Hotărârea nr. 407/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SEDIU FIRMA P+1E, zona Palas parcela A 929/12/1/2, teren in suprafata de 2000 mp, proprietate SC PAVELMAR TRANS SRL

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ P+1E,

zona Palas parcela A 929/12/1/2, teren în suprafaţă de 2000 mp,

proprietate SC PAVELMAR TRANS SRL

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 27.07.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ P+1E, cu asigurarea a 16 locuri de parcare în incintă, zona Palas parcela A 929/12/1/2, teren în suprafaţă de 2000 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea condiţiilor din avizul ENEL ELECTRICA nr. 6023525/2007.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 11131/1/2, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 33699 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 22612/2005 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate SC PAVELMAR TRANS SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1048/2005 autentificat de notar public Nicolae Cauţinuc.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC PAVELMAR TRANS SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.407/27.07.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 73481 / 18.07.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Pavel Marian, reprezentant al SC PAVELMAR TRANS SRL privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ P+1E, zona Palas parcela A 929/12/1/2, teren în suprafaţă de 2000 mp, proprietate SC PAVELMAR TRANS SRL.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 11131/1/2, este proprietate SC PAVELMAR TRANS SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1048/2005 autentificat de notar public Nicolae Cauţinuc.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 2000 mp, se află în municipiul Constanţa, zona Palas CFR.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P+1E cu destinaţia de sediu de firmă. Proiectul propune amenajarea în inicntă a 16 locuri de parcare.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 0,50 m de la stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E.

P.O.T. propus = 4,55 %                      C.U.T. propus = 0,09

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 3068/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                 Alte avize

- RAJA nr. 160/13838/S/2007                        - Aviz  Brigada Pompieri nr. 10769/2007

- ENEL ELECTRICA nr. 6023525/2007       - Aviz Sanitar nr.2- 14581/2007

                                                                        - Aviz Mediu nr. 4464 RP/2007

                                                                        - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1764/2007

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ P+1E, zona Palas parcela A 929/12/1/2, teren în suprafaţă de 2000 mp, proprietate SC PAVELMAR TRANS SRL.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 

 


PLAN URBANISTIC DE DETALIU

COE'JSTRUiRE SEDIU FIRMA P + 1 E

zona CFR Palas, sola 104, parcela AS2S/12/1/2, municipiul Constant,. •-5'

°LL


zi
m—t—
—TI


LEGENDA

" Amplasare in localitate Limita zonei studiate Limite proprietăți Construcții existente

D Construcție propusa Parcaje auto


_ J Alei, trotuare si platforme betonat!


A A Accese pietonalc si carosabile Inaltimea construcției la cornișa — 5,50 m S. teren =2199,00 mp

S.constr. propusa - 100,00 mp S. desfasurata - 200,00 mp


POT = 4,55 °/


'£ PIE? RE

’* S.RÂ


PETRII

SC .PiERRE SKltfhitect CONS^NfĂ---7—-NR.J 13/824/19S4


Proiectant


C.Arh. Gh.

PETRE


Desenat


C.Arh. Gh PETRE


CONSTRUIRE SEDIU FIRMA P+1E <•

_V'4

Zona CFR Palas, sola104, parceis A929/12/1/2, municipiul CONSTANTA Beneficiar S.C. PAVELMAR TRANS SRL


REGLEMENTARI URBANISTICE


'STA• -


DATA

07/2007


X