Hotărârea nr. 406/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL D+P+3E – SPATIU COMERCIAL, BIROURI, APARTAMENTE, str. Ion Ratiu nr. 188-190, teren in suprafata de 400 mp, proprietate Zaifu Nicolae, Zaifu Dumitru si Blacioti Elena, Cornila Aurel si Liliana

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE IMOBIL D+P+3E –

SPAŢIU COMERCIAL, BIROURI, APARTAMENTE,

str. Ion Raţiu nr. 188-190, teren în suprafaţă de 400 mp,

proprietate Zaifu Nicolae, Zaifu Dumitru şi Blacioti Elena, Cornilă Aurel şi Liliana.

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 27.07.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL D+P+3E – SPAŢIU COMERCIAL, BIROURI, APARTAMENTE, cu asigurarea a 14 locuri de parcare în incintă, str. Ion Raţiu nr. 188-190, teren în suprafaţă de 400 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                 Terenul în suprafaţă totală de 400 mp este format din:

-          teren în suprafaţă de 200 mp identificat cu nr. cadastral 15772, este proprietate Cornilă Aurel şi Liliana conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2720/2006 autentificat de notar public Florin Vişan;

-          teren în suprafaţă de 200 mp identificat cu nr. cadastral 4498, este proprietate Zaifu Nicolae, Zaifu Dumitru şi Blacioti Elena conform certificatului de moştenitor nr. 2385/1994 autentificat de fostul Notariat de Stat.

 

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlor. ZAIFU NICOLAE,  ZAIFU DUMITRU, BLACIOTI ELENA şi CORNILĂ AUREL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.406/27.07.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 23164 / 21.07.2007

 

                 Urmare solicitării privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL D+P+3E – SPAŢIU COMERCIAL, BIROURI, APARTAMENTE, str. Ion Raţiu nr. 188-190, teren în suprafaţă de 400 mp, proprietate Zaifu Nicolae, Zaifu Dumitru şi Blacioti Elena, Cornilă Aurel şi Liliana.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul în suprafaţă totală de 400 mp este format din:

-          teren în suprafaţă de 200 mp identificat cu nr. cadastral 15772, este proprietate Cornilă Aurel şi Liliana conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2720/2006 autentificat de notar public Florin Vişan;

-          teren în suprafaţă de 200 mp identificat cu nr. cadastral 4498, este proprietate Zaifu Nicolae, Zaifu Dumitru şi Blacioti Elena conform certificatului de moştenitor nr. 2385/1994 autentificat de fostul Notariat de Stat.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii în urma desfiinţării.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 400 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Ion Raţiu cu o deschidere de 20,10 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime D+P+3E cu destinaţia de spaţiu comercial, birouri, 5 apartamente. Proiectul propune amenajarea unui număr de 14 locuri de parcare în limita proprietăţii.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 5 m de la stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = D+P+3E.

P.O.T. propus = 77,50 %                    C.U.T. propus = 3,40

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 1712/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Studiu geotehnic

- Desfăşurări de front stradal

- Plan demisol şi parter

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr. 30633 /2007

- Aviz Sanitar nr.2- 7589/2007

- Aviz Mediu nr. 4886 RP/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL D+P+3E – SPAŢIU COMERCIAL, BIROURI, APARTAMENTE, str. Ion Raţiu nr. 188-190, teren în suprafaţă de 400 mp, proprietate Zaifu Nicolae, Zaifu Dumitru şi Blacioti Elena, Cornilă Aurel şi Liliana.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT             

<S|

H

>{

*

T    -

. , o    : s> Vs

3

f    — -    ■    -V <


' STRADA BANU MIHALCEA ’ * ’

p D+P+3E

D+P+3E

■*5


© cn

—•K

••


~v


« <7


P.U.D.


IMOBIL D+P+3E

spațiu comercial+birouri+apartamente Str. Ion Ratiu nr.188 si 190, Constanta


REGLEMENTARI

LEGENDA

; -XT &l kîl —

\ P rNW P nfer J __


'•>2^

D+P+2 P

-v


STRADA ION RATIU

/C^    “    “    - r--7^

kr^TT- ^an l -m' i

t    . V3 p s

-w.


Limita zonei studiate

Limita aferenta construcției propuse

Locuințe unifamiliale

Locuințe colective

Spatii verzi amenajate

Trotuare, pietonale majore

Circulații carosabile

Intrări principale in clădiri

Accese auto

Aliniament propus

Regim maxim de inaltime


P.O.T Procent maxim de --- ocupare a terenului


C.U.T

Coeficient maxim de


utilizare a terenului^


P.O.T = 75%


S.C.MBV GRUP S.R.L. CONSTANTA


Desenat


Arh. T.Calota


Proiectat


T.Calota Sef proiect    Arh. M.Beli

Verificat firma    Arh. D.Calota


Arh.


*•

nr


IMOBIL D+P+3E spațiu comeraal+bifouri+apartamente Str Ion Ratiu nr 188 si 190. Constanta beneficiar:

Cpmila A. si Zaifu N. planșa:

REGLEMENTARI


12/2


data

07.2