Hotărârea nr. 392/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA Sp+P+M si ANEXA PARTER, zona Constanta Sud, Careul E2, lot 8, teren in suprafata de 500 mp, proprietate Bata Bogdan Daniel si Filiz

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ Sp+P+M şi ANEXĂ PARTER,

zona Constanta Sud, Careul E2, lot 8, teren în suprafaţă de 500 mp,

proprietate  Bâtă Bogdan Daniel şi Filiz.

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 27.07.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ Sp+P+M şi ANEXĂ PARTER, cu asigurarea unui loc de parcare în incintă, zona Constanta Sud, Careul E2, lot 8, teren în suprafaţă de 500 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 15532, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 43475 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 68005/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Bâtă Bogdan Daniel şi Filiz conform contractului de vanzare – cumparare  nr.736/2006, autentificat de notar public Corina Boldeanu.

 

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. BÂTĂ BOGDAN DANIEL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.392/ 27.07.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 90188 / 18.07.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Bâtă Bogdan Daniel privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ Sp+P+M şi ANEXĂ PARTER, zona Constanta Sud, Careul E2, lot 8, teren în suprafaţă de 500 mp, proprietate  Bâtă Bogdan Daniel şi Filiz.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 15532, este proprietate Bâtă Bogdan Daniel şi Filiz conform contractului de vanzare – cumparare  nr.736/2006, autentificat de notar public Corina Boldeanu.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 500 mp, se află în municipiul Constanţa, zona Constanţa Sud. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada « G » cu o deschidere de 13,16 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime Sp+P+M cu destinaţia de locuinţă şi a unei anexe parter. Proiectul propune asigurarea unui loc de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 6 m de la stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = Sp+P+M.

P.O.T. propus = 23,60 %                    C.U.T. propus = 0,50

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 1556/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Faţade

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                 Alte avize

- RAJA nr. 167/17381/S/2007                        - Aviz  Brigada Pompieri nr.  /2007

- ENEL ELECTRICA nr. 7021608/2007       - Aviz Sanitar nr.2- /2007

- CONGAZ nr. 7365/2007                              - Aviz Mediu nr. 4151 RP/2007

- PETROTRANS din 2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ Sp+P+M şi ANEXĂ PARTER, zona Constanta Sud, Careul E2, lot 8, teren în suprafaţă de 500 mp, proprietate  Bâtă Bogdan Daniel şi Filiz.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT             

i

lot 6


i

■■■» aaaaa» 4BM

a

MM> <■■■■* (MMI MMM* OHMM

lot 7

o

co

i i !_fij

I_

lot 8

i'    i ânr

*1.1

a

lot 9

i

i

1

«bbbbb aaaaHB *■■■■ aaaaaU

+


S2.    I

3    I

9- I i

I I

I I I


lot 10


P.U.D


Construire Locuință Sp + P + M și Anexă P

LEGENDĂ

— LIMITA ZONEI STUDIATE

-----LIMITA AMPLASAMENTULUI STUDIAT

Eb □ CONSTRUCȚII EXISTENTE CAROSABIL, TROTUARE TEREN LIBER

CONSTRUCȚIE PROPUSĂ P + M ACCES

BILANȚ TERITORIAL

ZONA FUNCȚIONALĂ

EXISTENT

PROPUS

mp

%

mp

%

CONSTRUCȚII

0,00

0,0

251,14

12,6

TEREN LIBER NECONSTRUIT

1619,20

81,3

1368,06

68,7

CIRCULAȚII CAROSABILE

236,12

11,9

236,12

11,9

CIRCULAȚII PIETONALE

134,92

6,8

134,92

6,8

TOTAL

1990,24

100,0

1990,24

100,0

CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI STUDIA T

PROCENT DE OCUPARE A TERENULUI COEFICIEN DE OCUPARE A TERENULUIHELICON PROIECT

Denumirea:

Construire Loftflng,Șp+F*Mb

Anexă r    = '

împrejmuire teren

Proiect nr. 7

Firmă asociată cu SC. PROIECT SA Constant. C-ta. b-dul Tomis nr. 143A tel fax 0241-530521, tel 0241-555005 int. 272. mobil 0722 267075 E-mailhelicon@proiectsa-cta.ro    I li

Localitatea:

RnrxSÎiriar •

Constanța str G, careul E2. lot 8 Bâtă Bogdan Daniel

Bâtă Filiz

februarie

2007

Faza

Desenat

C arh Marian Bâtă

Scara

Titlul planșei:

PUD.

întocmit

C arh Manan Bâtâ

1:500

REGLEMENTĂRI

Planșa

A4

Verificat

URBANISTICE