Hotărârea nr. 395/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL S+P+1E- SPATIU COMERCIAL SI BIROURI str. Adamclisi nr. 4A , teren in suprafata de 304,00 mp, proprietate S.C. SUPER ACTIV S.R.L

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE IMOBIL S+P+1E- SPATIU COMERCIAL SI BIROURI

str. Adamclisi  nr. 4A , teren în suprafaţă de 304,00 mp

proprietate S.C. SUPER ACTIV S.R.L

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 27.07.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 -  Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL S+P+1E- SPATIU COMERCIAL SI BIROURI , str. Adamclisi  nr. 4A , teren în suprafaţă de 304,00 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu menţiunea respectării condiţiilor din avizele: RAJA nr. 29/9672007, ENEL ELECTRICA nr. 7020037/2007, ROMTELECOM nr. 11/2007 şi RADET nr. 164/2007.

                 Terenul, identificat cu nr. cadastral 19333, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 106881 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 4907/2007 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate S.C. SUPER ACTIV S.R.L., conform contractului de vanzare-cumparare nr. 1335 din 12.09.2006 autentificat de notar public Ruxandra –Luminita Darie.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, S.C. SUPER ACTIV S.R.L, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.395/27.07.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 92402 / 10.07.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de s.c. Super Activ s.r.l. privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL S+P+1E- SPATIU COMERCIAL SI BIROURI , str. Adamclisi  nr. 4A , teren în suprafaţă de 304,00 mp, proprietate S.C. SUPER ACTIV S.R.L.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul este proprietate S.C. SUPER ACTIV S.R.L.conform contractului de vanzare-cumparare nr. 1335 din 12.09.2006 autentificat de notar public Ruxandra –Luminita Darie.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din ZRE1- « subzona echipamentelor publice dispersate, la nivel de cartier si complex rezidential existente » conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de constructii

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 304,00 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul are o forma aproximativ dreptunghiulara  cu o deschidere de 14,72 m la srada Adamclisi.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune construirea unui imobil  S+P+1E cu functiunea de spatii comerciale, birouri. La parter, spatiile comerciale ( 9 spatii ) se vor desfasura in jurul unei galerii centrale si la etajul 1  se afla birouri si grupurile sanitare. La subsol vor fi spatiile tehnice, vestiare, boxe materiale curatenie si spatii pentru depozitare. Accesul publicse va face dinspre sud0vest de pe trotuarul la str. Adamclisi si aleile pietonale perimetrale iar accesul personal dinspre  nord-est din curtea de serviciu. Locurile de parcare se vor asigura in fata spatiului comercial, la strada Adamclisi , unde exista in prezent o parcare amenjata.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H propus = S+P+1E

P.O.T. existent = 0 %                          C.U.T. existent = 0

P.O.T. propus = 85,00 %                    C.U.T. propus = 1,22

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Certificat urbanism nr. 4854 din 04.12.2006

- Sectiuni prin  teren sc.1:500

-  Reglementari edilitare sc. 1:500

-Obiective de utilitate publica sc.1:500                     

- Analiza geotehnica              

- Desfasurari front stradal

- Simulari 3D

- Fotografii- situatie existenta

 

Avize utilitati                                                             Alte avize

- RAJA nr. 29 / 967 din 06.02,2007                           - Aviz  Brigada Pompieri nr.  30598/2007

- ENEL ELECTRICA nr.  37 din 10.01.2007                        - Aviz Sanitar nr.2- 2196 din 15.02.2007

- ROMTELECOM nr. 11 / 2007                                - Aviz Mediu nr. 3355RP din 21.05.2007

- TERMOELECTRICA nr. 116 din 11.01.2006         - Aviz Circulatie nr. 0001642 / 2007            

- CONGAZ nr. 7774/2007                                         

- RADET nr. 164 din 15.01.2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL S+P+1E- SPATIU COMERCIAL SI BIROURI , str. Adamclisi  nr. 4A , teren în suprafaţă de 304,00 mp, proprietate S.C. SUPER ACTIV S.R.L.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat inspector,

Arh. Luiza Elena Popa

                                                                                               

                

 LEGENDĂ

REGLEMENTĂRI

PUD


PLAN URBANISTIC DE DETALIU SPAȚIU COMERCIAL - STR. ADAMCLISI NR. 4A CONSTANTA

REGLEMENTĂRI URBANISTICE. POSIBILITĂȚI DE MOBILARE URBANISTICĂ


2.1


H - - | LIMITA ZONEI STUDIATE (7.650 mp)

I-1 TEREN PROPRIETATE S C. SUPER ACTIV S R L.

I-1 S=304mp (CF. CVC NR. 1335/12.09 2006) Nr cadastral 19333

I    | TEREN C.L M CONSTANTA PROPUS


J SPRE CONCESIONARE/CUMPARARE PENTRU REALIZAREA UNEI CURȚI DE SERVICIU SI ACCES APROVIZIONARE S=41mp


P-P+1| CONSTRUCȚIE P-P+1 PROPUSA CONSTRUCȚII ÎNVECINATE

SPATII VERZI


STRĂZI, ALEI CAROSABILE EXISTENTE / PROPUSE CIRCULAȚII PIETONALE EXISTENTE / PROPUSE ll III ll parcaje


o14 61


85*


17?


ACCESE PRINCIPALE LA CONSTRUCȚII

COTE DE NIVEL EXISTENTE

COTE DE NIVEL PROPUSE


SECȚIUNI PRIN TEREN PROFILURI CARACTERISTICE

REGIM DE ÎNĂLȚIME,

P O T. SI C U T


REGIM DE ÎNĂLȚIME MAXIM

ACCES CAROSABIL/SENS DE CIRCULAȚIE


ACCES PIETONAUTRASEU APROVIZIONARE SAU EVACUARE DEȘEURI


POTpropus incinta aferenta = 85% POTpropus zona studiata = 35.14%


CUTpropus incinta aferenta = 1.22 CUTpropus zona studiata = cca 0.84

BILANȚ TERITORIAL -ZONIFICAREA FUNCȚIONALA


NRCRT

TEREN AFERENT

SITUAȚIA EXISTENTA

SITUAȚIA PROPUSA

IN INCINTA

AF INVESTIȚIEI

TOTAL

ZONA STUDIATA

IN INCINTA

AF INVESTIȚIEI

TOTAL

ZONA STUDIATA

mp

%

mp

%

mp

%

mp

%

1

CONSTRUCȚII din care

0

0

2,395

31.31

293

84 93

2,688

35.14

a. SPATII COMERCIALE b BLOCURI LOCUINȚE

0

0

1,545

20.20

0

0

1838

24.03

0

0

850

11.11

0

0

850

11.11

2

CAROSABIL PARCARI

0

0

1,431

18.71

0

0

1,476

19.29

“3

IKOTUARE. ALEI.CURTl

36

1043

1,618

21.15

45

OT

1,t40

22.75

4

SPATII VERZI,TEREN VIRANT

“355

89.57

2,206

28.84

“7

2.03

1,746

22.82

TOTAL

345

100.00

7,650

100.00

345

100 00

7,650

100.00

10.00b

20.00a

-

30.00a

I

40 00a I

50 00a


PROIECTANT GENERAL

©ARHITECTURAL DESIGN s.r.l

J/13Z524/2003 CUI R15124260 BD TOMIS 143A CONSTANTA 900591 Tel 0241-555005 Fax:0241-638116 E-mail aisacov@isacovro


Director:

artn Alinta IsacovPROIECTANT ARHITECTURĂ SI URBANISM


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

Sef proiect

arh. MIHAI ISACOV

Proiectat

arh. ALINTA ISACOV

A

Desenat

arh. MIHAI ISACOV

Scara:

1:500

Data:

IAN'07


Beneficiar:


Beneficiar:


Titlu proiect:


SUPERACTIV S.R.L

STR. PORTIȚEI NR.2A CONSTANTA


P.U.D. - SPAȚIU COMERCIAL STR. ADAMCLISI NR. 4A -CQNSIâNIA


SUPERACTIV S.R.L.

STR. PORTTTEI NR.2A CONSTANTA


P.U.D. - SPAȚIU COMERCIAL STR. ADAMCLISI NR. 4A CONSTANTA


REGLEMENTĂRI URBANISTICE.

POSIBILITĂȚI DE MOBILARE URBANISTICĂ.

Proiect nr. 05/2006


Faza:

P.U.D.


Proiect nr.

15/2006


Faza:

P.U.D.


Planșa nr.

A3