Hotărârea nr. 394/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL P+18-22E – PARCARE si APARTAMENTE, bd. Mamaia nr. 306, teren in suprafata de 917 mp, proprietate SC NITALEXIL SRL

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE IMOBIL P+18-22E – PARCARE şi APARTAMENTE,

bd. Mamaia nr. 306, teren în suprafaţă de 917 mp,

proprietate SC NITALEXIL SRL.

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 27.07.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL P+18-22E – PARCARE şi APARTAMENTE, cu asigurarea locurilor de parcare necesare în inicintă, bd. Mamaia nr. 306, teren în suprafaţă de 917 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu menţiunea respectării condiţiilor din avizele ENEL ELECTRICA nr.  7021874/2007 şi RAJA nr. 192/19828/S/2007.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 4543, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 11116 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 15346/2005 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate SC NITALEXIL SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1442/2007 autentificat de notar public Borună Chiraţa.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC NITALEXIL SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

CONSTANŢA

NR393/ 27.07.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 67797 / 18.07.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de SC NITALEXIL SRL privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL P+18-22E – PARCARE şi APARTAMENTE, bd. Mamaia nr. 306, teren în suprafaţă de 917 mp, proprietate SC NITALEXIL SRL.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 4543, este proprietate SC NITALEXIL SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1442/2007 autentificat de notar public Borună Chiraţa.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 917 mp, se află în municipiul Constanţa, zona Institutului Pasteur. Terenul urmăreşte aliniamentul la aleea carosabilă care face legătura cu bd. Mamaia cu o deschidere de 31,13 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime S+P+18-22E cu următoarele funcţiuni: parcare la parter (7 locuri asigurate la nivelul solului) şi la etajele 1-4 pentru 104 autovehicule, apartamente la etajele 5-22. Proiectul propune asigurarea în incintă a unui număr total de 111 locuri de parcare.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 1,90 m de la limita de NE, retragere de 8 m de la limita de NV, retragere de 2,50 m de la limita de SV a terenului proprietate.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+18-22E (84,30 m).

P.O.T. propus = 56,16 %                    C.U.T. propus = 15,80

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 3024/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Partiu parter, etajele 1-4 şi 5-21                              

- Secţiuni caracteristice

 

Avize utilitati                                                 Alte avize

- RAJA nr. 192/19828/S/2007                        - Aviz  Brigada Pompieri nr.  30642/2007

- ENEL ELECTRICA nr.  7021874/2007      - Aviz Mediu nr. 4668 RP/2007

- ROMTELECOM nr. 747/2007                    - Aviz Directia Apelor Dobrogea-Litoral nr. 9082/2007

- CONGAZ nr. 8107/2007                             

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL P+18-22E – PARCARE şi APARTAMENTE, bd. Mamaia nr. 306, teren în suprafaţă de 917 mp, proprietate SC NITALEXIL SRL.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT             

îf


P.U.D.-IMOBIL P+18-22E-APARTAMENTE SI FUNCȚIUNI TURIS