Hotărârea nr. 399/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal AMENAJARE PLAJA, municipiul Constanta si statiunea Mamaia

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

AMENAJARE PLAJA,

municipiul Constanţa şi staţiunea Mamaia

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 27.07.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal – AMENAJARE PLAJA, municipiul Constanţa şi staţiunea Mamaia, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul aparţine domeniului public de interes naţional administrat de Direcţia Apele Române – Dobrogea Litoral.

Art. 2 – Începând cu data aprobării prezentei se abrogă HCLM nr. 328/2005.

Art. 3 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, DIRECŢIEI APELE ROMÂNE - DOBROGEA LITORAL, Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat, Direcţiei Patrimoniu şi Direcţiei Tehnic – Investiţii, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.399/27.07.2007

 

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 31797 / 23.07.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Direcţia Apele Române – Dobrogea Litoral privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal – AMENAJARE PLAJA, municipiul Constanţa şi staţiunea Mamaia.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul aparţine domeniului public de interes naţional administrat de Direcţia Apele Române – Dobrogea Litoral.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona de plajă conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – plajă.

Caracteristici speciale ale zonei - zona are valoare peisagistică.

Propunerea – Plaja se va agrementa şi se va dota cu : dotări sanitare, cabine de schimb, posturi de prim ajutor, foişoare de observaţie Salvamar, centre de închiriere a dotărilor pentru plajă, locuri de joacă pentru copii, terenuri de sport, construcţii uşoare cu funcţiunea de alimentaţie publică.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = parter.

P.O.T. propus = 3 %               C.U.T. propus = 0,03

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:1000                                     - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:1000                            - Certificat urbanism nr. 1729/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:1000                        

- Reglementări edilitare sc.1:1000

 

Avize utilitati                                                             Alte avize

- RAJA nr. 278/21470/2006                                       - Aviz  MTCT nr. 1363/2006

- ENEL ELECTRICA nr.  6021444/2006                  - Aviz Mediu nr. 1 /2007

                                                                                    - Aviz Sanitar nr.2- 5864/2006

                                                                                    - Aviz Directia Jud. pentru Cultura nr.838 /2006

                                                                                    - Decizia CNZC nr. 6163/2006                                                                                                           - Aviz Stat Major General nr. D/2778/2006

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic Zonal – AMENAJARE PLAJA, municipiul Constanţa şi staţiunea Mamaia.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT