Hotărârea nr. 39/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE COMPLEX REZIDENTIAL S+P+5-6E, str. Duiliu Zamfirescu nr. 34, lot 2, teren in suprafata de 3006 mp, proprietate SC WEST HOUSE GROUP SRL

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE COMPLEX REZIDENŢIAL S+P+5-6E,

str. Duiliu Zamfirescu nr. 34, lot 2, teren în suprafaţă de 3006 mp,

proprietate SC WEST HOUSE GROUP SRL

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 30.01.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE COMPLEX REZIDENŢIAL S+P+5-6E cu asigurarea a 73 locuri de parcare în limita terenului, str. Duiliu Zamfirescu nr. 34, lot 2, teren în suprafaţă de 3006 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 14687/2/2, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 53719 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 16102/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate SC WEST HOUSE GROUP SRL conform contractului de vânzare – cumpărare 2862/2006 autentificat de notar public Cristina Budei.

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC WEST HOUSE GROUP SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR 39/ 30.10.2006

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 141940 / 29.11.2006

 

                 Urmare solicitării adresate de SC WEST HOUSE GROUP SRL privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE COMPLEX REZIDENŢIAL S+P+5-6E, str. Duiliu Zamfirescu nr. 34, lot 2, teren în suprafaţă de 3006 mp, proprietate SC WEST HOUSE GROUP SRL.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 14687/2/2, este proprietate SC WEST HOUSE GROUP SRL conform contractului de vânzare – cumpărare 2862/2006 autentificat de notar public Cristina Budei.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona unităţilor de producţie mici şi mijlocii conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 3006 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Duiliu Zamfirescu cu o deschidere de 32,25 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unor construcţii noi cu regim de înălţime S+P+5-6E cu destinaţia de blocuri locuinţe – 73 unităţi locative (garsoniere, apartamente cu 2 / 3 camere). Proiectul propune amenajarea subsolului ca parcare pentru 56 autoturisme. La nivelul solului se vor amenaja 17 locuri de parcare în limita proprietăţii. Restul de teren se va amenaja ca spaţiu verde şi alei pietonale.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 6,55 m de la stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = S+P+5-6E.

P.O.T. propus = 50 %             C.U.T. propus = 3,30

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 1672/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Plan parcare parter şi subsol

- Partiu etaj curent                             

- Desfăşurări de front stradal

- Simulare tridimensională

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                 Alte avize

- RAJA nr. 269/18355/2006                           - Aviz  Brigada Pompieri nr.  10625/2006

- SC ELECTRICA nr. 1178/2006                   - Aviz Sanitar nr.2- 7526/2006

                                                                        - Aviz Mediu nr. 21/2006

                                                                        - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 2354/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE COMPLEX REZIDENŢIAL S+P+5-6E, str. Duiliu Zamfirescu nr. 34, lot 2, teren în suprafaţă de 3006 mp, proprietate SC WEST HOUSE GROUP SRL.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT