Hotărârea nr. 404/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu AMENAJARE PISTA ROLLERI, SKATERI, BICICLISTI si FUNCTIUNI CONEXE, zona Parc Tabacarie, domeniu privat al municipiului Constanta

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

AMENAJARE PISTĂ ROLLERI, SKATERI, BICICLIŞTI şi FUNCŢIUNI CONEXE, zona Parc Tăbăcărie,

domeniu privat al municipiului Constanţa

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 27.07.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu AMENAJARE PISTĂ ROLLERI, SKATERI, BICICLIŞTI şi FUNCŢIUNI CONEXE, zona Parc Tăbăcărie, teren în suprafaţă de 8652 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea condiţiilor din avizul ENEL ELECTRICA nr. 966/2007, RAJA nr. 88/1/11251/2007 şi ROMTELECOM nr. 411 /2007.

              Terenul aparţine domeniului privat al municipiului Constanţa conform adresei Direcţiei Patrimoniu nr. 12707/2007.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat, Direcţiei Patrimoniu şi Direcţiei Tehnic – Investiţii, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.404/27.07.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 97875 / 19.07.2007

 

                 Urmare solicitării privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu AMENAJARE PISTĂ ROLLERI, SKATERI, BICICLIŞTI şi FUNCŢIUNI CONEXE, zona Parc Tăbăcărie, domeniu privat al municipiului Constanţa.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul aparţine domeniului privat al municipiului Constanţa conform adresei Direcţiei Patrimoniu nr. 12707/2007.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din Parc Tăbăcărie.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 8652 mp, se află în municipiul Constanţa, incinta parcului Tăbăcărie, în imediata vecinătate a Clubului Nautic.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune amenajarea unei zone destinată petrecerii timpului liber şi practicării sportului în aer liber care va cuprinde :

-          o pistă de role şi planşe cu role pentru utilizatori cu vârsta cuprinsă între 10 şi 30 ani;

-          două zone pentru biciclete pentru utilizatori cu vârsta cuprinsă între 14 şi 30 ani ;

-          o zonă pentru căţărare pentru utilizatori cu vârsta de peste 8 ani (stânci artificiale de 3,50 m înălţime) şi de peste 12 ani (turn de 10 m înălţime);

-          2 corpuri de clădire administrative cu regim de înălţime parter ;

-          un corp de clădire parter cu funcţiunea de alimentaţie publică;

-          spaţii anexă parter care vor deservi zonele amenajate ;

-          alei pietonale spaţii verzi amenajate.

Actualul traseu al trenuleţului va fi deviat pe lângă trotuarul aferent străzii Soveja. Accesul auto şi pietonal se va face din strada Soveja, iar parcarea propusă va asigura un număr de 62 locuri de parcare.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = parter.

P.O.T. propus = 8,10 %                      C.U.T. propus = 0,08

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 446/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

 

Avize utilitati                                                

- RAJA nr. 88/1/11251/2007             

- ROMTELECOM nr. 411 /2007                   

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu AMENAJARE PISTĂ ROLLERI, SKATERI, BICICLIŞTI şi FUNCŢIUNI CONEXE, zona Parc Tăbăcărie, domeniu privat al municipiului Constanţa.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 


COEFICIENȚI URBANSITICI

S

TEREN

Din acte =

Din măsurători =8652,00 mp

EXISTENT

PROPUS

SC

0,00 mp

700,00 mp*

SD

0,00 mp

700,00 mp

P.O.T.

0,00 %

8,10%

C.U.T.

0,00

0,08

*suprafata ocupata de clădiriAmplasament studiat (S=8562,00mp) Amplasament studiat-teren conform ridicare topografica S=9400,00mp Funcțiuni existente

3    ___

J    1 J

__4——ț    m**


Spatii verzi existente


Lacul Tabacarie


Circulații pietonale/ alei existente Circulații auto existente

^9.82

Acces persoane toj handicap

v-'rr7I \

-Kt—:

10.40 \

9.2-1 1

10.29


Funcțiuni propuseConstrucții propuse-zona Administrație


Construcție propusa-

Unitate alimentație publica Construcție propusa-Echipamente aferente zona catarare Zona Skate ParkCirculații pietonale-alei propusepropusa propus Accese auto propuse

Accese pietonale propuse


AMENAJARE PISTA I SKATERI, RICICL FUNCȚIUNI C

BILANȚ TERITORI AMPLASAMENT ST

FUNCȚIUNE    _I

CONSTRUCȚII ZONA SKATE PARC ZONA TRIAL ZONA DIRT JUMP ZONA CATARARE SPATII PLANTATE CIRCULAȚII PIETONALE TOTAL_

Rețele edilitare exister?

Linii electrice < LEC 10KV+20 Linii electrice < LEC 0,4 Kv Conducta de ape menajere pentru devieri Colector pluvi

Rețea de alirr cu apa existe Rețele telecoi subterane exi

PROIECTAh


director r


Obiect™


AMtMAJARf FI57A ■ «nmcn


Beneficiar


PRIHANA»


Adresa


~ PARdAftAK


art


Nunyr proiect


B0/2007


URBAWIH


Proiectat


sta? Simocu Ir


Desenat


uit. itag iimona Ir


Verificat


arti Mu Anat


titlul planuntar


PIAtlOf ORARI


RftltMfHIAN DRW


Indicativ planșa