Hotărârea nr. 402/2007

Hotarare privind modificarea HCLM nr. 338/2004 privind aprobarea documentatiei PUD CONSTRUIRI-: IMOBIL S+P+3E SPATIU COMERCIAL si BIROURI (S + P) si LOCUINTE si AMENAJARE PARCARE, str. Docherilor nr. 2

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind modificarea HCLM nr. 338/2004

privind aprobarea documentaţiei PUD

CONSTRUIRI-: IMOBIL S+P+3E    SPAŢIU COMERCIAL şi

BIROURI (S+P) şi LOCUINŢE şi AMENAJARE PARCARE,

str. Docherilor nr. 2

Consiliul Local al Municipiului Constanţa. întrunit în şedinţa ordinară din data 27.07. 2007.

Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991. republicată şi actualizată in 10.05.2007. privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37 N 2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu:

Iu temeiul prevederilor ari. 36. alin. (2) Jit "c" si alin. )5). lit "c" şi art 115. alin (I) . lit. " b" din Legea nr. 215 2001 privind administraţia publică locală, republicată.

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - Se aproba modificarea art. I al HCLM nr. 338/2004 privind aprobarea documentaţiei PUD CONSTRUIRE IMOBIL S-P-3E SPAŢIU COMERCIAL şi BIROURI <S*P) şi LOCUINŢE şi AMENAJARE PARCARE, str. Docherilor nr. 2. teren în suprafaţă de 146.39 mp. în sensul schimbării destinaţiei etajelor 1-3 ale imobilului existent S+P+3E în hotel şi spaţii anexe, conform documentaţiei anexate care face pane integranta din prezenta hotărâre. Terenul in suprafaţă totală de 146.39 mp potrivit actelor şi 148 mp potrivit măsurătorilor. idenlîficat cu nr. cadastral 12678. este format din ;

teren in suprafaţă de 127.046 mp. înscris în Cartea Funciara sub nr. 101521 şi 101522 aşa cum rezultă din încheierea nr. 6003 2007 eliberată de OCPI Constanţa proprietate Piştalu Gheorghe şi Chiraţa conform contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 867 2006 de notar public Serbau Mihaela Lavinia;

teren în suprafaţă de 20.954 mp. proprietate Birou Notarial « Piştalu Elena» conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1743-2005 de notar public latan Vişan Mihaela Lavinia.

Art. 2 - Celelalte articole ale HCLM nr. 338 2004 rămân neschimbate.

Art. 3 - Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism. Dlui. PIŞTALU GHEORGHE. in vederea aducerii la îndeplinire si. spre Ştiinţa. Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de 24 consilieri din 27 membrii,

        PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                     CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

CONSTANTA
    NR.402/27.07.2007


 ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA
 PRIM
ĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

 

DIRECŢIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

                                 REFERAT

Nr. 93221/18.07.2007

Urmare solicitării adresalc de Pişialu Gheorghe pentni modificarea HCLM nr. 338/2004 privind aprobarea documentaţiei PUD - CONSTRUIRE IMOBIL S-«-P-<-3E - SPAŢIU COMERCIAL şi BIROURI (S+P) şi LOCUINŢE şi AMENAJARE PARCARE, str. Docherilor nr. 2, teren în suprafaţă de 146,39 mp, proprietate Piştalu Gheorghe şi Chiraţa.

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul în suprafaţă totală de 146,39 mp,   identificat cu nr. cadastral

12678, este format din :

-     teren in suprafaţă de 127,046 mp, proprietate Piştalu Gheorghe şi Chiraţa conform contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 867/2006 de notar public Şerban Mihaela Lavinia; teren în suprafaţă de 20,954 mp, proprietate Birou Notarial « Piştalu Elena » conform contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 1743/2005 de notar public latan Vişan Mihaela Lavinia.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Folosirea actuala a terenului    pe teren se află imobilul S+P+3E, edificat cu AC nr. 2639/2004, care

se menţine.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu arc valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, in suprafaţa de 146,39 mp. se afla in municipiul

Constanta. Terenul urmăreşte aliniamentul la intersecţia străzii Docherilor cu strada Primăverii.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune schimbarea destinaţiei etajelor 1-3 ale construcţiei existente cu

regim de inaltime S+P+3E în hotel şi spaţii anexe funcţiunii de cazare. Proiectul propune asigurarea a 5 locuri de

parcare pe trotuarul de la strada Primăverii.

ÎNCADRAREA PROPUNERII IN REGLEMENTĂRILE R.G.U-(aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusa este compatibila cu funcţiunea predominanta a zonei.

înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus ■ S+P+3E.

P.O.T. aprobat = 85 %                          C.U.T. aprobat = 4,23

P.O.T. existent - 84,70 %                     C.U.T. existent = 4,23

P.O.T. propus = 84,70 %                      C.U.T. propus = 4,34

Documentaţia prezentata conţine :

Piese desenate                                                           Piese scrise

-  Situaţia existentă se. 1:500                                        - Memoriu justificativ

-  Regimul de proprietate sc.l :500                                  - Certificat urbanism nr. 1812/2007

-  Reglementări urbanistice se. 1:500

-  Reglementări edilitare se. 1:500

-  Desfăşurări de front stradal

-  Fotografii Avize

-  Aviz Brigada Pompieri nr.30628/2007

-  Aviz Sanitar nr.2-7402/2007

-  Aviz Mediu nr. 4766 RP/2007

- Aviz Comisia de Circulaţie nr. A/1739/2007
PROPUNERI SERVICII

Propurfcm spre avizare modificarea HCLM nr. 338/2004 privind aprobarea documentaţiei PUD - CONSTRUIRJT IMOBIL S+P+3E - SPAŢIU COMERCIAL şi BIROURI (St-P) şi LOCUINŢE şi AMENAJARE/PARCARE, str. Docherilor nr. 2, teren în suprafaţă de 146,39 mp, proprietate Piştalu Gheorghe şi Chiraţa, în sensul schimbării destinaţiei etajelor 1-3 ale imobilului existent S+P+3E în hotel şi spaţii anexe.

ARHITECT ŞEJ Arh. Ionuţ TOMA

 


SITUAȚIE 1 : 200 ILOR NR, 2, TANTA
"5.

fi


%


KVee


occesLEGENDA

LIMITA ZONEI STUDIATE

CONSTRUCȚII EXISTENTF

MENȚINUTE

LIMITA TERITORIULUI AFERENT

CONSTRUCȚIEI PROPUSE

CONTUR INDICATIV Al

CONSTRUCȚIEI PROPUSE

ALINIAMENT PROPUS

CONSTRUCȚII PROPUSE

ACCESE PRINCIPALE

IN CONSTRUCȚII

P*2-3

REGIM DE ÎNĂLȚIME MAXIM

PLANTAȚII. SPATII VERZI AMENAJATE

EXISTENTE MENȚINUTE

PLANTAȚII ALINIAMENT. SPATII VERZI

AMENAJATE PROPUSE

ELEMENTE DECORATIVE. MOBILIER URBAN

CIRCULAȚII PIETONALE MAJORE

STRĂZI, PROFIEURI CARACTERISTICE

23.52

COTE DE NIVEL


84.70%


4 23REGIM DE IHALTIME


POT


C.U.T.


dec odesig nh/l* 415.8 / 414.9 (0.17mp)