Hotărârea nr. 40/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE LOCUINTA PARTER cu P+1E, str. Merisor nr. 111C, teren in suprafata de 213,08 mp, proprietate Uzum Nicolae si Mariana Daniela

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

EXTINDERE LOCUINŢĂ PARTER cu P+1E,

str. Merişor nr. 111C, teren în suprafaţă de 213,08 mp,

proprietate Uzum Nicolae şi Mariana Daniela

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 30.01.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE LOCUINŢĂ PARTER cu P+1E, cu asigurarea unui loc de parcare în incintă, str. Merişor nr. 111C, teren în suprafaţă de 213,08 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 17877, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 53169 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 8826/2006 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate Uzum Nicolae şi Mariana Daniela conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 697/2006 autentificat de notar public Stamule Daniela.

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. UZUM NICOLAE, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR 40/ 30.01.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 146569 / 11.12.2006

 

                 Urmare solicitării adresate de Uzum Nicolae privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu EXTINDERE LOCUINŢĂ PARTER cu P+1E, str. Merişor nr. 111C, teren în suprafaţă de 213,08 mp, proprietate Uzum Nicolae şi Mariana Daniela.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 17877, este proprietate Uzum Nicolae şi Mariana Daniela conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 697/2006 autentificat de notar public Stamule Daniela.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă parter care se va demola parţial şi o anexă care se va desfiinţa integral pentru asigurarea unui loc de parcare.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 213,08 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Merişor cu o deschidere de 7,13m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune extinderea locuinţei parter rămasă după demolare cu un corp P+1E cu destinaţia de locuinţă. Proiectul propune asigurarea unui loc de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E.

P.O.T. existent = 61 %                        C.U.T. existent = 0,61

P.O.T. după demolare =  33%            C.U.T. după demolare = 0,33

P.O.T. propus = 60 %                         C.U.T. propus = 0,87

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 3366/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Partiu extindere                               

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize

- Aviz Mediu nr. 6732 RP/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE LOCUINŢĂ PARTER cu P+1E, str. Merişor nr. 111C, teren în suprafaţă de 213,08 mp, proprietate Uzum Nicolae şi Mariana Daniela.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT