Hotărârea nr. 408/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE P+4-5E, str. Lacului, lot 6, teren in suprafata de 481,91 mp, proprietate SC M&D SEA FARERS SRL

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE P+4-5E,

str. Lacului, lot 6, teren în suprafaţă de 481,91 mp,

proprietate SC M&D SEA FARERS SRL

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 27.07.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE P+4-5E, cu asigurarea a 15 locuri de parcare în incintă, str. Lacului, lot 6, teren în suprafaţă de 481,91 mp, proprietate SC M&D SEA FARERS SRL, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 19324, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 47344 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 38088/2007 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate SC M&D SEA FARERS SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 3397/2007 autentificat de notar public Cristina Budei.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC M&D SEA FARERS SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.408/27.07.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 96504 / 23.07.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de SC M&D SEA FARERS SRL privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE P+4-5E, str. Lacului, lot 6, teren în suprafaţă de 481,91 mp, proprietate SC M&D SEA FARERS SRL.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 19324, este proprietate SC M&D SEA FARERS SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 3397/2007 autentificat de notar public Cristina Budei.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor colective în regim maxim de înălţime P+4E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 481,91 mp, se află în municipiul Constanţa, zona stadionului « Gheorghe Hagi ». Terenul urmăreşte aliniamentul la aleea Voinicului cu o deschidere de cca 30 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P+4-5E cu destinaţia de locuinţe colective. Proiectul propune amenajarea a 15 locuri de parcare în incintă, fiecărui apartament revenindu-i un loc de parcare.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+4-5E.

P.O.T. propus = 53,95 %                    C.U.T. propus = 3,23

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 2882/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE P+4-5E, str. Lacului, lot 6, teren în suprafaţă de 481,91 mp, proprietate SC M&D SEA FARERS SRL.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 

 


ARIE TEREN

481,91 mp

ARIE CONSTRUITA

0 mp

ARIE DESFASURATA

0 mp

P.O.T.

0%

C.U.T.

0


SITUAȚIA PROPUSA

ARIE TEREN

481,91 mp

ARIE CONSTRUITA

260,00 mp

ARIE DESFASURATA

1560,00 mp

P.O.T.

53,95 %

C.U.T.

3,23


«o

I

LOT 8