Hotărârea nr. 403/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL S+P+4E cu GRADINITA, SCOALA PRIMARA si BIROURI, zona Campus Universitar, parcela D loturile 1 si 2, teren in suprafata de 2001,24 mp, proprietate Muhscina Alina Loredana si Gheorghe

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE IMOBIL S+P+4E cu

GRĂDINIŢĂ, ŞCOALĂ PRIMARĂ şi BIROURI,

zona Campus Universitar, parcela D loturile 1 şi 2, teren în suprafaţă de 2001,24 mp,

proprietate Muhscină Alina Loredana şi Gheorghe

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 27.07.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL S+P+4E cu GRĂDINIŢĂ, ŞCOALĂ PRIMARĂ şi BIROURI, zona Campus Universitar, parcela D loturile 1 şi 2, teren în suprafaţă de 2001,24 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu condiţia respectării condiţiilor din avizul RAJA nr. 146/12493/S/2007.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 6708/1, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 52380 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 6664/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Muhscină Alina Loredana şi Gheorghe conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 501/2006 autentificat de notar public Stamule Daniela,

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dnei MUHSCINĂ ALINA LOREDANA, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.403/ 27.07.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 93529 / 18.07.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Muhscină Alina Loredana privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL S+P+4E cu GRĂDINIŢĂ, ŞCOALĂ PRIMARĂ şi BIROURI, zona Campus Universitar, parcela D loturile 1 şi 2, teren în suprafaţă de 2001,24 mp, proprietate Muhscină Alina Loredana şi Gheorghe.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 6708/1, este proprietate Muhscină Alina Loredana şi Gheorghe conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 501/2006 autentificat de notar public Stamule Daniela.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 2001,24 mp, se află în municipiul Constanţa, zona Campus Universitar.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime S+P+4E cu următoarele funcţiuni : săli de sport şi spaţii tehnice la subsol, accese, cabinet medical şi sală de mese la parter, grădiniţă la etajele 1-2, şcoală cu clasele 1-4 la etajul 3 şi birouri la etajul 4. Proiectul propune amenajarea unui parcaj pentru 18 autovehicule în interiorul proprietăţii, pentru personal şi pentru vizitatori. Elevii vor fi transportaţi de acasă către şcoală şi înapoi cu autovehiculele instituţiei.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 4 m de la stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = S+P+4E.

P.O.T. propus = 18 %             C.U.T. propus = 1,14

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în localitate

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 1195/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Partiu                       

- Faţade

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                 Alte avize

- RAJA nr. 146/12493/S/2007                        - Aviz  Brigada Pompieri nr.  30591/2007

- ENEL ELECTRICA nr. 7021199 /2007      - Aviz Sanitar nr.2- 5988/2007

- ROMTELECOM nr. 488/2007                    - Aviz Mediu nr. 4507 RP/2007

- CONGAZ nr. 5163/2007                              - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1716/2007

                                   

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL S+P+4E cu GRĂDINIŢĂ, ŞCOALĂ PRIMARĂ şi BIROURI, zona Campus Universitar, parcela D loturile 1 şi 2, teren în suprafaţă de 2001,24 mp, proprietate Muhscină Alina Loredana şi Gheorghe.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 Denumire proiect IMOBIL S+P+4E CU GRĂDINIȚĂ , ȘCOALA PRIMARA SI BIROURI Localitatea CONSTANTA -zona CAMPUS Beneficiar MUHSCINA ALINA

Scara

1:500

Denumirea planșei

Plan Reglementari

EL

Data 0

5/2007

Faza PUD    Planșa nrA8