/27.07.2007

 

 

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 97857 / 19.07.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de SC ARCONI STAR SA privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLM nr. 365/2005 privind aprobarea documentaţiei PUD – TRANSFORMARE POD în ETAJ la IMOBIL în EXECUŢIE S+P+2E – LOCUINŢE cu SPAŢIU COMERCIAL la PARTER, str. C Brătescu nr. 57, teren în suprafaţă de 78 mp, proprietate SC ARCONI STAR SRL.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul este proprietate SC ARCONI STAR SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1394/2002 autentificat de notar public Mariana Lambrino.

 

                  Având în vedere eroarea strecurată în textul Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 365/2005, cu privire la regimul de înălţime al imobilului aprobat, propunem îndreptarea erorii materiale în sensul că imobilul va avea regimul de înălţime S+P+3E+M şi nu S+P+3E, aşa cum eronat s-a specificat, cu păstrarea indicatorilor urbanistici aprobaţi.

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLM nr. 365/2005 privind aprobarea documentaţiei PUD – TRANSFORMARE POD în ETAJ la IMOBIL în EXECUŢIE S+P+2E – LOCUINŢE cu SPAŢIU COMERCIAL la PARTER, str. C Brătescu nr. 57, teren în suprafaţă de 78 mp, proprietate SC ARCONI STAR SRL, în sensul că imobilul va avea regimul de înălţime S+P+3E+M, cu păstrarea indicatorilor urbanistici aprobaţi.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT