Hotărârea nr. 396/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL S+P+3E – LOCUINTA CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER str. Dobrogei nr. 1, teren in suprafata de 172,05 mp, proprietate Temur Zieachir si Ghiulendan

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE IMOBIL S+P+3E –

LOCUINŢĂ CU SPAŢIU COMERCIAL LA PARTER

str. Dobrogei nr. 1, teren în suprafaţă de 172,05 mp

proprietate Temur Zieachir si Ghiulendan

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 27.07.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 -  Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL S+P+3E - LOCUINTA CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER, cu asigurarea a 8 locuri de parcare în incintă, str. Dobrogei nr. 1, teren în suprafaţă de 172,05 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul este proprietate Temur Zieachir si Ghiulendan conform contractului de vanzare-cumparare nr. 1206 din 15.06.2006 autentificat de notar public Doinita Crisan.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, d-lui TEMUR ZIEACHIR, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.396/27.07.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 140939 / 11.07.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Temur Zieachir si Ghiulendan privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL S+P+3E - LOCUINTA CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER , str. Dobrogei nr. 1 , teren în suprafaţă de 172,05 mp, proprietate Temur Zieachir si Ghiulendan.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul este proprietate Temur Zieachir si Ghiulendan conform contractului de vanzare-cumparare nr. 1206 din 15.06.2006 autentificat de notar public Doinita Crisan.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu se afla la intersectia  subzonei locuintelor cu regim mic de inaltime – max P+2E cu cea a locuintelor cu regim mediu de inaltime P+4E

Folosirea actuală a terenului – teren liber de constructii

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 172,05 mp, se află în municipiul Constanţa, la intersectia strazii Unirii cu strada Dobrogei . Terenul are o forma aproximativ dreptunghiulara  cu o deschidere de  22 m la strada Adamclisi.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune construirea unui imobil  P+3E+M  cu spatii comercialela parter si apartamente la etaje. Accesul pietonal cat si cel auto se face din strada Unirii. Locurile de parcare necesare noii functiuni se vor asigura la parterul constructiei in limita amplasamentului studiat si vor fi in numar de 8.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H propus = S+P+3E

P.O.T. propus = 25,00 %                    C.U.T. propus 3,15

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Certificat urbanism nr. 4854 din 04.12.2006

- Sectiuni prin  teren sc.1:500

-  Reglementari edilitare sc. 1:500

-Obiective de utilitate publica sc.1:500                     

- Analiza geotehnica              

- Desfasurari front stradal

- Simulari 3D

- Fotografii- situatie existenta

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr 30622 din 04.06.2007

- Aviz Sanitar nr.2-6563 din 16.05.207

- Aviz Mediu nr.  4416RP din 08.06.2007

- Aviz Circulatie nr.0001737 / 2007              

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL S+P+3E - LOCUINTA CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER , str. Dobrogei nr. 1  , teren în suprafaţă de 172,05 mp, proprietate Temur Zieachir si Ghiulendan.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat inspector,

Arh. Luiza Elena Popa

                                                                                               

 
■ ■■■■■■■


Bloc de locuințe P+4E R1 A22


Bloc de

locuințe

P+4E

B22