Hotărârea nr. 4/2007

HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2006 AL R.A.D.E.T. CONSTANTA

            ROMÂNIA

  JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


 

HOTĂRÂRE

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2006 AL R.A.D.E.T. CONSTANTA

 

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara
din data de 30.01.2007;

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre, Memoriul justificativ nr.75/24.01.2007 al R.A.D.E.T. Constanta, raportul Comisiei nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget-finante. administrarea domeniului public si privat.

Având in vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al R.A.D.E.T. Constanta nr. 01/24.01.2007

In conformitate cu prevederile Legii Contabilităţii nr. 82/1991;

In temeiul prevederilor art.38 alin.2 lira", alin.3 lit."c" si art.120 alini   lit."*b"" din Legea nr.286 2006 pentru modificarea si completarea Legii administraţiei publice locale or.215 2001;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.l Se aproba rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2006 al R.A.D.E.T. Constanta si a Listei de Investiţii , conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Financiare, Direcţiei Tehnic-Investitii, R.A.D.E.T. Constanta, in vederea ducerii la indeplinire, precum si spre stiinta Prefecturii Judeţului Constanta.

Adoptata de un număr de 26 consilieri din 27  membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                          CONTRASEMNEAZĂ
NR.4/30.01.2007

SECRETAR, ARCELA ENACHEConstanta


 

 


ROMÂNIA
 JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL


BUGETUL

DE VENITURI SI CHELTUIELI

PENTRU ANUL 2006

- MII RON-

NrCrt

INDICATORI

Nr. Rind

B.V.C. Prevăzut AN 2006

 

0

1

4

A.

PRODUCŢIE    DE ENERGIE TERMICA

-   TOTAL GCAL. -

 

700.000

B.

TARIF MEDIU (PRETURI MEDII DE LIVRARE)- RON-

 

175,82

I.

VENITURI TOTALE-

din care: (rd.02+rd.l2+rd.l3)

01

123.071

I.

Venituri din exploatare-din care:

02

122.961

a)

Venit. Din activ, de baza

03

62.198

b)

Venit. Din alte activităţi

04

3866

c)

Venit. Din surse bugetare-din care:

05

56.897

*

Subvenţii pe produse si activităţi

06

-

*

Subvenţii ptr acoperirea diferenţei de preţ si tarif

07

56.897

*

Transferuri

08

-

*

Prime acord, de la bug.stat

09

-

*

Alte sume primite de la BS*

10

-

d)

Venit. Din fonduri speciale*

11

-

2.

Venituri Financiare

12

110

3.

Venituri Excepţionale

13

-


 

II.

CHELT.TOTALE

Din care: (rd.l5+rd.35+rd.36)

14

123.071

1.

Chelt. PtrExpl.-Total-Din care:

15

122.961

a)

Cheltuieli Materiale

16

104.617

b)

Chelt.cu Pers,din care:

17             14.235

*

Salarii Brute

18

10.311

*

C.A.S.

19

2.268

*

Ajutor Şomaj

20

308

*

Contrib.asig.soc.sănătate cf. L.nr.145/1997

21

770

*

Alte Cheltuieli cu personal-

din care: -fond accidente 0.5% -tichete cadou

22

578

52 214

 

Fond special de solid.sociala ptr.pers.cu handicap,cf. OUG.nr. 102/1999

23

106

-

Fond pentru acţiuni soctal-culturale.

24

206

c)

Chelt. de exploatare privind amortizarea si provizioane

25

2.640

.d)

Cheltuieli prevăzute de art. 26 dinL.B.S.nr.216/2001-dincare:

26

 

*

Transferuri sau subvenţii**

27

-

e)

Chelt. Reclama si publicitate,sponsorizare,protocol

2S

455

f)         Tichete de Masa

29

1.014

g)

Alte Cheltuieli,din care:

30

-

*

Taxa ptr activ, de expl. a resurselor minerale

31

-

*

Redeventa din concesionare bunurilor publice

32

-

2.

CHELT.FINANCIARE

33

110

3.

CHELT. EXCEPŢIONALE

34

 

III.

REZULTATUL BRUT

(Profit/Pierdere)

35

-


Iv.

ALTE SUME DEDUCTIB. STABILITE CF. LEGII,

Din care:

36

 

*

Fond de Rezerva***

37

-

V           ACOPERIREA PIERDERI                   ANI    PRECEDENŢI

38

-

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

39

-

VII

PROF. DE REPARTIZAT

(potrivit O.G.nr.64/2001)-din care:

40

 

a)

Rezerve legale

41

-

b)

Acoperirea pierd, contabile din anii precedenţi

42

-

c)

Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanţare, af. prof. rezultat din vinzari active,resp. af. facilitaţilor fiscale la impozitul pe profit

43

 

d)

Alte repartizări prevăzute de lege*

44

-

e)

Pina la 10%ptr participarea salariaţilor la profit

45

-

0

Min.50% vărs.la BS sau local, in cazul RA,ori divid.in cazul SN,CN si Soc.cu capit. integr sau majoritar de stat

46

 

g)

Prof. nerepartizat pe destin. Prevăzute la lit.a) -f)

47

 

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,

din care:

48

25.830

1.

Surse Proprii

49

2.250

2.

Alocaţii de la Buget, din care :

-        buget local

-        buget de stat

50

23.580

2.340 21.240

3.

Credite Bancare

51

-

*

Fond rulment

52

-

*

Interne

53

-

*

Externe

54

-

4.

Alte Surse*

55

-

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

56

25 830

1.

Investiţii,inclusiv investiţii in curs la finele anului

57

25.830


3


2.

Rambursare rate aferente creditelor ptr investiţii

58

-

*

Interne

59

-

*

Externe

60

-

X

REZERVE,din care:

61

-

I.

Rezerve Legale

62

-

IL

Rezerve Statutare

63

-

III.

Alte Rezerve****

64

-

XI

DATE DE FUNDAMENTARE

65

-

1.

Venituri Totale

66

123.071

2.

Costuri afvol.de activitate

67

123.071

3.

Nr.programat de personal la finele anului

68

710

4.

Nr.mediu personal-total-din care:

69

680

5.

Fond de salarii,din care:

70

10.311

a)

Fond de salarii aferent posturilor blocate

71

-

b)

Fond de salarii af.cond.ag.ee. cf art7(l)din OUG nr 79/2001 din care:

72

120

*

Sporuri,adaos,premii si alte drepturi de natura salariala cfart.7(2)dinOUGnr79/2001

73

70

*

Premiul anual,cf.art7(4)din OUGnr.79/2001

74

50

c)

Fond de sal.af.pers.angaj.pe baza de contr.indiv.de munca

75

10.191

6.

Cistigul mediu lunar pe salariat*****

76

15

7.

Productiv, muncii pe total personal mediu(mii lei/pers), (rd.67/rd.70)in preturi curent

77

173

8.

Productiv.muncii pe total personal mediu(mii lei/pers), (rd.67/rd.70)in pretxompara

78

182

9.

Productiv.muncii pe total personal mediu(unitfiz/nr.pers)

79

985

10.

Chelt. totale la 1000 lei venit totale[(chelt.totale/ /venituri totale)xl000]

80

1

11.

Plaţi restante-total******

81

140.000

*

Preturi curente

82

140.000

 


*

Preţ comparabil(rd.83 x indice de creştere a pret.prognozat)

83

147.000

12.

Creanţe restante-total******

84

60.000

*

Preturi curente

85

60.000

*

Pret,comparabil(rd.86 x indice de creştere a preţ. prognozat)

88

63.000

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA
REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE

B-dul Tomis   Nr. 107,   CONSTANTA, Telefon / Fax : 0241/616937


 


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

PENTRU ANUL 2006

- MII RON-

NrCrt

INDICATORI

Nr. Rind

B.V.C. Prevăzut AN 2006

 

0

I

4

A.

PRODUCŢIE    DE ENERGIE TERMICA

-   TOTAL GCAL. -

 

700.000

B.

TARIF MEDIU (PRETURI MEDII DE LIVRARE)- RON-

 

175,82

I.

VENITURI TOTALE-

din care: (rd.02+rd.l2+rd.l3)

01

123.071

1.

Venituri din exploatare-din care:

02

122.961

a)

Venit. Din activ, de baza

03

62.198

b)

Venit. Din alte activităţi

04

3866

c)

Venit. Din surse bugetare-din care:

05

56.897

*

Subvenţii pe produse si activităţi

06

-

*

Subvenţii ptr acoperirea diferenţei de preţ si tarif

07

56.897

*

Transferuri

08

-

*

Prime acord, de la bug.stat

09

-

*

Alte sume primite de la BS*

10

-

d)

Venit. Din fonduri speciale*

11

-

2.

Venituri Financiare

12

MO

3.

Venituri Excepţionale

13

-


 

II.

CHELT.TOTALE

Din care: (rd.l5+rd.35+rd.36)

14

123.071

1.

Cheli. PtrExpl.-Total-Din care:

15

122.961

a)

Cheltuieli Materiale

16

104.617

b)

Chelt.cu Pers,din care:

17

14.235

*

Salarii Brute

18

10.311

*

C.A.S.

19

2.268

*

Ajutor Şomaj

20

308

*

Contrib.asig.soc.sănătate cf. L.nr.145/1997

21

770

*

Alte Cheltuieli cu personal-

din care: -fond accidente 0.5% -tichete cadou

22

578

52 214

 

Fond special de solid.sociala ptr.pers.cu handicap,cf. OUG.nr. 102/1999

23

106

-

Fond pentru acţiuni social-culturale.

24

206

c)

Chelt. de exploatare privind amortizarea si provizioane

25

2.640

d)

Cheltuieli prevăzute de art. 26 dinL.B.S.nr.216/2001-din care:

26

 

*

Transferuri sau subvenţii**

27

-

e)

Chelt. Reclama si publicitate,sponsorizare,protocol

28

455

f)

Tichete de Masa

29

1.014

g)

Alte Cheltuieli,din care:

30

-

*

Taxa ptr activ, de expl. a resurselor minerale

31

-

*

Redeventa din concesionare bunurilor publice

32

-

2.

CHELT.FINANCIARE

33

110

3.

CHELT. EXCEPŢIONALE

34

 

III.

REZULTATUL BRUT

(Profit/Pierdere)

35

-


IV

ALTE SUME DEDUCTIB. STABILITE CF. LEGII,

Din care:

36

 

*

Fond de Rezerva***

37

-

V.

ACOPERIREA PIERDERI ANI    PRECEDENŢI

38

-

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

39

-

VII

PROF. DE REPARTIZAT

(potrivit O.G.nr.64/2001)-din care:

40

 

a)

Rezerve lesiale

41

-

b)

Acoperirea pierd, contabile din anii precedenţi

42

-

c)

Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanţare, af. prof. rezultat din vinzari active,resp. af. facilitaţilor fiscale la impozitul pe profit

43

 

d)

Alte repartizări prevăzute de lege*

44

-

e)

Pina la 10%ptr participarea salariaţilor la profit

45

-

f)

Min.50% vărs.la BS sau local, in cazul RA.ori divid.in cazul SN,CN si Soc.cu capit. integr sau majoritar de stat

46

 

g)

Prof nerepartizat pe destin.

Prevăzute la lit.a) -f)

47

 

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,

din care;

48

25.830

1.

Surse Proprii

49

2.250

2.

Alocaţii de la Buget, din care :

-        buget local

-        buget de stat

50

23.580

2.340 21.240

3.

Credite Bancare

51

-

*

Fond rulment

52

-

*        | Interne

53

-

*

Externe

54

-

4.

Alte Surse*

55

-

IV      : CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

56

25.830

1.         Investitii,inclusiv investiţii in curs la finele anului

57

25.830


2.

Rambursare rate aferente creditelor ptr investiţii

58

-

*

Interne

59

-

*

Externe

60

-

X

REZERVE,din care:

61

-

I.

Rezerve Legale

62

-

II.

Rezerve Statutare

63

-

III

Alte Rezerve****

64

-

XI

DATE DE FUNDAMENTARE

65

-

I.

Venituri Totale

66

123.071

2.

Costuri af.vol.de activitate

67

123.071

3.

Nr.programat de personal la finele anului

68

710

4.

Nr.mediu personal-total-din care:

69

680

5.

Fond de salarii,din care:

70

10.311

a)

Fond de salarii aferent posturilor

blocate

71

-

b)

Fond de salarii af.cond.ag.ee. cf.art7(l)din OUG nr 79/2001 din care:

72

120

*

Sporuri,adaos,premii si alte drepturi de natura salariala cfart.7(2)dinOUGnr79/2001

73

70

-*

Premiul anual,cf.art7(4)din OUGnr.79/2001

74

50

c)

Fond de sal.af.pers.angaj.pe baza de contr.indiv.de munca

75

10.191

6.

Cistigul mediu lunar pe salariat*****

76

15

7.

Productiv, muncii pe total personal mediu(mii lei/pers), (rd.67/rd.70)in preturi curent

77

173

8.

Productiv, muncii pe total personal mediu(mii lei/pers), (rd.67/rd.70)in preţ.compara

78

182

9.

Productiv.muncii pe total personal mediu(unit.fiz/nr.pers)

79

985

10.

Chelt. totale Ia 1000 lei venit totale[(chelt.totale/ /venituri totale)xl000]

80

1

11.

Plaţi restante-total******

81

140.000

*

Preturi curente

82

140.000

 


*

Preţ comparabil(rd.83 x indice de creştere a pret.prognozat)

83

147.000

12.

Creanţe restante-total******

84

60.000

*

Preturi curente

85

60.000

*

Pret.comparabil(rd.86 x indice de creştere a preţ. prognozat)

88

63.000


 


 

 


DIRECTOR ECONOMIC

EC. GHEORGHE ENACHE