Hotărârea nr. 393/2007

Hotarare privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLM nr. 353/2007

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLM nr. 353/2007

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 27.07.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 1 al HCLM nr. 353/2007 care modifică HCLM nr. 540/2006 privind aprobarea documentaţiei PUD CONSTRUIRE 3 IMOBILE APARTAMENTE, zona Faleză Nord lângă bl. FZ14, în sensul schimbării regimului de înălţime la S+D+P+5-6E, cu păstrarea indicatorilor urbanistici aprobaţi.

     Terenul în suprafaţă totală de 700 mp,  este proprietate SC NITALEXIL SRL, fiind dobândit după cum urmează:

-          teren în suprafaţă de 550 mp, identificat cu nr. cadastral 10778/1, conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2627/2006 autentificat de notar public Florin Vişan;

-          teren în suprafaţă de 150 mp, identificat cu nr. cadastral 20879, conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 490/2007 autentificat de notar public Ruxandra Luminiţa Darie.

Celelalte articole ale HCLM nr. 353/2007 rămân neschimbate.

 

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, SC NITALEXIL  SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.393/ 27.07.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

 

R E F E R A T

Nr. 97253 / 18.07.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de SC NITALEXIL SRL pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLM nr. 353/2007 care modifică HCLM nr. 540/2006 privind aprobarea documentaţiei PUD CONSTRUIRE 3 IMOBILE APARTAMENTE, zona Faleză Nord lângă bl. FZ14, teren în suprafaţă de 2093 mp, proprietate SC NITALEXIL SRL.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul în suprafaţă totală de 700 mp,  este proprietate SC NITALEXIL SRL, fiind dobândit după cum urmează:

-          teren în suprafaţă de 550 mp, identificat cu nr. cadastral 10778/1, conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2627/2006 autentificat de notar public Florin Vişan;

-          teren în suprafaţă de 150 mp, identificat cu nr. cadastral 20879, conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 490/2007 autentificat de notar public Ruxandra Luminiţa Darie.

 

                 Având în vedere eroarea strecurată în textul Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 353/22.06.2007, cu privire la regimul de înălţime al imobilului aprobat, propunem îndreptarea erorii materiale în sensul că la imobilul va avea regimul de înălţime S+D+P+5-6E şi nu S+D+P+5E, aşa cum eronat s-a specificat, cu păstrarea indicatorilor urbanistici aprobaţi.

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLM nr. 353/2007 care modifică HCLM nr. 540/2006 privind aprobarea documentaţiei PUD CONSTRUIRE 3 IMOBILE APARTAMENTE, zona Faleză Nord lângă bl. FZ14, teren în suprafaţă de 2093 mp, proprietate SC NITALEXIL SRL, în sensul schimbării regimului de înălţime la S+D+P+5-6E, cu păstrarea indicatorilor urbanistici aprobaţi.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT