Hotărârea nr. 405/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu AMENAJARI INTERIOARE si SCHIMBARE DESTINATIE LOCUINTA in SALON de INFRUMUSETARE, str. Zorelelor nr. 36 lot 1, teren in suprafata de 184,64 mp, proprietate Soare Alexandru si Roxana

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

AMENAJĂRI INTERIOARE şi SCHIMBARE DESTINAŢIE

LOCUINŢĂ în SALON de ÎNFRUMUSEŢARE,

str. Zorelelor nr. 36 lot 1, teren în suprafaţă de 184,64 mp,

proprietate Soare Alexandru şi Roxana

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 27.07.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu AMENAJĂRI INTERIOARE şi SCHIMBARE DESTINAŢIE LOCUINŢĂ în SALON de ÎNFRUMUSEŢARE, cu asigurarea a 2 locuri de parcare în incintă, str. Zorelelor nr. 36 lot 1, teren în suprafaţă de 184,64 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 100177, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 104938 aşa cum rezultă din extrasul de carte funciară nr. 70829/2007 eliberat de OCPI Constanţa, este proprietate Soare Alexandru şi Roxana conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 15638/2006 autentificat de notar public Anastase Eugen.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. SOARE ALEXANDRU, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.405/27.07.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr.81119 / 17.07.2007 

 

                 Urmare solicitării adresate de Soare Alexandru privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu AMENAJĂRI INTERIOARE şi SCHIMBARE DESTINAŢIE LOCUINŢĂ în SALON de ÎNFRUMUSEŢARE, str. Zorelelor nr. 36 lot 1, teren în suprafaţă de 184,64 mp, proprietate Soare Alexandru şi Roxana.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 100177, este proprietate Soare Alexandru şi Roxana conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 15638/2006 autentificat de notar public Anastase Eugen.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă parter care se menţine.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 184,64 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Zorelelor cu o deschidere de 11,41 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea de amenajări interioare şi schimbarea destinaţiei unei locuinţe existente cu regim de înălţime parter în cabinet de înfrumuseţare. Proiectul propune asigurarea a 2 locuri de parcare în incintă, cu acces din strada Zorelelor.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = parter.

P.O.T. existent = 27,17 %                   C.U.T. existent = 0,38

P.O.T. propus = 27,17 %                    C.U.T. propus = 0,38

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 1022/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Desfăşurări de front stradal

- Fotografii

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr. 30597 /2007

- Aviz Sanitar nr.2- 5730/2007

- Aviz Mediu nr.  2218/2007

- Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1736/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu AMENAJĂRI INTERIOARE şi SCHIMBARE DESTINAŢIE LOCUINŢĂ în SALON de ÎNFRUMUSEŢARE, str. Zorelelor nr. 36 lot 1, teren în suprafaţă de 184,64 mp, proprietate Soare Alexandru şi Roxana.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT             
Dplan

URBANISTIC . DE DETALIU

EXTINDERE LOCUINȚA P+1E+GARAJ

A3 REGLEMENTARILEGENDA

LIMITA ZONEI STUDIATE LIMITA TERENULUI STUDIAT


REGLEMENTARICONSTRUCȚIE PROPUSA CAROSABIL

TROTUARE SI ALEI PIETONALE SPATII VERZI CONSTRUCȚII VECINE


r~o^~1 REGIM DE ÎNĂLȚIME MAXIM r^~1 ACCES IN CLĂDIRE