Hotărârea nr. 398/2007

Hotarare privind modificarea HCLM nr. 591/2005 privind aprobarea documentatiei PUD – EXTINDERE RESTAURANT cu P+Mezanin, CONSTRUIRE si INCHIDERE TERASA, str. Traian nr. 53, teren in suprafata de 5129,98 mp, proprietate SC COLONADELOR INTERNATIONAL SRL

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind modificarea HCLM nr. 591/2005

privind aprobarea documentaţiei PUD

EXTINDERE RESTAURANT cu P+Mezanin, CONSTRUIRE şi ÎNCHIDERE TERASĂ, str. Traian nr. 53, teren în suprafaţă de 5129,98 mp,

proprietate SC COLONADELOR INTERNATIONAL SRL

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 27.07.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă modificarea art. 1 al HCLM nr. 591/2005 privind aprobarea documentaţiei PUD – EXTINDERE RESTAURANT cu P+Mezanin, CONSTRUIRE şi ÎNCHIDERE TERASĂ, str. Traian nr. 53, teren în suprafaţă de 5129,98 mp, în sensul schimbării regimului de înălţime la P+3E+M – alimentaţie publică, birouri şi spaţii cazare, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul în suprafaţă totală de 5129,98 mp este proprietate SC COLONADELOR INTERNATIONAL SRL, fiind format din:

              -teren în suprafaţă de 2410 mp, identificat cu nr. cadastral 2119, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 23536 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 13876/2002 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, dobândit conform contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 2649/2002 de notar public Borună Chiraţa;

              - teren în suprafaţă de 2719,98 mp, identificat cu nr. cadastral 18439, dobândit conform contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 308/2004 de notar public Borună Chiraţa.

Art. 2 – Celelalte articole ale HCLM nr. 591/2005 rămân neschimbate.

Art. 3 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, SC COLONADELOR INTERNATIONAL SRL prin reprezentant legal TERZI NICOLAE, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.398/27.07.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 97874 / 19.07.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Terzi Nicolae pentru modificarea HCLM nr. 591/2005 privind aprobarea documentaţiei PUD – EXTINDERE RESTAURANT cu P+Mezanin, CONSTRUIRE şi ÎNCHIDERE TERASĂ, str. Traian nr. 53, teren în suprafaţă de 5129,98 mp, proprietate SC COLONADELOR INTERNATIONAL SRL.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul în suprafaţă totală de 5129,98 mp este proprietate SC COLONADELOR INTERNATIONAL SRL, fiind format din:

-          teren în suprafaţă de 2410 mp, identificat cu nr. cadastral 2119, conform contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 2649/2002 de notar public Borună Chiraţa;

-          teren în suprafaţă de 2719,98 mp, identificat cu nr. cadastral 18439, conform contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 308/2004 de notar public Borună Chiraţa.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din zona peninsulară a municipiului Constanţa.

Folosirea actuală a terenului – pe terenul afectat extinderii se află construcţii provizorii, magazii de depozitare ambalaje care se vor desfiinţa.

Caracteristici speciale ale zonei - zona are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 5129,98 mp, se află în municipiul Constanţa, în imediata vecinătate a Muzeului Marinei Române. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Traian.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune extinderea restaurantului existent P+1E prin supraetajarea cu 2E+M  cu destinatia de birouri şi spaţii cazare – cca 30 unităţi de cazare. Pentru parcarea autovehiculelor clienţilor se vor folosi spaţiile deja amenjate (adiacent străzii Traian şi cele care au acces din aleea dinspre est) şi se va suplimenta parcarea existentă cu încă 10 locuri.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+3E+M

P.O.T. aprobat = 50 %                        C.U.T. aprobat = 0,63

P.O.T. propus = 50 %                         C.U.T. propus = 0,85

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                             Piese scrise

- Încadrare în localitate

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 317/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                                                              

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Desfăşurare front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize

- Aviz Sanitar nr.2- 2351/2007

- Aviz Mediu nr. 1613 RP/2007

- Aviz IPJ nr. 30193/2007

- Aviz Directia Jud. pentru Cultura nr. 203/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare modificarea HCLM nr. 591/2005 privind aprobarea documentaţiei PUD – EXTINDERE RESTAURANT cu P+Mezanin, CONSTRUIRE şi ÎNCHIDERE TERASĂ, str. Traian nr. 53, teren în suprafaţă de 5129,98 mp, proprietate SC COLONADELOR INTERNATIONAL SRL, în sensul schimbării regimului de înălţime la P+3E+M – alimentaţie publică, birouri şi spaţii cazare.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                  

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                 

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT             


PUD * MODIFICARE H.C.L. nr. 591/2005

PRIVIND REGIM DE ÎNĂLȚIME RESTAURANT DE LA P+M LA P+3+M STR. TRAIAN NR. 53 CONSTANTA

2.1 REGLEMENTARI


LEGENDA
LIMITA ZONEI STUDIATE

LIMITA PROPRETATII

CONTUR INDICATIV AL EXTINDERII PROPUSE

ACCES PRINCIPAL/ SECUNDAR

TEREN LIBER

CIRCULAȚIE CAROSABILA PIETONALA SI PARCAJE

ALINIAMENT PROPUS

SECȚIUNE PRIN TEREN

POT existent = 50% POT propus = 50%

CUT existent = 0,62 CUTpropus


BIROU DE

- -

BENEFICIAR:S.C. COLONADELOR INTERNATIONAL S.A

ARHITECTURA

TITLUL PROIECT:

NR. 032

PUD MODIFICARE RESTAURANT EXISTENT P+M

PRIN

EXTINDERE LA P+3 - STR. TRAIAN 53 CONSTANTA

TITLUL PLANȘEI:

ARH. ROXANA CIUREA

REGLEMENTARI

bulevardul tomis 143a

tel." 0241 — 565006

ÎNTOCMIT:    \ z^(\ /

DATA

Arh. Roxana Ciurea

IUN2006

PROIEl

nr.59AD/

FAZA

P.U.D.

SCAR

1:5W

PLANi

A03