Hotărârea nr. 391/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+1E+POD CIRCULABIL, str. Ciprian Porumbescu nr. 65A, teren in suprafata de 150 mp, proprietate Tasu Constantin si Andreea

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ D+P+1E+POD CIRCULABIL,

str. Ciprian Porumbescu nr. 65A, teren în suprafaţă de 150 mp,

proprietate Taşu Constantin şi Andreea

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 27.07.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ D+P+1E+POD CIRCULABIL, cu garaj la demisol, str. Ciprian Porumbescu nr. 65A, teren în suprafaţă de 150 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 16080, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 51856 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 51698/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Taşu Constantin şi Andreea conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2412/2006 autentificat de  notar public Borună Chiraţa.

 

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. TAŞU CONSTANTIN, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.391/27.07.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 90209 / 18.07.2007 

 

                 Urmare solicitării adresate de Taşu Constantin privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ D+P+1E+POD CIRCULABIL, str. Ciprian Porumbescu nr. 65A, teren în suprafaţă de 150 mp, proprietate Taşu Constantin şi Andreea.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 16080, este proprietate Taşu Constantin şi Andreea conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2412/2006 autentificat de  notar public Borună Chiraţa.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află un imobil care se va desfiinţa.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 150 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Ciprian Porumbescu cu o deschidere de 7,43m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime D+P+1E+POD CIRCULABIL cu destinaţia de locuinţă cu garaj la demisol.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 4 m de la stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = D+P+1E+pod circulabil.

P.O.T. propus = 52,04 %                    C.U.T. propus = 1,98

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 990/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ D+P+1E+POD CIRCULABIL, str. Ciprian Porumbescu nr. 65A, teren în suprafaţă de 150 mp, proprietate Taşu Constantin şi Andreea.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

 

1

L

40

1 1