Hotărârea nr. 390/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL P+1Ep – ALIMENTATIE PUBLICA si BIROURI, bd. I. C. Bratianu nr. 48, teren in suprafata de 470 mp, proprietate SC YELLOW CAB SRL

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE IMOBIL P+1Ep – ALIMENTAŢIE PUBLICĂ şi BIROURI,

bd. I. C. Bratianu nr. 48, teren în suprafaţă de 470 mp,

proprietate SC YELLOW CAB SRL

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 27.07.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL P+1Ep – ALIMENTAŢIE PUBLICĂ şi BIROURI, cu asigurarea a 8 locuri de parcare în incintă, bd. I. C. Bratianu nr. 48, teren în suprafaţă de 470 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 20878, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 100948 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 73720/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate SC YELLOW CAB SRL conform contractului de vânzare – cumpărare  nr.1841/2006 autentificat de  notar public Cristina Baturi.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC YELLOW CAB SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.390/ 27.07.2007

 

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 87641 / 18.07.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de SC YELLOW CAB SRL privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL P+1Ep – ALIMENTAŢIE PUBLICĂ şi BIROURI, bd. I. C. Bratianu nr. 48, teren în suprafaţă de 470 mp, proprietate SC YELLOW CAB SRL.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 20878, este proprietate SC YELLOW CAB SRL conform contractului de vânzare – cumpărare  nr.1841/2006 autentificat de  notar public Cristina Baturi.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află imobile care se vor desfiinţa.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 470 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la bd. IC Brătianu cu o deschidere de 10,19 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P+1E cu destinaţia de alimentaţie publică şi birouri. Proiectul propune amenajarea unei parcări pentru 8 LOCURI  în limita proprietăţii.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 3,50 m de la stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E.

P.O.T. propus = 34,62 %                    C.U.T. propus = 0,53

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 1246/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Faţade

- Fotografii

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr. 30613 /2007

- Aviz Sanitar nr.2- 6954/2007

- Aviz Mediu nr. 3924 RP/2007

- Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1742/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL P+1Ep – ALIMENTAŢIE PUBLICĂ şi BIROURI, bd. I. C. Bratianu nr. 48, teren în suprafaţă de 470 mp, proprietate SC YELLOW CAB SRL.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT