Hotărârea nr. 401/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE cu un ETAJ LOCUINTA PARTER si EXTINDERE cu P+1E, str. Ion Alexandrescu nr. 30, teren in suprafata de 327 mp, proprietate Mustafa Elvis

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

SUPRAETAJARE cu un ETAJ LOCUINŢĂ PARTER şi EXTINDERE cu P+1E,

str. Ion Alexandrescu nr. 30,  teren in suprafata de 327 mp,

proprietate Mustafa Elvis

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 27.07.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE cu un ETAJ LOCUINŢĂ PARTER şi EXTINDERE cu P+1E, str. Ion Alexandrescu nr. 30,  teren in suprafata de 327 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 18816, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 108917 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 26280/2007 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Mustafa Elvis conform contractului de vanzare – cumparare nr.181/2006 autentificat de notar public Ciprian Alexandrescu. Construcţia este proprietate Mustafa Leila conform contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr.  de notar public .

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. MUSTAFA ELVIS, Dnei. MUSTAFA LEILA, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.401/27.07.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 90804 / 17.07.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Mustafa Elvis privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu – SUPRAETAJARE cu un ETAJ LOCUINŢĂ PARTER şi EXTINDERE cu P+1E, str. Ion Alexandrescu nr. 30,  teren in suprafata de 327 mp, proprietate Mustafa Elvis.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 18816, este proprietate Mustafa Elvis conform contractului de vanzare – cumparare nr.181/2006 autentificat de notar public Ciprian Alexandrescu.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă parter care se menţine.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 327 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Ion Alexandrescu cu o deschidere de 15,41 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune supraetajarea parţială a locuinţei existenet parter şi extinderea cu un imobil P+1E cu destinaţia de locuinţă. La parterul extinderii P+1E se va amenaja un garaj.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E.

P.O.T. propus = 69 %             C.U.T. propus = 1,00

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                             Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 434/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Studiu însorire

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr. 30553 /2007

- Aviz Sanitar nr.2- 2953/2007

- Aviz Mediu nr. 2064 RP/2007

- Acord notarial autentificat sub nr.1792/2007 de notar public Ciprian Alexandrescu

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu – SUPRAETAJARE cu un ETAJ LOCUINŢĂ PARTER şi EXTINDERE cu P+1E, str. Ion Alexandrescu nr. 30,  teren in suprafata de 327 mp, proprietate Mustafa Elvis.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                  

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                 

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT             LEGENDA
LIMITA ZONEI STUDIATE

LIMITA TERITORIULUI AFERENT

CONSTRUCȚIEI PROPUSE

*

CONSTRUCȚII EXISTENTE MENȚINUTE

CONTUR INDICATIV AL CONSTRUCȚIEI PROPUSE    cj

ALINIAMENT

CIRCULAȚIE CAROSABILA

CIRCULAȚIE PIETONALA CURȚI

ACCES PRINCIPAL

-

REGIM DE ÎNĂLȚIME

■*. ■&.    v. ■ s •. v '    'ij i-■ ’-Jf? » » j

- Ti. J    i "

• • 1 an,;
• .a®


JPRAETAJARE PARȚIALA dLwjN'EjJty

LOCUINȚA PARTER SI EXTINDERE

Str Ion Alexanjrescu nr 30 - Constai^fe,


MUSTAFA ELVIS SI MUSTAȚA LEILA^C*


ied


itocmd


02 2007


pro ed ctr