Hotărârea nr. 400/2007

Hotarare privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLM nr. 347/2007

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLM nr. 347/2007

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 27.07.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 1 al HCLM nr. 347/2007 privind aprobarea documentaţiei PUD CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE COLECTIVE P+3-4E, str. Grigore Tocilescu, teren în suprafaţă de 234 mp, proprietate Deacu Alina Georgiana, în sensul că la parter vor fi amenajate spaţii comerciale şi birouri, cu păstrarea indicatorilor urbanistici aprobaţi.

           Terenul în suprafaţă totală de 235 mp este proprietate Deacu Alina Georgiana, fiind dobândit după cum urmează:

-          terenul în suprafaţă de 153 mp, identificat cu nr. cadastral 18638, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 50039 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 259/2006 eliberată de OCPI Constanţa, conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 523/2006 autentificat de notar public Mariana Iosif;

-          terenul în suprafaţă de 81 mp, identificat cu nr. cadastral 100820, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 103531 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 8283/2007 eliberată de OCPI Constanţa, conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 968/2007 autentificat de notar public Mariana Iosif.

                 Celelalte articole ale HCLM nr. 347/2007 rămân neschimbate.

 

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Drei. DEACU ALINA GEORGIANA, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA     

     NR.400/27.07.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 97250 / 18.07.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Deacu Alina Georgiana privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLM nr. 347/2007 privind aprobarea documentaţiei PUD CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE COLECTIVE P+3-4E, str. Grigore Tocilescu, teren în suprafaţă de 234 mp, proprietate Deacu Alina Georgiana.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul în suprafaţă totală de 235 mp este proprietate Deacu Alina Georgiana, fiind dobândit după cum urmează:

-          terenul în suprafaţă de 153 mp, identificat cu nr. cadastral 18638 conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 523/2006 autentificat de notar public Mariana Iosif;

-          terenul în suprafaţă de 81 mp, identificat cu nr. cadastral 100820 conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 968/2007 autentificat de notar public Mariana Iosif.

 

                 Având în vedere eroarea strecurată în textul Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 347/22.06.2007, cu privire la funcţiunile de la parterul imobilului P+3-4E, propunem îndreptarea erorii materiale în sensul că la parter vor fi amenajate spaţii comerciale şi birouri şi nu locuinţe, aşa cum eronat s-a specificat.  

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLM nr. 347/2007 privind aprobarea documentaţiei PUD CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE COLECTIVE P+3-4E, str. Grigore Tocilescu, teren în suprafaţă de 234 mp, proprietate Deacu Alina Georgiana, în sensul că la parter vor fi amenajate spaţii comerciale şi birouri, cu păstrarea indicatorilor urbanistici aprobaţi.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT